User Tools

Site Tools


11544-danh-s-ch-c-c-t-u-chi-n-c-a-h-i-qu-n-qu-c-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11544-danh-s-ch-c-c-t-u-chi-n-c-a-h-i-qu-n-qu-c-c-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Danh sách các tàu chiến của Hải quân Đế quốc Đức</​b>​ bao gồm tất cả các con tàu được đưa vào phục vụ trong Hải quân Đế quốc Đức (<​i>​Kaiserliche Marine</​i>​) của Đức, bao gồm giai đoạn từ năm 1871, thành lập ra đế chế Đức, đến cuối Thế chiến thứ nhất (1919).
 +</p>
  
 +<​p><​i>​Panzerfregatten</​i>;​ sau đó phân loại lại là "Tàu bọc thép" <​i>​Panzerschiffe</​i>​
 +</p>
 +<​ul><​li>​Lớp <​i>​Arminius</​i>​
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​Prinz Adalbert</​i>​ (1560 tấn, pháo 5 x 36pdr)
 +</li>
 +<​li><​i>​Kronprinz</​i>​
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​Friedrich Carl</​i>​
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​König Wilhelm</​i>,​ (9750 tấn, pháo 33 x 72pdr)
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​Hansa</​i>​
 +</li>
 +<​li><​i>​Preussen</​i>​ Class (6,800 tấn)
 +</li>
 +<​li><​i>​Kaiser</​i>​ Class (7319 tons, 8 x 26 cm guns)
 +</​li></​ul>​
 +<​p>​Tàu bảo vệ bờ biển bọc thép/ <​i>​Küstenpanzerschiffe</​i>​
 +</p>
 +
 +<​p>​Thiết giáp hạm
 +</p>
 +<​ul><​li>​Tiền-Dreadnoughts (trong tiếng Đức <​i>​Linienschiffe</​i>​ "Tàu chiến tuyến"​)
 +<​ul><​li>​Lớp <​i>​Brandenburg</​i>​ (10,500 tons, pháo 6 x 28 cm)
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​Kaiser Friedrich III</​i>​ (11,600 tấn, pháo 4 x 24 cm)
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​Wittelsbach</​i>​ (12,000 tấn, pháo 4 x 24 cm)
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​Braunschweig</​i>​ (13,000 tấn, pháo 4 x 28 cm)
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​Deutschland</​i>​ (13,000 tấn, pháo 4 x 28 cm)
 +</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Dreadnoughts (trong tiếng Đức <​i>​Schlachtschiffe</​i>​ "Tàu chiến tuyến"​)
 +<​ul><​li>​Lớp <​i>​Nassau</​i>​ (19,000 tons, 12 x 28 cm guns)
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​Helgoland</​i>​ (23,000 tons, 12 x 30.5 cm guns)
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​Kaiser</​i>​ (25,000 tons, 10 x 30.5 cm guns)
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​König</​i>​ (26,000 tons, 10 x 30.5 cm guns)
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​Bayern</​i>​ (29,​000-32,​000 tons, 8 x 38 cm guns)
 +</li>
 +<li>L 20 α (lớp thiết giáp hạm) (43,​800–48,​700 tons, 8 x 42 cm guns)
 +</​li></​ul></​li></​ul>​
 +<​p>​German <​i>​Große Kreuzer</​i>​ "Large cruiser"​ (<​i>​Schlachtkreuzer</​i>​ "​Battlecruiser"​ didn't come into use until later)
 +</p>
 +<​ul><​li><​i>​Von der Tann</​i>​ Class (19,400 tons, 8 x 28 cm guns)
 +</li>
 +<​li><​i>​Moltke</​i>​ Class (23,000 tons, 10 x 28 cm guns)
 +</li>
 +<​li><​i>​Seydlitz</​i>​ Class (25,000 tons, 10 x 28 cm guns)
 +</li>
 +<​li><​i>​Derfflinger</​i>​ Class (27,000 tons, 8 x 30.5 cm guns)
 +</li>
 +<​li><​i>​Mackensen</​i>​ Class (35,000 tons, 8 x 35 cm guns)
 +<​ul><​li>​SMS <​i>​Mackensen</​i>​ not completed</​li>​
 +<​li>​SMS <​i>​Graf Spee</​i>​ not completed</​li>​
 +<​li>​SMS <​i>​Prinz Eitel Friedrich</​i>​ not completed</​li>​
 +<​li>​SMS <​i>​Fürst Bismarck</​i>,​ not completed</​li></​ul></​li>​
 +<​li><​i>​Ersatz Yorck</​i>​ Class (38,000 tons 8 x 38 cm guns)
 +<​ul><​li>​SMS <​i>​Ersatz Yorck</​i>​ not completed</​li>​
 +<​li>​SMS <​i>​Ersatz Gneisenau</​i>​ ordered but construction not started</​li>​
 +<​li>​SMS <​i>​Ersatz Scharnhorst</​i>​ ordered but construction not started</​li></​ul></​li></​ul>​
 +<​ul><​li>​Lớp <​i>​Kaiserin Augusta</​i>​ (6,000 tons, 4 x 15 cm guns)
 +</li>
 +<​li><​i>​Victoria Louise</​i>​ Class (5,700 tons, 2 x 21 cm guns, 8 x 15 cm guns)
 +</​li></​ul>​
 +<​p>​Tiếng Đức <​i>​Grosse Kreuzer</​i>​
 +</p>
 +<​ul><​li>​Lớp <​i>​Fürst Bismarck</​i>​ (10,700 tons, 4 x 24 cm guns, 12 x 15 cm guns)
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​Prinz Heinrich</​i>​ (9,000 tons, 2 x 24 cm guns)
 +</li>
 +<​li><​i>​Prinz Adalbert</​i>​ Class (9,000 tons, 4 x 21 cm guns)
 +</li>
 +<​li><​i>​Roon</​i>​ Class (10,000 tons, 4 x 21 cm guns)
 +</li>
 +<​li><​i>​Scharnhorst</​i>​ Class (11,600 tons, 8 x 21 cm guns)
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​Blücher</​i>​ (15,800 tons, 12 x 21 cm guns)
 +</​li></​ul>​
 +<​p><​i>​Kleine Kreuzer</​i>​
 +</p>
 +<​ul><​li><​ul><​li>​Lớp <​i>​Blitz</​i>​ (1,486 tấn, pháo 6 x 8.8 cm)
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​Greif</​i>​ (2,266 tons, 2 x 10.5 cm guns, 8 x 8.8 cm guns)
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​Schwalbe</​i>​ (1,359 tons, 8 x 10.5 cm guns)
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​Irene</​i>​ (5,027 tons, 4 x 15 cm/30 guns, 10 x 15 cm/22 guns)
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​Wacht</​i>​ (1,499 tons, 3 x 10.5 cm guns, 4 x 8.8 cm guns)
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​Meteor</​i>​ (1,078 tons, 4 x 8.8 cm guns)
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​Bussard</​i>​ (1,650 tons, 10 x 10.5 cm guns)
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​Gefion</​i>​ (3.700 tons, 10 x 10.5 cm guns)
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​Hela</​i>​ (2,000 tons, 4 x 8.8 cm guns)
 +</li>
 +<​li><​i>​Lớp <​i>​Gazelle</​i>​ (2,700 tons, 10 x 10.5 cm guns)</​i>​
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​Bremen</​i>​ (3,300 tons 10 x 10.5 cm guns)
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​Königsberg</​i>​ (1905)
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​Dresden</​i>​ (3,700 tons)
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​Kolberg</​i>​ (4,400 tons)
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​Magdeburg</​i>​
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​Karlsruhe</​i>​
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​Graudenz</​i>​
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​Pillau</​i>​
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​Wiesbaden</​i>​
 +</li>
 +<​li>​Lớp<​i>​Königsberg</​i>​ (1915)
 +</li>
 +<​li>​Lớp <​i>​Köln</​i>​ (5,600 tons)
 +</​li></​ul></​li></​ul>​
 +<​p><​i>​Minenlegekreuzer</​i>​
 +</p>
 +
 +<​p><​i>​Kreuzerfregatte</​i>​
 +</p>
 +<​ul><​li><​ul><​li><​i>​Bismarck</​i>​ Class (3,386 tonnes, 16 x 15 cm L/22 guns)
 +</​li></​ul></​li></​ul>​
 +<​p><​i>​Torpedoboot</​i>​
 +</p>
 +<​ul><​li><​ul><​li>​Lớp G 132
 +<​ul><​li>​SMS <i>G 132</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 133</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 134</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 135</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 136</​i></​li></​ul></​li>​
 +<li>G 137 Class
 +</li>
 +<li>S 138 Class
 +<​ul><​li>​SMS <i>G 138</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 139</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 140</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 141</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 142</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 143</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 144</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 145</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 146</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 147</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 148</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 149</​i></​li></​ul></​li>​
 +<li>V 150 Class
 +<​ul><​li>​SMS <i>V 150</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 151</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 152</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 153</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 154</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 155</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 156</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 157</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 158</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 159</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 160</​i></​li></​ul></​li>​
 +<li>V 161 Class
 +</li>
 +<li>V 162 Class
 +<​ul><​li>​SMS <i>V 162</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 163</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 164</​i></​li></​ul></​li>​
 +<li>S 165 Class
 +<​ul><​li>​SMS <i>S 165</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 166</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 167</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 168</​i></​li></​ul></​li>​
 +<li>G 169 Class
 +<​ul><​li>​SMS <i>G 169</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 170</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 171</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 172</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 173</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 174</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 175</​i></​li></​ul></​li>​
 +<li>S 176 Class
 +<​ul><​li>​SMS <i>S 176</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 177</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 178</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 179</​i></​li></​ul></​li>​
 +<li>V 180 Class
 +<​ul><​li>​SMS <i>V 180</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 181</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 182</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 183</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 184</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 185</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 186</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 187</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 188</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 189</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 190</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 191</​i></​li></​ul></​li>​
 +<li>G 192 Class
 +<​ul><​li>​SMS <i>G 192</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 193</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 194</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 195</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 196</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 197</​i></​li></​ul></​li>​
 +<li>V 1 Class
 +<​ul><​li>​SMS <i>V 1</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 2</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 3</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 4</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 5</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 6</​i></​li></​ul></​li>​
 +<li>G 7 Class
 +<​ul><​li>​SMS <i>G 7</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 8</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 9</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 10</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 11</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 12</​i></​li></​ul></​li>​
 +<li>S 13 Class
 +<​ul><​li>​SMS <i>S 13</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 14</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 15</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 16</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 17</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 18</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 19</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 20</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 21</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 22</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 23</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 24</​i></​li></​ul></​li>​
 +<li>V 25 Class
 +<​ul><​li>​SMS <i>V 25</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 26</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 27</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 28</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 29</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 30</​i></​li></​ul></​li>​
 +<li>S 31 Class
 +<​ul><​li>​SMS <i>S 31</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 32</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 33</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 34</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 35</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 36</​i></​li></​ul></​li>​
 +<li>G 37 Class
 +</li>
 +<li>V 43 Class
 +</li>
 +<li>S 49 Class
 +<​ul><​li>​SMS <i>S 49</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 50</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 51</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 52</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 53</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 54</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 55</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 56</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 57</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 58</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 59</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 60</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 61</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 62</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 63</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 64</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 65</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 66</​i></​li></​ul></​li>​
 +<li>V 67 Class
 +<​ul><​li>​SMS <i>V 67</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 68</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 69</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 70</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 71</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 72</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 73</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 74</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 75</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 76</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 77</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 78</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 79</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 80</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 81</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 82</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 83</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 84</​i></​li></​ul></​li>​
 +<li>G 85 Class
 +<​ul><​li>​SMS <i>G 85</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 86</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 87</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 88</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 89</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 90</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 91</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 92</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 93</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 94</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 95</​i></​li></​ul></​li>​
 +<li>G 96 Class
 +</li>
 +<li>B 97 Class
 +<​ul><​li>​SMS <i>B 97</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>B 98</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 99</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 100</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>B 109</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>B 110</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>B 111</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>B 112</​i></​li></​ul></​li>​
 +<li>G 101 Class
 +<​ul><​li>​SMS <i>G 101</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 102</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 103</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 104</​i></​li></​ul></​li>​
 +<li>V 105 Class
 +</li>
 +<li>S 113 Class
 +</li>
 +<li>V 116 Class
 +<​ul><​li>​SMS <i>V 116</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 117</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 118</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 119</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 120</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 121</​i></​li></​ul></​li>​
 +<li>B 122 Class
 +<​ul><​li>​SMS <i>B 122</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>B 123</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>B 124</​i></​li></​ul></​li>​
 +<li>V 125 Class
 +<​ul><​li>​SMS <i>V 125</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 126</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 127</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 128</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 129</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 130</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 140</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 141</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 142</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 143</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 144</​i></​li></​ul></​li>​
 +<li>S 131 Class
 +<​ul><​li>​SMS <i>S 131</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 132</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 133</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 134</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 135</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 136</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 137</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 138</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 139</​i></​li></​ul></​li>​
 +<li>H 145 Class
 +<​ul><​li>​SMS <i>H 145</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>H 146</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>H 147</​i></​li></​ul></​li>​
 +<li>G 148 Class
 +<​ul><​li>​SMS <i>G 148</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 149</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>G 150</​i></​li></​ul></​li>​
 +<li>S 152 Class
 +<​ul><​li>​SMS <i>S 152</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 153</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 154</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 155</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 156</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 157</​i></​li></​ul></​li>​
 +<li>V 158 Class
 +<​ul><​li>​SMS <i>V 158</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 159</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 160</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 161</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 162</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 163</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 164</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 165</​i></​li></​ul></​li>​
 +<li>H 166 Class
 +<​ul><​li>​SMS <i>H 166</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>H 167</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>H 168</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>H 169</​i></​li></​ul></​li>​
 +<li>V 170 Class
 +<​ul><​li>​SMS <i>V 170</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 171</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 172</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 173</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 174</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 175</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 176</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 177</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 203</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 204</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 205</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 206</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 207</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 208</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 209</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>V 210</​i></​li></​ul></​li>​
 +<li>S 178 Class
 +<​ul><​li>​SMS <i>S 178</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 179</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 180</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 181</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 182</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 183</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 184</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 185</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 211</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 212</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 213</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 214</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 215</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 216</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 217</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 218</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 219</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 220</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 221</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 222</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>S 223</​i></​li></​ul></​li>​
 +<li>H 186 Class
 +<​ul><​li>​SMS <i>H 186</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>H 187</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>H 188</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>H 189</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>H 190</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>H 191</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>H 192</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>H 193</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>H 194</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>H 195</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>H 196</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>H 197</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>H 198</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>H 199</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>H 200</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>H 201</​i></​li>​
 +<​li>​SMS <i>H 202</​i></​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul>​
 +
 +
 +<​ul><​li>​Breyer,​ Siegfried: <​i>​Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer 1905–1970.</​i>​ J.F. Lehmanns Verlagsgesellschaft mbH, München 1970. ISBN 3-88199-474-2</​li>​
 +<​li>​Gröner,​ Erich/​Dieter Jung/Martin Maass: <​i>​Die deutschen Kriegsschiffe 1815-1945.</​i>​ 6 Bände. Bernard &amp; Graefe Verlag, München 1982. ISBN 3-7637-4800-8</​li>​
 +<​li>​Hildebrand,​ Hans/Albert Röhr/​Hans-Otto Steinmetz: <​i>​Die deutschen Kriegsschiffe. Biographien – ein Spiegel der Marinegeschichte von 1815 bis zur Gegenwart.</​i>​ 10 Bände. Mundus Verlag, Ratingen o.J.</​li>​
 +<​li>​Koop,​ Gerhard/​Klaus-Peter Schmolke: <​i>​Schiffsklassen und Schiffstypen der deutschen Marine.</​i>​ Bernhard &amp; Graefe Verlag, Bonn.</​li>​
 +<​li>​Schmalenbach,​ Paul: <​i>​Die deutschen Hilfskreuzer 1895–1945.</​i>​ Verlag Gerhard Stalling AG, Oldenburg/​Hamburg 1977. ISBN 3-7979-1877-1</​li></​ul><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1266
 +Cached time: 20181015113310
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.112 seconds
 +Real time usage: 0.126 seconds
 +Preprocessor visited node count: 938/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 1894/​2097152 bytes
 +Template argument size: 458/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​18.595 ​     1 -total
 + ​66.29% ​  ​12.326 ​    17 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​SMS
 + ​48.23% ​   8.968     17 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ship
 + ​15.99% ​   2.974      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​10.88% ​   2.023      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​TOC_right
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​794652-0!canonical and timestamp 20181015113310 and revision id 43713679
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11544-danh-s-ch-c-c-t-u-chi-n-c-a-h-i-qu-n-qu-c-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)