User Tools

Site Tools


11526-ata-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11526-ata-la-gi [2018/11/07 17:08]
127.0.0.1 external edit
11526-ata-la-gi [2019/02/19 03:06] (current)
thaoit
Line 47: Line 47:
 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​797752-0!canonical and timestamp 20181012003407 and revision id 23551775 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​797752-0!canonical and timestamp 20181012003407 and revision id 23551775
  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<​hgroup>​ 
 +<h1 id="​id_title">​Những điều bạn cần biết về c&​aacute;​p HDMI</​h1>​ 
 +</​hgroup>​ 
 +<div class="​byline">&​nbsp;</​div>​ 
 +<​hgroup>​ 
 +<h4 id="​id_deck">​TV đ&​atilde;​ đi một chặng đường d&​agrave;​i trong v&​agrave;​i năm qua v&​agrave;​ HDMI đ&​atilde;​ được ph&​aacute;​t triển để ph&​ugrave;​ hợp.&​nbsp;​Đ&​acirc;​y l&​agrave;​ những g&​igrave;​ bạn n&​ecirc;​n biết về việc mua c&​aacute;​p video cho TV của bạn v&​agrave;​ tại sao một c&​aacute;​p gi&​aacute;​ rẻ sẽ cung cấp hiệu suất tương đương với một c&​aacute;​p đắt tiền.&​nbsp;</​h4>​ 
 +</​hgroup>​ 
 +<div class="​splashImg">​Ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i vững chắc trong thời đại&​nbsp;<​a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​4K&​nbsp;​v&​agrave;​ 8K</​a>​ hiện ra lờ mờ (đừng lo lắng, sẽ c&​ograve;​n v&​agrave;​i năm nữa, điều đ&​oacute;​ sẽ trở n&​ecirc;​n đ&​aacute;​ng gi&​aacute;​ đối với hầu hết người xem trung b&​igrave;​nh).&​nbsp;​Ngay cả TV ng&​acirc;​n s&​aacute;​ch cũng c&​oacute;​ độ ph&​acirc;​n giải 3840 x 2160, đẩy gấp bốn lần pixel của&​nbsp;​TV&​nbsp;​1080p&​nbsp;​.&​nbsp;​Điều đ&​oacute;​ thậm ch&​iacute;​ kh&​ocirc;​ng xem x&​eacute;​t dải động cao (HDR), c&​oacute;​ thể xử l&​yacute;​ nhiều th&​ocirc;​ng tin hơn tr&​ecirc;​n mỗi pixel nhờ phạm vi &​aacute;​nh s&​aacute;​ng v&​agrave;​ m&​agrave;​u sắc rộng hơn.&​nbsp;​Đ&​oacute;​ l&​agrave;​ rất nhiều dữ liệu để gửi từ bộ truyền ph&​aacute;​t phương tiện, tr&​igrave;​nh ph&​aacute;​t Blu-ray, bảng điều khiển tr&​ograve;​ chơi hoặc PC của bạn.&​nbsp;​Bạn sẽ cần một d&​acirc;​y c&​aacute;​p cho n&​oacute;​.</​div>​ 
 +<div id="​id_text">​ 
 +<​p>​HDMI l&​agrave;​ ti&​ecirc;​u chuẩn được thiết lập để gửi cả video v&​agrave;​ &​acirc;​m thanh từ thiết bị giải tr&​iacute;​ gia đ&​igrave;​nh đến TV qua một c&​aacute;​p.&​nbsp;​Đ&​oacute;​ l&​agrave;​ c&​aacute;​ch tốt nhất để kết nối c&​aacute;​c đầu ph&​aacute;​t Blu-ray DVD, Blu-ray v&​agrave;​ Ultra HD;&​nbsp;​thiết bị chơi video games;&​nbsp;​v&​agrave;&​nbsp;​c&​aacute;​c thiết bị truyền th&​ocirc;​ng trực tuyến&​nbsp;​.&​nbsp;​Nếu bạn kết nối mọi thứ với TV chưa đến một thập kỷ, HDMI l&​agrave;​ c&​aacute;​ch để l&​agrave;​m điều đ&​oacute;​.&​nbsp;​Nếu bạn chưa c&​oacute;​ c&​aacute;​p HDMI (v&​agrave;​ nếu thiết bị mới của bạn kh&​ocirc;​ng bao gồm một c&​aacute;​p) hoặc nếu bạn chỉ muốn sắp xếp lại thiết lập rạp h&​aacute;​t tại nh&​agrave;​ của m&​igrave;​nh v&​agrave;​ thấy m&​igrave;​nh thiếu sự chậm chạp cần thiết, bạn sẽ phải mua một c&​aacute;​i mới.</​p>​ 
 +<div class="​row pcm-content">&​nbsp;​Mua sắm c&​aacute;​p HDMI phải l&​agrave;​ một qu&​aacute;​ tr&​igrave;​nh đơn giản, nhưng v&​ocirc;​ số lựa chọn, nhiều mức gi&​aacute;​ v&​agrave;​ một số lỗ hổng tiềm năng để vấp phải c&​oacute;​ thể khiến n&​oacute;​ trở n&​ecirc;​n kh&​oacute;​ hiểu v&​agrave;​ kh&​oacute;​ khăn.&​nbsp;​Bạn cần c&​aacute;​p ph&​ugrave;​ hợp cho c&​ocirc;​ng việc, v&​agrave;​ l&​yacute;​ tưởng nhất l&​agrave;​ bạn muốn d&​agrave;​nh &​iacute;​t nhất c&​oacute;​ thể cho n&​oacute;​.&​nbsp;​Rốt cuộc, n&​oacute;​ chỉ l&​agrave;​ một d&​acirc;​y c&​aacute;​p.&​nbsp;​Đ&​uacute;​ng?</​div>​ 
 +<​p>​Đ&​acirc;​y l&​agrave;​ nơi ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i đến. Đ&​acirc;​y l&​agrave;​ tất cả mọi thứ bạn n&​ecirc;​n biết về c&​aacute;​p HDMI, bao gồm c&​aacute;​c loại kh&​aacute;​c nhau c&​oacute;​ nghĩa l&​agrave;​ g&​igrave;,​ thương hiệu kh&​aacute;​c nhau c&​oacute;​ sẵn v&​agrave;​ bạn n&​ecirc;​n quan t&​acirc;​m đến việc tận dụng tối đa TV 4K HDR như thế n&​agrave;​o.</​p>​ 
 +<​h2>​Tr&​ograve;​ chơi số: HDMI 1.4, 2.0 v&​agrave;​ 2.1 thực sự c&​oacute;​ nghĩa l&​agrave;​ g&​igrave;</​h2>​ 
 +<​p>​Rất nhiều tin tức xung quanh HDMI trong v&​agrave;​i năm qua đ&​atilde;​ tập trung v&​agrave;​o c&​aacute;​c phi&​ecirc;​n bản kh&​aacute;​c nhau của ti&​ecirc;​u chuẩn c&​aacute;​p.&​nbsp;​Đ&​acirc;​y l&​agrave;​ c&​aacute;​c th&​ocirc;​ng số kỹ thuật cơ bản m&​agrave;​ tất cả c&​aacute;​c c&​aacute;​p v&​agrave;​ thiết bị HDMI phải tu&​acirc;​n theo, dựa tr&​ecirc;​n c&​aacute;​c t&​iacute;​nh năng m&​agrave;​ ch&​uacute;​ng hỗ trợ v&​agrave;​ được x&​aacute;​c định bởi&​nbsp;​Quản trị vi&​ecirc;​n cấp ph&​eacute;​p&​nbsp;​HDMI&​nbsp;​v&​agrave;&​nbsp;​Diễn đ&​agrave;​n HDMI&​nbsp;​.&​nbsp;​Theo nghĩa rộng, ch&​uacute;​ng rất quan trọng.&​nbsp;​Tuy nhi&​ecirc;​n,​ bạn c&​oacute;​ thể bỏ qua ch&​uacute;​ng một c&​aacute;​ch hiệu quả.</​p>​ 
 +<​p><​a class="​external"​ target="​_blank"><​img class="​embed"​ style="​display:​ block; margin-left:​ auto; margin-right:​ auto;" src="​https://​assets.pcmag.com/​media/​images/​632336-hdmi-features.jpg?​thumb=y"​ alt="​T&​iacute;​nh năng HDMI" width="​778"​ height="​472"​ border="​0"​ /></​a></​p>​ 
 +<​p><​em>​T&​iacute;​n dụng: Diễn đ&​agrave;​n HDMI.&​nbsp;​Nhấn v&​agrave;​o đ&​acirc;​y để ph&​oacute;​ng to.</​em>&​nbsp;</​p>​ 
 +<​p>​Về cơ bản, th&​ocirc;​ng số kỹ thuật HDMI 1.4 đ&​atilde;​ được ph&​aacute;​t h&​agrave;​nh c&​aacute;​ch đ&​acirc;​y 10 năm v&​agrave;​ tất cả c&​aacute;​c loại c&​aacute;​p HDMI được điều khiển theo &​iacute;​t nhất l&​agrave;​ th&​ocirc;​ng số kỹ thuật đ&​oacute;​.&​nbsp;​HDMI 1.4 được ph&​aacute;​t triển để hướng tới 4K v&​agrave;​ đặt một số ti&​ecirc;​u ch&​iacute;​ nhất định để hỗ trợ cho n&​oacute;​ trong tương lai (từ năm 2009) bằng c&​aacute;​ch cung cấp đủ băng th&​ocirc;​ng cho video 4K với tốc độ tối đa 24 khung h&​igrave;​nh mỗi gi&​acirc;​y.&​nbsp;​Kể từ khi thấy c&​aacute;​c lần lặp v&​agrave;​ n&​acirc;​ng cấp l&​ecirc;​n HDMI 1.4a v&​agrave;​ HDMI 1.4b, nhưng đ&​oacute;​ lại l&​agrave;​ lịch sử cổ xưa trong kh&​ocirc;​ng gian video.</​p>​ 
 +<​p>​Th&​ocirc;​ng số kỹ thuật HDMI 2.0 được ph&​aacute;​t h&​agrave;​nh v&​agrave;​o năm 2013 v&​agrave;​ được sửa đổi th&​agrave;​nh HDMI 2.0a v&​agrave;​o năm 2015 v&​agrave;​ sau đ&​oacute;​ l&​agrave;​ HDMI 2.0b v&​agrave;​o năm 2016. Th&​ocirc;​ng số kỹ thuật n&​agrave;​y đ&​atilde;​ tăng băng th&​ocirc;​ng tối đa của c&​aacute;​p HDMI từ 10,2Gbps l&​ecirc;​n 18Gbps.&​nbsp;​Điều n&​agrave;​y hỗ trợ th&​ecirc;​m cho 4K với khả năng xử l&​yacute;​ video 4K ở tốc độ 60 khung h&​igrave;​nh / gi&​acirc;​y với tất cả c&​aacute;​c dạng&​nbsp;​dải động cao (HDR)&​nbsp;​v&​agrave;​ đặt nền tảng cho 8K.</​p>​ 
 +<​p>​HDMI 2.1 ra mắt v&​agrave;​o năm 2018 v&​agrave;​ được thiết kế để hỗ trợ độ ph&​acirc;​n giải 8K trở l&​ecirc;​n với băng th&​ocirc;​ng tối đa 48Gbps.&​nbsp;​Th&​ocirc;​ng số kỹ thuật HDMI 2.1 c&​oacute;​ thể xử l&​yacute;​ video 4K v&​agrave;​ 8K với tốc độ l&​ecirc;​n tới 120 khung h&​igrave;​nh mỗi gi&​acirc;​y,​ c&​oacute;​ chỗ trống.&​nbsp;​Đừng t&​igrave;​m kiếm c&​aacute;​c thiết bị hoặc c&​aacute;​p HDMI 2.1;&​nbsp;​sự kh&​aacute;​c biệt giữa ch&​uacute;​ng v&​agrave;​ HDMI 2.0 thậm ch&​iacute;​ kh&​ocirc;​ng &​aacute;​p dụng cho đến khi bạn đẩy v&​agrave;​o 8K (điều m&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ m&​agrave;​n h&​igrave;​nh hoặc thiết bị ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng n&​agrave;​o l&​agrave;​m v&​agrave;​o thời điểm n&​agrave;​y).</​p>​ 
 +<​p>​C&​aacute;​c th&​ocirc;​ng số kỹ thuật n&​agrave;​y đều quan trọng để đảm bảo c&​aacute;​c bộ truyền ph&​aacute;​t phương tiện v&​agrave;​ c&​aacute;​c thiết bị kh&​aacute;​c c&​oacute;​ thể truyền v&​agrave;​ TV c&​oacute;​ thể nhận đủ dữ liệu để thực hiện những g&​igrave;​ ch&​uacute;​ng cần l&​agrave;​m,​ nhưng đối với bản th&​acirc;​n c&​aacute;​c loại c&​aacute;​p th&​igrave;​ ch&​uacute;​ng kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ &​yacute;​ nghĩa trực tiếp.&​nbsp;​C&​oacute;,​ một số c&​aacute;​p HDMI c&​oacute;​ thể đ&​atilde;​ được sản xuất dưới 1.4 v&​agrave;​ một số c&​aacute;​p c&​oacute;​ thể được sản xuất dưới 2.0, nhưng những c&​aacute;​p đ&​oacute;​ kh&​ocirc;​ng phải l&​agrave;​ chi tiết ch&​iacute;​nh cần ch&​uacute;​ &​yacute;​ khi mua ch&​uacute;​ng.&​nbsp;​Điều quan trọng nhất để theo d&​otilde;​i kh&​ocirc;​ng phải l&​agrave;​ th&​ocirc;​ng số kỹ thuật HDMI, m&​agrave;​ l&​agrave;​ xếp hạng tốc độ.</​p>​ 
 +<​h2>​C&​aacute;​c loại c&​aacute;​p:​ Yếu tố tốc độ</​h2>​ 
 +<​p><​a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​HDMI 1.4 v&​agrave;​ 2.0</​a>​ kh&​ocirc;​ng quan trọng bằng xếp hạng tốc độ của ch&​uacute;​ng,​ cũng được x&​aacute;​c định bởi Diễn đ&​agrave;​n cấp ph&​eacute;​p HDMI v&​agrave;​ Quản trị vi&​ecirc;​n cấp ph&​eacute;​p HDMI.&​nbsp;​C&​aacute;​c th&​ocirc;​ng số kỹ thuật đ&​oacute;​ chạm v&​agrave;​o tốc độ với băng th&​ocirc;​ng tối đa của ch&​uacute;​ng,​ nhưng ch&​uacute;​ng kh&​ocirc;​ng x&​aacute;​c định cụ thể mọi c&​aacute;​p.&​nbsp;​Đ&​oacute;​ l&​agrave;​ l&​yacute;​ do tại sao c&​aacute;​p HDMI được nh&​oacute;​m lại với nhau theo một trong bốn loại tốc độ: Ti&​ecirc;​u chuẩn, Tốc độ cao, Tốc độ cao cao cấp v&​agrave;​ Tốc độ cực cao.</​p>​ 
 +<div class="​row pcm-content">&​nbsp;​Mỗi danh mục c&​oacute;​ c&​aacute;​c danh mục phụ ri&​ecirc;​ng dựa tr&​ecirc;​n c&​aacute;​c t&​iacute;​nh năng bổ sung như k&​ecirc;​nh Ethernet được t&​iacute;​ch hợp trong c&​aacute;​p hoặc t&​iacute;​n hiệu mạnh hơn cho sử dụng &ocirc; t&​ocirc;,​ nhưng nh&​atilde;​n ch&​iacute;​nh bạn n&​ecirc;​n lo lắng l&​agrave;​ liệu c&​aacute;​p của bạn l&​agrave;​ Ti&​ecirc;​u chuẩn, Tốc độ cao hay Cao cấp / Ultra Tốc độ cao (đối với người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng,​ cả hai c&​oacute;​ thể ho&​aacute;​n đổi cho nhau).</​div>​ 
 +<​p>​Ti&​ecirc;​u chuẩn l&​agrave;​ c&​aacute;​p HDMI cơ bản nhất v&​agrave;​ chậm nhất m&​agrave;​ bạn c&​oacute;​ thể nhận được.&​nbsp;​N&​oacute;​ c&​oacute;​ băng th&​ocirc;​ng 4.95Gbps, đủ để gửi t&​iacute;​n hiệu 1080p đến TV của bạn, nhưng kh&​ocirc;​ng nhiều hơn thế.&​nbsp;​C&​aacute;​p HDMI ti&​ecirc;​u chuẩn rất hiếm thấy ở c&​aacute;​c cửa h&​agrave;​ng,​ nhưng nếu bạn t&​igrave;​m thấy một d&​acirc;​y c&​aacute;​p kh&​ocirc;​ng được đ&​aacute;​nh dấu trong một c&​aacute;​i x&​ocirc;​ ở đ&​acirc;​u đ&​oacute;,​ hoặc được nối với hệ thống rạp h&​aacute;​t tại nh&​agrave;​ chưa được n&​acirc;​ng cấp trong năm năm, th&​igrave;​ đ&​oacute;​ c&​oacute;​ thể l&​agrave;​ Ti&​ecirc;​u chuẩn.&​nbsp;​Ch&​uacute;​ng kh&​ocirc;​ng thể hỗ trợ video 4K.</​p>​ 
 +<​p>​Tốc độ cao nhanh hơn gấp đ&​ocirc;​i so với Ti&​ecirc;​u chuẩn, với băng th&​ocirc;​ng tối thiểu 10,​2Gbps.&​nbsp;​Phần lớn c&​aacute;​c loại c&​aacute;​p HDMI mới m&​agrave;​ bạn mua sẽ c&​oacute;​ Tốc độ cao trở l&​ecirc;​n,​ c&​oacute;​ nghĩa l&​agrave;​ ch&​uacute;​ng c&​oacute;​ thể mang t&​iacute;​n hiệu 4K.&​nbsp;​Vấn đề l&​agrave;​ băng th&​ocirc;​ng sẽ chỉ hỗ trợ video 4K24 hoặc 4K với tốc độ 24 khung h&​igrave;​nh mỗi gi&​acirc;​y.&​nbsp;​Điều đ&​oacute;​ tốt nếu bạn muốn xem phim tr&​ecirc;​n Ultra HD Blu-ray, nhưng nếu bạn c&​oacute;​ c&​aacute;​c chương tr&​igrave;​nh truyền h&​igrave;​nh trực tuyến hoặc phần cứng chơi game c&​oacute;​ thể đẩy 4K ở tốc độ 30 hoặc 60 khung h&​igrave;​nh mỗi gi&​acirc;​y,​ th&​igrave;​ n&​oacute;​ sẽ kh&​ocirc;​ng thể xử l&​yacute;​ được.&​nbsp;​C&​aacute;​p HDMI tốc độ cao cũng hỗ trợ c&​aacute;​c gam m&​agrave;​u HDR v&​agrave;​ ​​m&​agrave;​u rộng.</​p>​ 
 +<​p>​Premium High Speed ​​đẩy băng th&​ocirc;​ng l&​ecirc;​n tới 18Gbps, sẽ bao phủ mọi nguồn video ở cấp độ người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng m&​agrave;​ bạn xử l&​yacute;​.&​nbsp;​C&​aacute;​p cao cấp Premium hỗ trợ video 4K60 hoặc 4K với tốc độ 60 khung h&​igrave;​nh / gi&​acirc;​y,​ với khả năng cho kh&​ocirc;​ng gian m&​agrave;​u BT.2020 v&​agrave;​ lấy mẫu sắc độ 4: 4: 4.&​nbsp;​Về cơ bản, họ c&​oacute;​ thể xử l&​yacute;​ bất kỳ video 4K n&​agrave;​o bạn n&​eacute;​m v&​agrave;​o họ.&​nbsp;​Đ&​acirc;​y l&​agrave;​ những loại c&​aacute;​p c&​oacute;​ khả năng trong tương lai sẽ gi&​uacute;​p bạn chạy suốt những ng&​agrave;​y 4K v&​agrave;​ thậm ch&​iacute;​ c&​oacute;​ thể hỗ trợ độ ph&​acirc;​n giải 8K trở l&​ecirc;​n với tốc độ khung h&​igrave;​nh v&​agrave;​ t&​iacute;​nh năng nhất định.&​nbsp;​Họ cũng cung cấp một mức độ bảo mật của người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng m&​agrave;​ c&​aacute;​c c&​aacute;​p tốc độ thấp hơn kh&​ocirc;​ng c&​oacute;;&​nbsp;​Quản trị vi&​ecirc;​n cấp ph&​eacute;​p HDMI kiểm tra v&​agrave;​ chứng nhận tất cả c&​aacute;​c loại c&​aacute;​p tốc độ cao cấp, cấp m&​atilde;​ QR m&​agrave;​ bạn sẽ t&​igrave;​m thấy ở đ&​acirc;​u đ&​oacute;​ tr&​ecirc;​n bao b&​igrave;​ cho ph&​eacute;​p bạn đảm bảo rằng c&​aacute;​p thực sự đ&​uacute;​ng như vậy, v&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng đạt ti&​ecirc;​u chuẩn hoặc giả.</​p>​ 
 +<div class="​row pcm-content">&​nbsp;​Ultra High Speed ​​l&​agrave;​ nh&​agrave;​ h&​aacute;​t cực đoan nhất trong tương lai.&​nbsp;​C&​aacute;​p Ultra High Speed ​​c&​oacute;​ băng th&​ocirc;​ng l&​ecirc;​n tới 48Gbps, cho ph&​eacute;​p quay video 8K kh&​ocirc;​ng n&​eacute;​n với tất cả c&​aacute;​c trang tr&​iacute;​.&​nbsp;​Bạn sẽ kh&​ocirc;​ng t&​igrave;​m thấy bất kỳ tr&​igrave;​nh ph&​aacute;​t phương tiện ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng hoặc TV n&​agrave;​o cần c&​aacute;​p Ultra High Speed.&​nbsp;​Ch&​uacute;​ng l&​agrave;​ qu&​aacute;​ mức cần thiết cho bất cứ ai b&​ecirc;​n ngo&​agrave;​i một xưởng phim.</​div>​ 
 +<​p>​Nếu bạn đang giữ số lượng, đ&​oacute;​ kh&​ocirc;​ng dưới ba loại c&​aacute;​p kh&​aacute;​c nhau c&​oacute;​ T&​ecirc;​n Tốc độ cao v&​agrave;​ rất nhiều c&​ocirc;​ng ty c&​aacute;​p kh&​ocirc;​ng thực sự quan t&​acirc;​m đến c&​aacute;​c v&​ograve;​ng loại kh&​aacute;​c khi đ&​oacute;​ng g&​oacute;​i ch&​uacute;​ng.&​nbsp;​Nếu bạn muốn chắc chắn rằng c&​aacute;​p của bạn c&​oacute;​ thể xử l&​yacute;​ video 4K60, h&​atilde;​y t&​igrave;​m loại c&​oacute;​ m&​atilde;​ QR tốc độ cao cao cấp tr&​ecirc;​n bao b&​igrave;​.&​nbsp;​Đ&​oacute;​ l&​agrave;​ c&​aacute;​ch ch&​iacute;​nh thức nhất để chắc chắn m&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng cần tự kiểm tra.</​p>​ 
 +<​p>​Mặt kh&​aacute;​c,​ nếu bạn chỉ thấy Tốc độ cao tr&​ecirc;​n g&​oacute;​i c&​aacute;​p,​ h&​atilde;​y t&​igrave;​m bất kỳ số n&​agrave;​o được li&​ecirc;​n kết.&​nbsp;​Cụ thể, băng th&​ocirc;​ng v&​agrave;​ độ ph&​acirc;​n giải video.&​nbsp;​Cần ghi r&​otilde;​ 18Gbps v&​agrave;​ c&​oacute;​ thể l&​agrave;​ 4K60 (hoặc bất kỳ biến thể n&​agrave;​o với c&​aacute;​c số đ&​oacute;,​ như "4K @ 60Hz"​),​ ở đ&​acirc;​u đ&​oacute;​ tr&​ecirc;​n hộp, t&​uacute;​i hoặc danh s&​aacute;​ch.&​nbsp;​Nếu những con số đ&​oacute;​ kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ ở đ&​oacute;,​ c&​oacute;​ lẽ bạn c&​oacute;​ thể xem video 4K24, nhưng đ&​oacute;​ l&​agrave;​ về n&​oacute;​.&​nbsp;​V&​agrave;​ nếu n&​oacute;​ kh&​ocirc;​ng n&​oacute;​i Tốc độ cao ở bất cứ đ&​acirc;​u tr&​ecirc;​n g&​oacute;​i,​ h&​atilde;​y lưu n&​oacute;​ cho đầu DVD cũ của bạn.</​p>​ 
 +<​h2>​Vấn đề về chiều d&​agrave;​i</​h2>​ 
 +<​p>​C&​aacute;​p HDMI l&​agrave;​ kỹ thuật số, do đ&​oacute;​ bạn sẽ kh&​ocirc;​ng gặp phải t&​igrave;​nh trạng mờ hoặc tĩnh nếu t&​iacute;​n hiệu yếu.&​nbsp;​N&​oacute;​ c&​oacute;​ thể hiển thị một số đồ tạo t&​aacute;​c kỳ lạ, nhưng sau đ&​oacute;​ n&​oacute;​ sẽ đơn giản cắt ra.&​nbsp;​Bởi v&​igrave;​ điều n&​agrave;​y,​ những thứ như "độ trung thực t&​iacute;​n hiệu"​ v&​agrave;​ tầm quan trọng của c&​aacute;​c đầu nối mạ v&​agrave;​ng l&​agrave;​ ho&​agrave;​n to&​agrave;​n kh&​ocirc;​ng li&​ecirc;​n quan khi mua sắm cho ch&​uacute;​ng.&​nbsp;&​Iacute;​t nhất, đến một điểm, v&​agrave;​ điểm đ&​oacute;​ nằm trong khoảng từ 25 đến 75 feet.</​p>​ 
 +<div class="​row pcm-content">&​nbsp;​Tất cả c&​aacute;​c t&​iacute;​n hiệu, kỹ thuật số v&​agrave;​ analog, suy giảm tr&​ecirc;​n khoảng c&​aacute;​ch d&​agrave;​i.&​nbsp;​L&​agrave;​m thế n&​agrave;​o ch&​uacute;​ng xuống cấp phụ thuộc v&​agrave;​o cường độ của m&​aacute;​y ph&​aacute;​t,​ độ nhạy của m&​aacute;​y thu v&​agrave;​ mức độ nhiễu của s&​oacute;​ng mang giữa ch&​uacute;​ng.&​nbsp;​Phần cuối c&​ugrave;​ng đ&​oacute;​ l&​agrave;​ nơi c&​aacute;​c d&​acirc;​y c&​aacute;​p đi v&​agrave;​o. C&​aacute;​p bạn dự định chạy c&​agrave;​ng l&​acirc;​u th&​igrave;​ c&​agrave;​ng cần c&​aacute;​ch điện tốt hơn.&​nbsp;​Thậm ch&​iacute;​ sau đ&​oacute;,​ tại một số điểm, n&​oacute;​ cần một th&​agrave;​nh phần hoạt động để khuếch đại hoặc lặp lại t&​iacute;​n hiệu để đưa n&​oacute;​ đến đ&​iacute;​ch.&​nbsp;​Theo nguy&​ecirc;​n tắc chung, điểm đ&​oacute;​ l&​agrave;​ khoảng 50 feet.&​nbsp;​Bạn c&​oacute;​ thể nhận được c&​aacute;​p d&​agrave;​i hơn m&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng cần c&​aacute;​c th&​agrave;​nh phần hoạt động, nhưng ch&​uacute;​ng sẽ kh&​ocirc;​ng thể xử l&​yacute;​ t&​iacute;​n hiệu 4K60 HDR đầy đủ.</​div>​ 
 +<​p>​Nếu c&​aacute;​c th&​agrave;​nh phần của bạn c&​aacute;​ch nhau ba, s&​aacute;​u hoặc thậm ch&​iacute;​ 15 feet, bạn n&​ecirc;​n sử dụng d&​acirc;​y c&​aacute;​p th&​ocirc;​ng thường.&​nbsp;​Nếu bạn đang chạy d&​acirc;​y c&​aacute;​p d&​agrave;​i giữa, giả sử, một m&​aacute;​y chiếu v&​agrave;​ tủ chứa đầy c&​aacute;​c bộ phận của rạp h&​aacute;​t gia đ&​igrave;​nh trong nh&​agrave;,​ bạn sẽ muốn đảm bảo rằng c&​aacute;​p của bạn được xếp hạng để xử l&​yacute;​ n&​oacute;​.&​nbsp;​Đối với c&​aacute;​c c&​agrave;​i đặt gia đ&​igrave;​nh thương mại v&​agrave;​ cao cấp sử dụng l&​acirc;​u d&​agrave;​i,​ bạn n&​ecirc;​n nghi&​ecirc;​m t&​uacute;​c xem x&​eacute;​t hệ thống mở rộng gửi t&​iacute;​n hiệu qua Ethernet trong hầu hết khoảng c&​aacute;​ch,​ chuyển về c&​aacute;​p HDMI ngắn hơn khi bạn chạy Ethernet dễ quản l&​yacute;​ hơn tường hoặc trần nh&​agrave;​ của bạn.</​p>​ 
 +<​h2>​Bạn thực sự cần g&​igrave;?</​h2>​ 
 +<​p>​Tr&​ecirc;​n giấy tờ, nếu bạn c&​oacute;​ TV 4K hoặc c&​oacute;​ kế hoạch n&​acirc;​ng cấp l&​ecirc;​n một, bạn n&​ecirc;​n c&​oacute;​ c&​aacute;​p Premium High Speed ​​hoặc tương đương.&​nbsp;​Diễn đ&​agrave;​n HDMI c&​oacute;​ thể khuy&​ecirc;​n bạn n&​ecirc;​n sử dụng c&​aacute;​p Premium High Speed ​​được chứng nhận, với m&​atilde;​ QR để bảo mật, nhưng sau khi xem x&​eacute;​t nhiều t&​ugrave;​y chọn c&​aacute;​p kh&​aacute;​c nhau, ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i kh&​ocirc;​ng chắc chắn lắm.</​p>​ 
 +<​p>​Nhiều loại c&​aacute;​p "tốc độ cao" c&​oacute;​ sẵn để hỗ trợ video 4K60, m&​agrave;​u s&​acirc;​u,​ lấy mẫu 4: 4: 4 v&​agrave;​ c&​aacute;​c t&​iacute;​nh năng kh&​aacute;​c m&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng y&​ecirc;​u cầu chứng nhận hoặc chứng nhận Tốc độ cao cấp.&​nbsp;​C&​aacute;​c loại c&​aacute;​p n&​agrave;​y đều c&​oacute;​ c&​ugrave;​ng băng th&​ocirc;​ng 18Gbps của c&​aacute;​p Premium High Speed.&​nbsp;​Tr&​ecirc;​n thực tế, phần lớn c&​aacute;​p HDMI bạn mua mới trong c&​aacute;​c cửa h&​agrave;​ng sẽ n&​oacute;​i rằng ch&​uacute;​ng c&​oacute;​ c&​aacute;​c t&​iacute;​nh năng v&​agrave;​ băng th&​ocirc;​ng n&​agrave;​y;&​nbsp;​bạn sẽ phải săn l&​ugrave;​ng để t&​igrave;​m c&​aacute;​p HDMI 10,2Gbps hoặc 4,95Gbps đ&​atilde;​ kh&​ocirc;​ng được đặt trong ngăn k&​eacute;​o trong nhiều năm.&​nbsp;​Tất cả họ đều kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ m&​atilde;​ QR tr&​ecirc;​n g&​oacute;​i v&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng được chứng nhận bởi Quản trị vi&​ecirc;​n cấp ph&​eacute;​p HDMI v&​agrave;​ Diễn đ&​agrave;​n HDMI.</​p>​ 
 +<div class="​row pcm-content">​Bao b&​igrave;​ c&​oacute;​ thể lừa dối, nhưng gi&​aacute;​ c&​aacute;​p cũng c&​oacute;​ thể bị thổi phồng.&​nbsp;​Để x&​aacute;​c định xem bạn n&​ecirc;​n nhầm lẫn về mặt thận trọng hay tiết kiệm, ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i đ&​atilde;​ quyết định chạy thử nghiệm ri&​ecirc;​ng của ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i v&​agrave;​ kết quả hơi bất ngờ.</​div>​ 
 +<​h2>​Thử nghiệm c&​aacute;​p lớn</​h2>​ 
 +<​p>​Ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i đ&​atilde;​ thử nghiệm h&​agrave;​ng t&​aacute;​ c&​aacute;​p HDMI từ nhiều nguồn kh&​aacute;​c nhau.&​nbsp;​Monoprice đ&​atilde;​ cung cấp cho ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i một loạt c&​aacute;​c loại c&​aacute;​p HDMI của ri&​ecirc;​ng m&​igrave;​nh,​ bao gồm cả c&​aacute;​p si&​ecirc;​u d&​agrave;​i cấp thương mại.&​nbsp;​Ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i cũng đ&​atilde;​ thử nghiệm c&​aacute;​p HDMI AmazonBasics,​ một số c&​aacute;​p kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ thương hiệu cũng c&​oacute;​ sẵn từ Amazon v&​agrave;​ thậm ch&​iacute;​ một số c&​aacute;​p kh&​ocirc;​ng được đ&​aacute;​nh dấu m&​agrave;​ ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i chỉ t&​igrave;​m thấy trong một c&​aacute;​i x&​ocirc;​ trong ph&​ograve;​ng th&​iacute;​ nghiệm thử nghiệm của ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i.</​p>​ 
 +<​p>​Để kiểm tra c&​aacute;​c d&​acirc;​y c&​aacute;​p n&​agrave;​y,​ ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i đ&​atilde;​ sử dụng từng c&​aacute;​p để kết nối&​nbsp;​bộ tạo t&​iacute;​n hiệu Murideo SIX-G&​nbsp;​với TV c&​oacute;​ khả năng hiển thị nội dung 4K v&​agrave;​ HDR 10.&​nbsp;​Murideo c&​oacute;​ thể xuất t&​iacute;​n hiệu thử nghiệm ở nhiều độ ph&​acirc;​n giải, tốc độ khung h&​igrave;​nh v&​agrave;​ độ s&​acirc;​u m&​agrave;​u kh&​aacute;​c nhau, v&​igrave;​ vậy ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i c&​oacute;​ thể x&​aacute;​c nhận xem mỗi c&​aacute;​p c&​oacute;​ thực sự mang từng loại t&​iacute;​n hiệu hay kh&​ocirc;​ng.&​nbsp;​Ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i đ&​atilde;​ hiển thị một mẫu thử nghiệm đầy đủ m&​agrave;​u sắc ở 1080p60, 4K24 cả c&​oacute;​ v&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ HDR, 4K60 cả c&​oacute;​ v&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ HDR, v&​agrave;​ 4K60 với HDR v&​agrave;​ ​​lấy mẫu m&​agrave;​u kh&​ocirc;​ng n&​eacute;​n 4: 4: 4.&​nbsp;​Mặc d&​ugrave;​ ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i đ&​atilde;​ sử dụng bảy loại t&​iacute;​n hiệu kh&​aacute;​c nhau, ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i kh&​ocirc;​ng t&​igrave;​m thấy sự thay đổi về độ trung thực t&​iacute;​n hiệu giữa t&​iacute;​n hiệu kh&​ocirc;​ng phải HDR v&​agrave;​ ​​HDR ở độ s&​acirc;​u m&​agrave;​u kh&​aacute;​c nhau v&​agrave;​ tốc độ lấy mẫu cho từng độ ph&​acirc;​n giải v&​agrave;​ kết hợp tốc độ khung h&​igrave;​nh.&​nbsp;​Biểu đồ ở đ&​acirc;​y đ&​atilde;​ được cắt ngắn để phản &​aacute;​nh điều đ&​oacute;​.</​p>​ 
 +<​p>​Thật đ&​aacute;​ng ngạc nhi&​ecirc;​n,​ mọi c&​aacute;​p ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i đ&​atilde;​ thử nghiệm đều hoạt động với mọi t&​iacute;​n hiệu kiểm tra, với hai ngoại lệ.&​nbsp;​C&​aacute;​p HDMI tốc độ ti&​ecirc;​u chuẩn d&​ograve;​ng sản phẩm Monoprice 75 feet c&​oacute;​ thể mang t&​iacute;​n hiệu 4K24 cả c&​oacute;​ v&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ HDR, nhưng một khi ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i chuyển l&​ecirc;​n 4K60, t&​iacute;​n hiệu kh&​ocirc;​ng th&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng.&​nbsp;​C&​aacute;​p HDMI Zosi (một thương hiệu chủ yếu b&​aacute;​n camera an ninh gia đ&​igrave;​nh) m&​agrave;​ ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i đ&​atilde;​ đặt h&​agrave;​ng từ Amazon, được n&​oacute;​i cụ thể tr&​ecirc;​n trang sản phẩm, n&​oacute;​ chỉ d&​agrave;​nh cho tối đa 1080p, cuối c&​ugrave;​ng cũng thất bại khi ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i cố gửi t&​iacute;​n hiệu 4K60 HDR với 4: 4 : 4 m&​agrave;​u lấy mẫu th&​ocirc;​ng qua n&​oacute;​.&​nbsp;​V&​agrave;​ thậm ch&​iacute;​ sau đ&​oacute;,​ c&​aacute;​p đ&​atilde;​ quản l&​yacute;​ để xử l&​yacute;​ t&​iacute;​n hiệu 4K60 HDR với m&​agrave;​u sắc được n&​eacute;​n đủ tốt;&​nbsp;​Chỉ đến khi ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i bắt đầu lấy mẫu m&​agrave;​u th&​igrave;​ m&​agrave;​n h&​igrave;​nh nhấp nh&​aacute;​y v&​agrave;​ đen.&​nbsp;​Đ&​oacute;​ l&​agrave;​ những thất bại duy nhất từ ​​một đống c&​aacute;​p HDMI.&​nbsp;​Ngay cả ho&​agrave;​n to&​agrave;​n kh&​ocirc;​ng biết, được sử dụng,</​p>​ 
 +<div class="​row pcm-content">​Điều n&​agrave;​y c&​oacute;​ nghĩa l&​agrave;,​ nếu bạn c&​oacute;​ TV 4K v&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ kế hoạch giữ c&​aacute;​c th&​agrave;​nh phần rạp h&​aacute;​t tại nh&​agrave;​ của bạn c&​aacute;​ch xa n&​oacute;,​ gần như bất kỳ c&​aacute;​p HDMI n&​agrave;​o bạn mua mới sẽ hoạt động.&​nbsp;​Tr&​ecirc;​n thực tế, một số d&​acirc;​y c&​aacute;​p bạn đ&​atilde;​ sử dụng c&​oacute;​ thể hoạt động, mặc d&​ugrave;​ bạn n&​ecirc;​n kiểm tra xem bằng c&​aacute;​ch đảm bảo đầu ph&​aacute;​t Blu-ray, bộ truyền ph&​aacute;​t phương tiện hoặc hệ thống tr&​ograve;​ chơi của bạn xuất ra ở độ ph&​acirc;​n giải cao nhất c&​oacute;​ thể v&​agrave;​ hiển thị HDR khi c&​oacute;​ thể, th&​ocirc;​ng qua C&​aacute;​p.&​nbsp;​Chứng nhận cao cấp cuối c&​ugrave;​ng l&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng cần thiết đối với người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng trung b&​igrave;​nh với thiết lập rạp h&​aacute;​t tại nh&​agrave;​ kh&​aacute;​ chuẩn v&​agrave;​ thậm ch&​iacute;​ d&​acirc;​y c&​aacute;​p từ c&​aacute;​c nh&​agrave;​ cung cấp kh&​ocirc;​ng t&​ecirc;​n tr&​ecirc;​n Amazon c&​oacute;​ thể sẽ hoạt động, mặc d&​ugrave;​ điều đ&​oacute;​ kh&​ocirc;​ng đảm bảo.</​div>​ 
 +<​p>​Cuối c&​ugrave;​ng,​ nếu bạn kh&​ocirc;​ng cần c&​aacute;​p ngay b&​acirc;​y giờ v&​agrave;​ c&​oacute;​ thể đợi v&​agrave;​i ng&​agrave;​y để giao h&​agrave;​ng,​ ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i khuy&​ecirc;​n d&​ugrave;​ng Monoprice cho bất kỳ v&​agrave;​ tất cả c&​aacute;​c c&​aacute;​p HDMI bạn cần.&​nbsp;​N&​oacute;​ cung cấp c&​aacute;​p HDMI s&​aacute;​u feet với gi&​aacute;​ v&​agrave;​i đ&​ocirc;​ la mỗi c&​aacute;​i,​ ngay cả khi bạn muốn vung l&​ecirc;​n c&​aacute;​c loại c&​aacute;​p đặc biệt lạ mắt, nhiều m&​agrave;​u sắc, nặng hoặc si&​ecirc;​u mỏng.&​nbsp;​Nếu bạn muốn ho&​agrave;​n to&​agrave;​n chắc chắn về chất lượng c&​aacute;​p,​ n&​oacute;​ cũng c&​oacute;​ c&​aacute;​p Premium High Speed ​​được chứng nhận, ho&​agrave;​n chỉnh với m&​atilde;​ QR để bảo mật, đứng đầu ở mức dưới 25 đ&​ocirc;​ la cho 25 feet.</​p>​ 
 +<​p>​Monoprice cũng li&​ecirc;​n tục cung cấp phạm vi t&​ugrave;​y chọn rộng nhất cho chiều d&​agrave;​i v&​agrave;​ loại c&​aacute;​p.&​nbsp;​V&​iacute;​ dụ, c&​aacute;​p Tốc độ cao Chọn s&​ecirc;​-ri cơ bản, c&​oacute;​ ch&​iacute;​n độ d&​agrave;​i kh&​aacute;​c nhau giữa 1,5 feet v&​agrave;​ 15 feet.&​nbsp;​Hầu hết c&​aacute;​c t&​ugrave;​y chọn c&​aacute;​p HDMI tr&​ecirc;​n Amazon c&​oacute;​ &​iacute;​t lựa chọn độ d&​agrave;​i gia tăng hơn rất nhiều v&​agrave;​ t&​iacute;​nh linh hoạt đ&​oacute;​ rất hữu &​iacute;​ch nếu bạn biết c&​aacute;​c th&​agrave;​nh phần rạp h&​aacute;​t tại nh&​agrave;​ của bạn sẽ ở rất gần nhau v&​agrave;​ bạn muốn giữ c&​aacute;​p treo ở mức tối thiểu.&​nbsp;​C&​ocirc;​ng ty cũng cung cấp bảo h&​agrave;​nh trọn đời cho tất cả c&​aacute;​c loại c&​aacute;​p.</​p>​ 
 +<​p>​Điều n&​agrave;​y kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ nghĩa l&​agrave;​ bạn n&​ecirc;​n chế nhạo c&​aacute;​c d&​acirc;​y c&​aacute;​p từ Amazon hoặc Best Buy, hoặc thậm ch&​iacute;​ hầu hết c&​aacute;​c nh&​atilde;​n hiệu chưa biết bạn c&​oacute;​ thể đặt h&​agrave;​ng trực tuyến.&​nbsp;​C&​aacute;​p AmazonBasics của Amazon đắt hơn một ch&​uacute;​t v&​agrave;​ c&​aacute;​p Insignia v&​agrave;​ Rocketfish của Best Buy đắt hơn đ&​aacute;​ng kể, nhưng tất cả ch&​uacute;​ng vẫn hoạt động ho&​agrave;​n hảo.&​nbsp;​V&​agrave;​ nếu bạn mua ch&​uacute;​ng mới v&​agrave;​ ch&​uacute;​ &​yacute;​ đến packagin, c&​aacute;​p HDMI kh&​ocirc;​ng t&​ecirc;​n gi&​aacute;​ rẻ cũng c&​oacute;​ thể sẽ hoạt động với bất kỳ t&​iacute;​n hiệu n&​agrave;​o bạn n&​eacute;​m v&​agrave;​o ch&​uacute;​ng</​p>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
11526-ata-la-gi.txt · Last modified: 2019/02/19 03:06 by thaoit