User Tools

Site Tools


11544-danh-s-ch-c-c-t-u-chi-n-c-a-h-i-qu-n-qu-c-c-la-gi

Danh sách các tàu chiến của Hải quân Đế quốc Đức bao gồm tất cả các con tàu được đưa vào phục vụ trong Hải quân Đế quốc Đức (Kaiserliche Marine) của Đức, bao gồm giai đoạn từ năm 1871, thành lập ra đế chế Đức, đến cuối Thế chiến thứ nhất (1919).

Panzerfregatten; sau đó phân loại lại là "Tàu bọc thép" Panzerschiffe

 • Lớp Arminius
 • Lớp Prinz Adalbert (1560 tấn, pháo 5 x 36pdr)
 • Kronprinz
 • Lớp Friedrich Carl
 • Lớp König Wilhelm, (9750 tấn, pháo 33 x 72pdr)
 • Lớp Hansa
 • Preussen Class (6,800 tấn)
 • Kaiser Class (7319 tons, 8 x 26 cm guns)

Tàu bảo vệ bờ biển bọc thép/ Küstenpanzerschiffe

Thiết giáp hạm

 • Tiền-Dreadnoughts (trong tiếng Đức Linienschiffe "Tàu chiến tuyến")
  • Lớp Brandenburg (10,500 tons, pháo 6 x 28 cm)
  • Lớp Kaiser Friedrich III (11,600 tấn, pháo 4 x 24 cm)
  • Lớp Wittelsbach (12,000 tấn, pháo 4 x 24 cm)
  • Lớp Braunschweig (13,000 tấn, pháo 4 x 28 cm)
  • Lớp Deutschland (13,000 tấn, pháo 4 x 28 cm)
 • Dreadnoughts (trong tiếng Đức Schlachtschiffe "Tàu chiến tuyến")
  • Lớp Nassau (19,000 tons, 12 x 28 cm guns)
  • Lớp Helgoland (23,000 tons, 12 x 30.5 cm guns)
  • Lớp Kaiser (25,000 tons, 10 x 30.5 cm guns)
  • Lớp König (26,000 tons, 10 x 30.5 cm guns)
  • Lớp Bayern (29,000-32,000 tons, 8 x 38 cm guns)
  • L 20 α (lớp thiết giáp hạm) (43,800–48,700 tons, 8 x 42 cm guns)

German Große Kreuzer "Large cruiser" (Schlachtkreuzer "Battlecruiser" didn't come into use until later)

 • Von der Tann Class (19,400 tons, 8 x 28 cm guns)
 • Moltke Class (23,000 tons, 10 x 28 cm guns)
 • Seydlitz Class (25,000 tons, 10 x 28 cm guns)
 • Derfflinger Class (27,000 tons, 8 x 30.5 cm guns)
 • Mackensen Class (35,000 tons, 8 x 35 cm guns)
  • SMS Mackensen not completed
  • SMS Graf Spee not completed
  • SMS Prinz Eitel Friedrich not completed
  • SMS Fürst Bismarck, not completed
 • Ersatz Yorck Class (38,000 tons 8 x 38 cm guns)
  • SMS Ersatz Yorck not completed
  • SMS Ersatz Gneisenau ordered but construction not started
  • SMS Ersatz Scharnhorst ordered but construction not started
 • Lớp Kaiserin Augusta (6,000 tons, 4 x 15 cm guns)
 • Victoria Louise Class (5,700 tons, 2 x 21 cm guns, 8 x 15 cm guns)

Tiếng Đức Grosse Kreuzer

 • Lớp Fürst Bismarck (10,700 tons, 4 x 24 cm guns, 12 x 15 cm guns)
 • Lớp Prinz Heinrich (9,000 tons, 2 x 24 cm guns)
 • Prinz Adalbert Class (9,000 tons, 4 x 21 cm guns)
 • Roon Class (10,000 tons, 4 x 21 cm guns)
 • Scharnhorst Class (11,600 tons, 8 x 21 cm guns)
 • Lớp Blücher (15,800 tons, 12 x 21 cm guns)

Kleine Kreuzer

  • Lớp Blitz (1,486 tấn, pháo 6 x 8.8 cm)
  • Lớp Greif (2,266 tons, 2 x 10.5 cm guns, 8 x 8.8 cm guns)
  • Lớp Schwalbe (1,359 tons, 8 x 10.5 cm guns)
  • Lớp Irene (5,027 tons, 4 x 15 cm/30 guns, 10 x 15 cm/22 guns)
  • Lớp Wacht (1,499 tons, 3 x 10.5 cm guns, 4 x 8.8 cm guns)
  • Lớp Meteor (1,078 tons, 4 x 8.8 cm guns)
  • Lớp Bussard (1,650 tons, 10 x 10.5 cm guns)
  • Lớp Gefion (3.700 tons, 10 x 10.5 cm guns)
  • Lớp Hela (2,000 tons, 4 x 8.8 cm guns)
  • Lớp Gazelle (2,700 tons, 10 x 10.5 cm guns)
  • Lớp Bremen (3,300 tons 10 x 10.5 cm guns)
  • Lớp Königsberg (1905)
  • Lớp Dresden (3,700 tons)
  • Lớp Kolberg (4,400 tons)
  • Lớp Magdeburg
  • Lớp Karlsruhe
  • Lớp Graudenz
  • Lớp Pillau
  • Lớp Wiesbaden
  • LớpKönigsberg (1915)
  • Lớp Köln (5,600 tons)

Minenlegekreuzer

Kreuzerfregatte

  • Bismarck Class (3,386 tonnes, 16 x 15 cm L/22 guns)

Torpedoboot

  • Lớp G 132
   • SMS G 132
   • SMS G 133
   • SMS G 134
   • SMS G 135
   • SMS G 136
  • G 137 Class
  • S 138 Class
   • SMS G 138
   • SMS G 139
   • SMS G 140
   • SMS G 141
   • SMS G 142
   • SMS G 143
   • SMS G 144
   • SMS G 145
   • SMS G 146
   • SMS G 147
   • SMS G 148
   • SMS G 149
  • V 150 Class
   • SMS V 150
   • SMS V 151
   • SMS V 152
   • SMS V 153
   • SMS V 154
   • SMS V 155
   • SMS V 156
   • SMS V 157
   • SMS V 158
   • SMS V 159
   • SMS V 160
  • V 161 Class
  • V 162 Class
   • SMS V 162
   • SMS V 163
   • SMS V 164
  • S 165 Class
   • SMS S 165
   • SMS S 166
   • SMS S 167
   • SMS S 168
  • G 169 Class
   • SMS G 169
   • SMS G 170
   • SMS G 171
   • SMS G 172
   • SMS G 173
   • SMS G 174
   • SMS G 175
  • S 176 Class
   • SMS S 176
   • SMS S 177
   • SMS S 178
   • SMS S 179
  • V 180 Class
   • SMS V 180
   • SMS V 181
   • SMS V 182
   • SMS V 183
   • SMS V 184
   • SMS V 185
   • SMS V 186
   • SMS V 187
   • SMS V 188
   • SMS V 189
   • SMS V 190
   • SMS V 191
  • G 192 Class
   • SMS G 192
   • SMS G 193
   • SMS G 194
   • SMS G 195
   • SMS G 196
   • SMS G 197
  • V 1 Class
   • SMS V 1
   • SMS V 2
   • SMS V 3
   • SMS V 4
   • SMS V 5
   • SMS V 6
  • G 7 Class
   • SMS G 7
   • SMS G 8
   • SMS G 9
   • SMS G 10
   • SMS G 11
   • SMS G 12
  • S 13 Class
   • SMS S 13
   • SMS S 14
   • SMS S 15
   • SMS S 16
   • SMS S 17
   • SMS S 18
   • SMS S 19
   • SMS S 20
   • SMS S 21
   • SMS S 22
   • SMS S 23
   • SMS S 24
  • V 25 Class
   • SMS V 25
   • SMS V 26
   • SMS V 27
   • SMS V 28
   • SMS V 29
   • SMS V 30
  • S 31 Class
   • SMS S 31
   • SMS S 32
   • SMS S 33
   • SMS S 34
   • SMS S 35
   • SMS S 36
  • G 37 Class
  • V 43 Class
  • S 49 Class
   • SMS S 49
   • SMS S 50
   • SMS S 51
   • SMS S 52
   • SMS S 53
   • SMS S 54
   • SMS S 55
   • SMS S 56
   • SMS S 57
   • SMS S 58
   • SMS S 59
   • SMS S 60
   • SMS S 61
   • SMS S 62
   • SMS S 63
   • SMS S 64
   • SMS S 65
   • SMS S 66
  • V 67 Class
   • SMS V 67
   • SMS V 68
   • SMS V 69
   • SMS V 70
   • SMS V 71
   • SMS V 72
   • SMS V 73
   • SMS V 74
   • SMS V 75
   • SMS V 76
   • SMS V 77
   • SMS V 78
   • SMS V 79
   • SMS V 80
   • SMS V 81
   • SMS V 82
   • SMS V 83
   • SMS V 84
  • G 85 Class
   • SMS G 85
   • SMS G 86
   • SMS G 87
   • SMS G 88
   • SMS G 89
   • SMS G 90
   • SMS G 91
   • SMS G 92
   • SMS G 93
   • SMS G 94
   • SMS G 95
  • G 96 Class
  • B 97 Class
   • SMS B 97
   • SMS B 98
   • SMS V 99
   • SMS V 100
   • SMS B 109
   • SMS B 110
   • SMS B 111
   • SMS B 112
  • G 101 Class
   • SMS G 101
   • SMS G 102
   • SMS G 103
   • SMS G 104
  • V 105 Class
  • S 113 Class
  • V 116 Class
   • SMS V 116
   • SMS V 117
   • SMS V 118
   • SMS V 119
   • SMS V 120
   • SMS V 121
  • B 122 Class
   • SMS B 122
   • SMS B 123
   • SMS B 124
  • V 125 Class
   • SMS V 125
   • SMS V 126
   • SMS V 127
   • SMS V 128
   • SMS V 129
   • SMS V 130
   • SMS V 140
   • SMS V 141
   • SMS V 142
   • SMS V 143
   • SMS V 144
  • S 131 Class
   • SMS S 131
   • SMS S 132
   • SMS S 133
   • SMS S 134
   • SMS S 135
   • SMS S 136
   • SMS S 137
   • SMS S 138
   • SMS S 139
  • H 145 Class
   • SMS H 145
   • SMS H 146
   • SMS H 147
  • G 148 Class
   • SMS G 148
   • SMS G 149
   • SMS G 150
  • S 152 Class
   • SMS S 152
   • SMS S 153
   • SMS S 154
   • SMS S 155
   • SMS S 156
   • SMS S 157
  • V 158 Class
   • SMS V 158
   • SMS V 159
   • SMS V 160
   • SMS V 161
   • SMS V 162
   • SMS V 163
   • SMS V 164
   • SMS V 165
  • H 166 Class
   • SMS H 166
   • SMS H 167
   • SMS H 168
   • SMS H 169
  • V 170 Class
   • SMS V 170
   • SMS V 171
   • SMS V 172
   • SMS V 173
   • SMS V 174
   • SMS V 175
   • SMS V 176
   • SMS V 177
   • SMS V 203
   • SMS V 204
   • SMS V 205
   • SMS V 206
   • SMS V 207
   • SMS V 208
   • SMS V 209
   • SMS V 210
  • S 178 Class
   • SMS S 178
   • SMS S 179
   • SMS S 180
   • SMS S 181
   • SMS S 182
   • SMS S 183
   • SMS S 184
   • SMS S 185
   • SMS S 211
   • SMS S 212
   • SMS S 213
   • SMS S 214
   • SMS S 215
   • SMS S 216
   • SMS S 217
   • SMS S 218
   • SMS S 219
   • SMS S 220
   • SMS S 221
   • SMS S 222
   • SMS S 223
  • H 186 Class
   • SMS H 186
   • SMS H 187
   • SMS H 188
   • SMS H 189
   • SMS H 190
   • SMS H 191
   • SMS H 192
   • SMS H 193
   • SMS H 194
   • SMS H 195
   • SMS H 196
   • SMS H 197
   • SMS H 198
   • SMS H 199
   • SMS H 200
   • SMS H 201
   • SMS H 202
 • Breyer, Siegfried: Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer 1905–1970. J.F. Lehmanns Verlagsgesellschaft mbH, München 1970. ISBN 3-88199-474-2
 • Gröner, Erich/Dieter Jung/Martin Maass: Die deutschen Kriegsschiffe 1815-1945. 6 Bände. Bernard & Graefe Verlag, München 1982. ISBN 3-7637-4800-8
 • Hildebrand, Hans/Albert Röhr/Hans-Otto Steinmetz: Die deutschen Kriegsschiffe. Biographien – ein Spiegel der Marinegeschichte von 1815 bis zur Gegenwart. 10 Bände. Mundus Verlag, Ratingen o.J.
 • Koop, Gerhard/Klaus-Peter Schmolke: Schiffsklassen und Schiffstypen der deutschen Marine. Bernhard & Graefe Verlag, Bonn.
 • Schmalenbach, Paul: Die deutschen Hilfskreuzer 1895–1945. Verlag Gerhard Stalling AG, Oldenburg/Hamburg 1977. ISBN 3-7979-1877-1
11544-danh-s-ch-c-c-t-u-chi-n-c-a-h-i-qu-n-qu-c-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)