User Tools

Site Tools


11501-artemisa-t-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11501-artemisa-t-nh-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<table class="​infobox geography"​ style="​width:​ 256px; padding: 0; font-size: 89%;"><​tbody><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Tên vị trí (tên địa phương)"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center; font-weight:​ bold; font-size: 1.25em; background-color:​ #​ffe5cc;">​Artemisa
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"​ title="​Thể loại"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center; background-color:​ #​ffe5cc;">​Tỉnh
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Các quốc gia mà nó nằm trong đó"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Quốc gia
 +</th>
 +<​td><​span style="​white-space:​ nowrap"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​Flag_of_Cuba.svg/​23px-Flag_of_Cuba.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​Flag_of_Cuba.svg/​35px-Flag_of_Cuba.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bd/​Flag_of_Cuba.svg/​46px-Flag_of_Cuba.svg.png 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Cuba</​span>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Các phần phân chia"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Khu tự quản
 +</th>
 +<​td><​span style="​white-space:​ nowrap">​Bahía Honda,</​span>​ <span style="​white-space:​ nowrap">​Mariel,</​span>​ <span style="​white-space:​ nowrap">​Guanajay,</​span>​ <span style="​white-space:​ nowrap">​Caimito,</​span>​ <span style="​white-space:​ nowrap">​Bauta,</​span>​ <span style="​white-space:​ nowrap">​San Antonio de los Baños,</​span>​ <span style="​white-space:​ nowrap">​Güira de Melena,</​span>​ <span style="​white-space:​ nowrap">​Alquízar,</​span>​ <span style="​white-space:​ nowrap">​Artemisa,</​span>​ <span style="​white-space:​ nowrap">​Candelaria,</​span>​ <span style="​white-space:​ nowrap">​San Cristóbal</​span>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Thủ phủ/Trụ sở vùng"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Thủ phủ
 +</th>
 +<​td>​Artemisa ​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Tên điểm cao nhất"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Điểm cao nhất
 +</th>
 +<​td>​Pan de Guajaibón
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Độ cao điểm cao nhất trên mặt biển"><​td style="​white-space:​ nowrap;">​ - cao độ
 +</td>
 +<​td>​699 m (2.293 ft)
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Diện tích"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Diện tích
 +</th>
 +<​td>​4.004,​27 km<​sup>​2</​sup>​ (1.546,​06 sq mi)<​sup class="​noprint Inline-Template"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Chuyển đổi: Giá trị “4004.27” nên được viết theo tiếng Việt: “4.004,​27”">​Chuyển đổi: Số không hợp lệ</​span></​i>​]</​sup></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Tổng dân số"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Dân số
 +</th>
 +<​td>​502.392 (<​i>​2010</​i>​)
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Mật độ dân số"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Mật độ
 +</th>
 +<​td>​125,​5 /​km<​sup>​2</​sup>​ (325,​04 /​sq mi)<​sup class="​noprint Inline-Template"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Chuyển đổi: Giá trị “125.5” nên được viết theo tiếng Việt: “125,​5”">​Chuyển đổi: Số không hợp lệ</​span></​i>​]</​sup></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"​ title="​Múi giờ cơ sở"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Múi giờ
 +</th>
 +<​td>​EST (UTC-5)
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ title="​Mã khác"><​th style="​white-space:​ nowrap;">​Mã điện thoại
 +</th>
 +<​td>​+53-47
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"​ style="​height:​ 0.2em;"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +<div style="​width:​300px;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​position:​relative"><​div style="​position:​relative"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​46/​Cuba_2011_Artemisa.svg/​300px-Cuba_2011_Artemisa.svg.png"​ width="​300"​ height="​127"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​46/​Cuba_2011_Artemisa.svg/​450px-Cuba_2011_Artemisa.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​46/​Cuba_2011_Artemisa.svg/​600px-Cuba_2011_Artemisa.svg.png 2x" data-file-width="​1795"​ data-file-height="​761"/></​div></​div><​div style="​padding-top:​0.4em;​text-align:​center">​Vị trí tỉnh Artemisa tại Cuba</​div></​div>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Tỉnh Artemisa</​b>​ là một trong 2 tỉnh mới của Cuba, được thành lập vào 1/8/2010 với việc phân chia Tỉnh La Habana.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​. Lưu ý tỉnh La Habana không bao gồm La Habana
 +</​p><​p>​Artemisalà thành phố lớn nhất và là một khu tự quản của tỉnh Habana cũ. Tỉnh được thành lập trên cơ sở 8 khu tự quản phía tây của tỉnh La Habana, và 3 khu tự quản cự đông của tỉnh láng giềng Pinar del Río (Bahía Honda, Candelaria và San Cristóbal). Thủ phủ và thành phố lớn nhất của tỉnh là Artemisa (44.000 người). Tỉnh hiện chỉ lớn hơn thủ đô La Habana và Mayabeque nhưng lại là tỉnh đông dân nhất nước, chỉ sau 2 thành phố Trung ương là La Habana và Santiago de Cuba
 +</p>
  
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Artemisa_mapa.jpg/​220px-Artemisa_mapa.jpg"​ width="​220"​ height="​146"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Artemisa_mapa.jpg/​330px-Artemisa_mapa.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Artemisa_mapa.jpg/​440px-Artemisa_mapa.jpg 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​397"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Bản đồ tỉnh Artemisa. phần vàng đậm là các khu tự quản trước thuộc về tỉnh Pinar del Río</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Mapacarr_artemisa.png/​220px-Mapacarr_artemisa.png"​ width="​220"​ height="​156"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Mapacarr_artemisa.png/​330px-Mapacarr_artemisa.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Mapacarr_artemisa.png/​440px-Mapacarr_artemisa.png 2x" data-file-width="​2339"​ data-file-height="​1654"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Bản đồ giao thông của tỉnh Artemisa</​div></​div></​div>​
 +<table cellpadding="​4"​ rules="​all"​ style="​border:​1px solid #999; border-collapse:​collapse;​ margin:1em 0;"><​tbody><​tr><​th>​Khu tự quản
 +</th>
 +<​th>​Diện tích (km²)
 +</th>
 +<​th>​Dân số
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Mariel</​td>​
 +<td align="​center">​270,​85</​td>​
 +<td align="​center">​44,​786
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Guanajay</​td>​
 +<td align="​center">​110,​26</​td>​
 +<td align="​center">​28.750
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Caimito</​td>​
 +<td align="​center">​239,​4</​td>​
 +<td align="​center">​39.304
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bauta</​td>​
 +<td align="​center">​155,​13</​td>​
 +<td align="​center">​48.024
 +</​td></​tr><​tr><​td>​San Antonio de los Baños</​td>​
 +<td align="​center">​126,​37</​td>​
 +<td align="​center">​49.942
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Güira de Melena</​td>​
 +<td align="​center">​199,​22</​td>​
 +<td align="​center">​39.821
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Alquízar</​td>​
 +<td align="​center">​194,​36</​td>​
 +<td align="​center">​32.501
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Artemisa</​td>​
 +<td align="​center">​688,​7</​td>​
 +<td align="​center">​82.917
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bahía Honda</​td>​
 +<td align="​center">​784,​14</​td>​
 +<td align="​center">​45.124
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Candelaria</​td>​
 +<td align="​center">​301,​42</​td>​
 +<td align="​center">​20.283
 +</​td></​tr><​tr><​td>​San Cristóbal</​td>​
 +<td align="​center">​934,​4</​td>​
 +<td align="​center">​70.940
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Total</​b><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​td>​
 +<td align="​center"><​b>​4.004,​27</​b></​td>​
 +<td align="​center"><​b>​502.392</​b>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​22°48′49″B</​span>​ <span class="​longitude">​82°45′48″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​22,​81361°B 82,​76333°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​22.81361;​ -82.76333</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​Mayabeque Province</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1274
 +Cached time: 20181011093506
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.364 seconds
 +Real time usage: 0.442 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2389/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 38425/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4253/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 17/40
 +Expensive parser function count: 12/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1749/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.074/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.64 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 358.977 ​     1 -total
 + ​72.66% ​ 260.825 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox
 + ​14.50% ​  ​52.059 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox2_unit
 + ​12.73% ​  ​45.691 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​11.58% ​  ​41.587 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox2_unit/​height
 + ​11.41% ​  ​40.972 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 +  9.30%   ​33.400 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7881;​nh_Cuba
 +  8.52%   ​30.592 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.84%   ​24.565 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox2_list_long
 +  5.13%   ​18.408 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox2_data
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​794868-0!canonical and timestamp 20181011093505 and revision id 19762658
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11501-artemisa-t-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)