User Tools

Site Tools


11541--inh-ba-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11541--inh-ba-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​182px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b1/​Poseidon_sculpture_Copenhagen_2005_hand.jpg/​180px-Poseidon_sculpture_Copenhagen_2005_hand.jpg"​ width="​180"​ height="​222"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​b/​b1/​Poseidon_sculpture_Copenhagen_2005_hand.jpg 1.5x" data-file-width="​242"​ data-file-height="​299"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Đinh ba</​b>​ hay còn gọi là <b>ba chĩa</​b>​ là một loại dụng cụ, vũ khí thời cổ có hình dáng dài giống cây giáo nhưng bao gồm 3 lưỡi nhọn hướng về phía trước (có thể ở đầu lưỡi có mấu quặt ngược lại giống như mũi tên), cấu trúc của đinh ba theo nguyên tắc đối xứng. Một mũi chính giữa và hai mũi ở hai bên trên cùng một mặt phẳng.
 +</​p><​p>​Đinh ba và thường được các võ sĩ giác đấu thời La Mã sử dụng. Thuật ngữ đinh ba bắt nguồn từ tiếng Latinh, theo đó Từ nguyên là Trident "đinh ba", trong đó "​tri"​ có nghĩa là "​ba"​ và "​dentes"​ có nghĩa là "​răng"​. Biến thể của đinh ba là một loại phương tiện nhà nông để cào rơm ở Châu Âu thời Trung cổ.
 +</​p><​p>​Cây đinh ba trong văn hóa gắn liền với hình tượng của Vua Thủy tề hoặc thần biển Poisedon, theo đó cây đinh ba này là một vũ khí lợi hại có thể bắn ra luồng sét cực mạnh, Đinh Ba cũng là vũ khí được mô tả trong tác phẩm Tây Du Ký mà bọn yêu quái, lâu la hay sử dụng trong đó có Ngưu Ma Vương, trong tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa cũng có miêu tả một số nhân vật cầm đinh ba.
 +</p>
  
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Đinh ba</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ef/​Flag_of_Barbados.svg/​220px-Flag_of_Barbados.svg.png"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ef/​Flag_of_Barbados.svg/​330px-Flag_of_Barbados.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ef/​Flag_of_Barbados.svg/​440px-Flag_of_Barbados.svg.png 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​1000"/> ​ </​div></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1318
 +Cached time: 20181021165537
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.092 seconds
 +Real time usage: 0.136 seconds
 +Preprocessor visited node count: 266/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10231/​2097152 bytes
 +Template argument size: 472/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.027/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 917 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 105.838 ​     1 -total
 + ​65.81% ​  ​69.654 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​34.63% ​  ​36.649 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​16.49% ​  ​17.451 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_v&​otilde;​_thu&#​7853;​t
 + ​14.61% ​  ​15.462 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​14.06% ​  ​14.880 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat
 +  9.87%   ​10.441 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  8.21%    8.690      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.95%    7.358      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +  3.32%    3.518      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​797138-0!canonical and timestamp 20181021165537 and revision id 37894765
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11541--inh-ba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)