User Tools

Site Tools


11502-danh-s-ch-l-nh-th-ph-thu-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11502-danh-s-ch-l-nh-th-ph-thu-c-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​Một <​b>​lãnh thổ phụ thuộc</​b>,​ <​b>​vùng phụ thuộc</​b>​ hay <​b>​khu phụ thuộc</​b>​ là một lãnh thổ không có đầy đủ nền độc lập chính trị hay chủ quyền như một quốc gia.
 +</​p><​p>​Có nhiều hình thức và cấp độ phụ thuộc phổ biến khác nhau để phân biệt giữa các <​b>​địa thể</​b>/<​b>​địa khu</​b>​ (<​i>​entities</​i>​) và không được xem là một phần của mẫu quốc (<​i>​motherland</​i>​) hay chính quốc (<​i>​mainland</​i>​) của quốc gia chủ quản (<​i>​governing state</​i>​). Trong đa số trường hợp, tất cả những điều vừa nói cũng đại diện một trật tự khác nhau về phân chia hành chính. Một địa khu cấp dưới quốc gia thường thường đại diện cho sự phân chia hành chính quốc gia cho hợp lý trong khi một lãnh thổ phụ thuộc có thể là một <​b>​lãnh thổ hải ngoại</​b>​ được hưởng một mức độ tự trị lớn hơn. Ví dụ nhiều lãnh thổ phụ thuộc có những hệ thống pháp lý ít nhiều khác với quốc gia chủ quản. Vì còn có nhiều sự khác biệt nữa ngoài hệ thống pháp lý và truyền thống hiến pháp, những lãnh thổ này có thể hoặc không thể xem như một phần của các quốc gia chủ quản.
 +</​p><​p>​Những vùng được gọi riêng là <​b>​phi độc lập</​b>​ là các lãnh thổ đang trong vòng tranh chấp, bị chiếm đóng quân sự, hoặc có chính quyền lưu vong hay phong trào đòi độc lập đáng kể.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span id="​Danh_s.C3.A1ch_c.C3.A1c_l.C3.A3nh_th.E1.BB.95_ph.E1.BB.A5_thu.E1.BB.99c"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Danh_sách_các_lãnh_thổ_phụ_thuộc">​Danh sách các lãnh thổ phụ thuộc</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Hiện tại có 58 lãnh thổ phụ thuộc trong danh sách. Dưới đây, các lãnh thổ của Úc, Anh và New Zealand là thuộc Khối thịnh vượng chung Anh - mỗi quốc gia chủ quản là thành viên dưới vương quyền Anh (<​i>​vương quyền chỉ có tính tôn trọng hơn là thực quyền</​i>​).
 +</​p><​p>​Theo thỏa thuận trong Hiệp ước Nam cực, tất cả những tuyên bố chủ quyền từ 60 độ nam trở xuống phía nam đều không được công nhận hoặc tranh chấp. Các lãnh thổ này được ghi bằng <​i>​chữ nghiêng</​i>​. Các lãnh thổ không người ở hoặc không có một dân số thường xuyên được ghi bằng dấu thăng (#).
 +</​p><​p>​Danh sách bao gồm vài lãnh thổ không có ghi trong danh sách các lãnh thổ phi tự trị của Liên hiệp quốc [1] mà Đại hội đồng Liên hiệp quốc đưa ra (có ghi Tây Sahara kể từ năm 1990, Đại hội đồng Liên hiệp quốc xác nhận rằng vấn đề Tây Sahara là vấn đề phi thực dân hóa, cần được hoàn tất bởi nhân dân Tây Sahara).
 +</​p><​p>​Một số địa khu chính trị có vị trí đặc biệt được công nhận bởi hiệp ước hay thỏa thuận quốc tế là (Åland ở Phần Lan, Hồng Kông và Ma Cao ở Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, và Svalbard ở Na Uy). Trong ý nghĩa hạn hẹp, đây không phải là các lãnh thổ phụ thuộc nhưng trong cách nào đó chúng có vị trí giống như vậy. Xem thêm Danh sách các địa khu đặc biệt được công nhận bởi hiệp ước hay thỏa thuận quốc tế.
 +</​p><​p>​Kosovo là một vùng bảo hộ quốc tế trong quốc gia có chủ quyền là Serbia. Nó không phải là lãnh thổ phụ thuộc trong ý nghĩa hạn hẹp nhưng thực tế là như vậy.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​.C3.9Ac"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Úc">​Úc</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​h3><​span id="​.C4.90an_M.E1.BA.A1ch"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Đan_Mạch">​Đan Mạch</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​Ph.C3.A1p"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Pháp">​Pháp</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dd/>​
 +<​dd>​Các địa khu hải ngoại như Guyane (tiếng Anh: French Guiana ở Nam Mỹ, đừng lầm lẫn với French Guinea ở châu Phi), Guadeloupe, Martinique, Réunion và Mayotte là những phần liên đới của Pháp và vì thế không phải là lãnh thổ phụ thuộc.</​dd></​dl><​h3><​span id="​H.C3.A0_Lan"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Hà_Lan">​Hà Lan</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​New_Zealand">​New Zealand</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th width="​250px">​Liên kết tự do</​th>​
 +<​th>​Quản lý hành chính
 +</​th></​tr><​tr valign="​top"><​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​Quần đảo Cook" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​35/​Flag_of_the_Cook_Islands.svg/​23px-Flag_of_the_Cook_Islands.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​35/​Flag_of_the_Cook_Islands.svg/​35px-Flag_of_the_Cook_Islands.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​35/​Flag_of_the_Cook_Islands.svg/​46px-Flag_of_the_Cook_Islands.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​300"/></​span>​ Quần đảo Cook
 +</td>
 +<​td>​Tự trị trong khối liên kết tự do với New Zealand từ 1965. Có trách nhiệm hoàn toàn về đối nội, New Zealand, qua tham khảo ý kiến, giữ một số trách nhiệm về đối ngoại và quốc phòng. Tính đến năm 2005, Quần đảo Cook với danh xưng của mình có quan hệ ngoại giao với 18 quốc gia.
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Flag_of_Niue.svg/​23px-Flag_of_Niue.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Flag_of_Niue.svg/​35px-Flag_of_Niue.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Flag_of_Niue.svg/​46px-Flag_of_Niue.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Niue
 +</td>
 +<​td>​Tự trị trong khối liên kết tự do với New Zealand từ 1974. Niue Có trách nhiệm hoàn toàn về đối nội; New Zealand giữ trách nhiệm về đối ngoại và quốc phòng. Trách nhiệm của New Zealand không có nghĩa là có quyền kiểm soát và chỉ được thực hiện với sự yêu cầu của Niue.
 +</​td></​tr><​tr><​th>​Lãnh thổ</​th>​
 +<​th>​Quản lý hành chính
 +</​th></​tr><​tr valign="​top"><​td><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8e/​Flag_of_Tokelau.svg/​23px-Flag_of_Tokelau.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8e/​Flag_of_Tokelau.svg/​35px-Flag_of_Tokelau.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8e/​Flag_of_Tokelau.svg/​46px-Flag_of_Tokelau.svg.png 2x" data-file-width="​1800"​ data-file-height="​900"/>​ </​span>​Tokelau
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ tự trị của New Zealand, đang hướng tới liên kết tự do với New Zealand. Tokelau và New Zealand đã đồng ý về một bản thảo hiến pháp. Một cuộc trưng cầu dân ý do Liên hiệp quốc bảo trợ đã không đưa ra hai phần ba số phiếu cần thiết để thay đổi tình trạng chính trị hiện tại.
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​New Zealand"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3e/​Flag_of_New_Zealand.svg/​23px-Flag_of_New_Zealand.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3e/​Flag_of_New_Zealand.svg/​35px-Flag_of_New_Zealand.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3e/​Flag_of_New_Zealand.svg/​46px-Flag_of_New_Zealand.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/></​span>​ <​i>​Vùng phụ thuộc Ross</​i>​ #
 +</td>
 +<​td>​Vùng New Zealand tuyên bố chủ quyền ở Nam cực.
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Na_Uy">​Na Uy</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th width="​250px">​Phụ thuộc</​th>​
 +<​th>​Quản lý hành chính
 +</​th></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Đảo Bouvet #
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ phụ thuộc được quản lý từ Oslo qua Sở quản lý địa cực thuộc Bộ tư pháp và cảnh sát.
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​Đảo Peter I</i> #
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ phụ thuộc (chịu chi phối bởi Hệ thống Hiệp ước châu Nam Cực) được quản lý từ Oslo qua Sở quản lý địa cực thuộc Bộ tư pháp và cảnh sát.
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​Đất Queen Maud</​i>​ #
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ phụ thuộc (chịu chi phối bởi Hệ thống hiệp ước về Nam cực) được quản lý từ Oslo qua Sở quản lý địa cực thuộc Bộ tư pháp và cảnh sát.
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Anh">​Anh</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​h3><​span id="​Hoa_K.E1.BB.B3"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Hoa_Kỳ">​Hoa Kỳ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dd>​Theo các hiệp ước với Cuba, Hoa Kỳ thuê mướn Căn cứ Hải quân vịnh Guantánamo vì thế nó không thuộc chủ quyền cũng không phải là lãnh thổ phụ thuộc của Hoa Kỳ.</​dd></​dl><​table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th width="​250px">​Lãnh thổ</​th>​
 +<​th>​Quản lý hành chính
 +</​th></​tr><​tr valign="​top"><​td><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​Flag_of_American_Samoa.svg/​23px-Flag_of_American_Samoa.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​Flag_of_American_Samoa.svg/​35px-Flag_of_American_Samoa.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​Flag_of_American_Samoa.svg/​46px-Flag_of_American_Samoa.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​Samoa thuộc Mỹ
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ chưa hợp nhất và chưa có tổ chức (<​i>​unincorporated and unorganized territory</​i>​) được quản lý bởi Phòng Quốc hải vụ, Bộ Nội vụ Hoa Kỳ. Được ghi trong Danh sách lãnh thổ phi tự trị của Liên hiệp quốc.
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Đảo Baker #
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ chưa hợp nhất của Hoa Kỳ, quản lý từ Washington, D.C. qua hệ thống Bảo vệ hoang dã quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Hoa Kỳ.
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Đảo Howland #
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ chưa hợp nhất của Hoa Kỳ, quản lý từ Washington, D.C. qua hệ thống Bảo vệ hoang dã quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Hoa Kỳ.
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Đảo Jarvis #
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ chưa hợp nhất của Hoa Kỳ, quản lý từ Washington, D.C. qua hệ thống Bảo vệ hoang dã quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Hoa Kỳ.
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Đảo san hô Johnston #
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ chưa hợp nhất của Hoa Kỳ, quản lý từ Washington, D.C. qua hệ thống Bảo vệ hoang dã quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Hoa Kỳ.
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Đá Kingman #
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ chưa hợp nhất của Hoa Kỳ, quản lý từ Washington, D.C. qua hệ thống Bảo vệ hoang dã quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Hoa Kỳ.
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Đảo san hô Midway #
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ chưa hợp nhất của Hoa Kỳ, quản lý từ Washington, D.C. qua hệ thống Bảo vệ hoang dã quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Hoa Kỳ.
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Flag_of_Guam.svg/​23px-Flag_of_Guam.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Flag_of_Guam.svg/​35px-Flag_of_Guam.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Flag_of_Guam.svg/​46px-Flag_of_Guam.svg.png 2x" data-file-width="​769"​ data-file-height="​413"/>​ </​span>​Guam
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ chưa hợp nhất nhưng có tổ chức chính quyền; quan hệ chính sách giữa Guam và Mỹ được giám sát qua Phòng Quốc hải vụ thuộc Bộ Nội vụ Hoa Kỳ. Được ghi trong Danh sách lãnh thổ phi tự trị của Liên hiệp quốc.
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Đảo Navassa #
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ chưa hợp nhất của Hoa Kỳ, quản lý qua hệ thống Bảo vệ hoang dã quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Hoa Kỳ từ Cơ quan bảo vệ hoang dã quốc gia quần đảo Caribbean ở Boqueron, Puerto Rico. Haiti cũng có tuyên bố chủ quyền.
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e0/​Flag_of_the_Northern_Mariana_Islands.svg/​23px-Flag_of_the_Northern_Mariana_Islands.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e0/​Flag_of_the_Northern_Mariana_Islands.svg/​35px-Flag_of_the_Northern_Mariana_Islands.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e0/​Flag_of_the_Northern_Mariana_Islands.svg/​46px-Flag_of_the_Northern_Mariana_Islands.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​Quần đảo Bắc Mariana
 +</td>
 +<​td>​Thịnh vượng chung, liên hiệp chính trị với Hoa Kỳ.
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Đảo san hô Palmyra #
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ hợp nhất của Hoa Kỳ, một phần thuộc liên bang làm chủ một phần thuộc tư hữu. Quản lý từ Washington, D.C. qua hệ thống Bảo vệ hoang dã quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Hoa Kỳ; Phòng Quốc hải vụ tiếp tục quản lý 9 đặc khu bao gồm các vùng đất chìm và có sóng lớn bên trong vòng đai đảo (<​i>​lagoon</​i>​) và phạm vi  12 hải lý vùng biển xung quanh.
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​Flag_of_Puerto_Rico.svg/​23px-Flag_of_Puerto_Rico.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​Flag_of_Puerto_Rico.svg/​35px-Flag_of_Puerto_Rico.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​Flag_of_Puerto_Rico.svg/​45px-Flag_of_Puerto_Rico.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Puerto Rico
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ chưa hợp nhất của Hoa Kỳ có quan hệ Thịnh vượng chung; quan hệ chính sách giữa Puerto Rico và Mỹ được giám sát từ văn phòng hành pháp của Tổng thống Hoa Kỳ.
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​Flag_of_the_United_States_Virgin_Islands.svg/​23px-Flag_of_the_United_States_Virgin_Islands.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​Flag_of_the_United_States_Virgin_Islands.svg/​35px-Flag_of_the_United_States_Virgin_Islands.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​Flag_of_the_United_States_Virgin_Islands.svg/​45px-Flag_of_the_United_States_Virgin_Islands.svg.png 2x" data-file-width="​1276"​ data-file-height="​850"/>​ </​span>​Quần đảo Virgin thuộc Mỹ
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ chưa hợp nhất của Hoa Kỳ; quan hệ chính sách giữa quần đảo và Hoa Kỳ được giám sát từ Phòng Quốc hải vụ, Bộ Nội vụ Hoa Kỳ. Được ghi trong Danh sách lãnh thổ phi tự trị của Liên hiệp quốc.
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Đảo Wake #
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ chưa hợp nhất, được giám sát bởi Không quân Hoa Kỳ và được quản lý từ Washington, D.C. qua Bộ Nội vụ Hoa Kỳ. Quần đảo Marshall cũng tuyên bố chủ quyền.
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1308
 +Cached time: 20181028204823
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.220 seconds
 +Real time usage: 0.345 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2893/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 22765/​2097152 bytes
 +Template argument size: 5917/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 164.752 ​     1 -total
 + ​45.65% ​  ​75.206 ​    23 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 + ​39.98% ​  ​65.864 ​    22 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagcountry
 +  6.31%   ​10.401 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Seealso
 +  5.73%    9.443     22 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagcountry/​core
 +  5.50%    9.063     23 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon/​core
 +  5.47%    9.015      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Falkland_Islands
 +  4.19%    6.910      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.91%    6.444      4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_&​Uacute;​c
 +  2.93%    4.821      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Christmas_Island
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​97348-0!canonical and timestamp 20181028204823 and revision id 43643332
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11502-danh-s-ch-l-nh-th-ph-thu-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)