User Tools

Site Tools


11513-v-n-qu-c-gia-idalia-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11513-v-n-qu-c-gia-idalia-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Idalia</​b>​ là vườn quốc gia ở Tây Nam Queensland, Australia, cách Brisbane 893 km về phía tây. Vườn quốc gia Idalia nằm gần thị trấn Blackall ở vùng hẻo lánh của Queensland. Công viên bảo vệ 144.000 ha đất Mulga với giá trị bảo tồn<​sup id="​cite_ref-herqldout_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Vườn quốc gia Idalia được mở ra vào năm 1990 bởi Prince Phillip.
 +</​p><​p>​Vườn quốc gia này là nơi sinh sống của nhiều loài thực vật và động vật nổi tiếng của Úc, bao gồm wallaroos, kangaroo màu đỏ và xám, wallabies đầm lầy, wallabies sọc đen, wallabies đá chân màu vàng và wallabilt nailail. Bao gồm trong công viên là một số di sản của thổ dân, bao gồm các mảnh vỡ nghệ thuật, sắp xếp bằng đá và các khu cắm trại. Cũng được tìm thấy trong công viên là tàn tích của hai ngôi nhà lịch sử; Idalia và Collabara..
 +</p>
  
 + 
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1273
 +Cached time: 20181021090413
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.208 seconds
 +Real time usage: 0.267 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1059/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 54865/​2097152 bytes
 +Template argument size: 553/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1114/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.062/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.19 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 199.878 ​     1 -total
 + ​52.00% ​ 103.931 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Australian_place
 + ​44.75% ​  ​89.444 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​19.96% ​  ​39.887 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.91% ​  ​31.808 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​V&#​432;&#​7901;​n_qu&#​7889;​c_gia_Queensland
 + ​15.47% ​  ​30.923 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_book
 + ​14.27% ​  ​28.520 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​11.55% ​  ​23.094 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 + ​11.20% ​  ​22.391 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​_trong_h&#​7897;​p_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​
 +  6.64%   ​13.281 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Queensland-geo-stub
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​798015-0!canonical and timestamp 20181021090413 and revision id 43368975
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11513-v-n-qu-c-gia-idalia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)