User Tools

Site Tools


11566-qu-ch-ph-m-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11566-qu-ch-ph-m-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Bài này viết về đơn vị hành chính cấp xã. Đối với bài về nhà cách mạng Việt Nam, xem Quách Văn Phẩm.
 +</​div>​
 +<​p><​b>​Quách Phẩm</​b>​ là một xã thuộc huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã có diện tích 30,​82 km²,​ dân số năm 1999 là 10488 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 340 người/​km².
 +</p>
  
 +<​p>​Trước năm 1975, theo quản lý hành chính của chính quyền Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, xã Quách Phẩm, được đặt theo tên nhà cách mạng Quách Văn Phẩm, là một đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Sau khi Việt Nam thống nhất, xã Quách Phẩm chính thức trở thành đơn vị hành chính thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Minh Hải.
 +</​p><​p>​Ngày 29 tháng 12 năm 1978, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định 326-CP, theo đó thành lập mới huyện Năm Căn và huyện Cái Nước tách ra từ huyện Ngọc Hiển. Xã Quách Phẩm cũng được tách thành 2 xã về 2 huyện riêng biệt là xã Quách Phẩm A, thuộc huyện Cái Nước, và xã Quách Phẩm B, huyện Năm Căn, đều thuộc tỉnh Minh Hải.
 +</​p><​p>​Ngày 25 tháng 7 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định 275-CP<​sup id="​cite_ref-CP275_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>,​ theo đó:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Xã Quách Phẩm A thuộc huyện Cái Nước được tách thành 5 xã là Quách Phẩm, Hòa Điền, Tân Trung, An Lập và xã Tân An. Ba xã Tân Trung, An Lập và xã Tân An được chuyển sang huyện Năm Căn.</​li>​
 +<​li>​Xã Quách Phẩm B thuộc huyện Năm Căn được tách thành 5 xã là Ngọc Chánh, Tân Hùng, Thanh Tùng, Tân Điền và Hiệp Tùng. Hai xã Ngọc Chánh và Tân Hùng được chuyển sang huyện Ngọc Hiển.</​li></​ul><​p>​Như vậy, địa bàn xã Quách Phẩm mới thuộc huyện Cái Nước chỉ bằng một phần nhỏ so với xã Quách Phẩm cũ thuộc huyện Ngọc Hiển.
 +</​p><​p>​Ngày 17 tháng 5 năm 1984, Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định 75-HĐBT<​sup id="​cite_ref-HD75_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>,​ cắt xã Quách Phẩm của huyện Cái Nước sáp nhập vào huyện Ngọc Hiển, tỉnh Minh Hải.
 +</​p><​p>​Ngày 17 tháng 12 năm 1984, Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định 168-HĐBT<​sup id="​cite_ref-HD16_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>,​ đổi tên huyện Ngọc Hiển thành huyện Đầm Dơi. Khi đó, xã Quách Phẩm thuộc huyện Đầm Dơi.
 +</​p><​p>​Ngày 6 tháng 11 năm 1996, Quốc hội ra Nghị quyết<​sup id="​cite_ref-QH_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup>,​ chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, Khi đó, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi thuộc tỉnh Cà Mau.
 +</​p><​p>​Ngày 25 tháng 6 năm 1999, Chính phủ ra Nghị định 42/​1999/​NĐ-CP<​sup id="​cite_ref-ND42_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ về việc thành lập xã Quách Phẩm Bắc trên cơ sở có 4.061,5 ha diện tích tự nhiên và 10.291 nhân khẩu của xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1322
 +Cached time: 20181011101052
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.180 seconds
 +Real time usage: 0.237 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1000/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37083/​2097152 bytes
 +Template argument size: 926/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4463/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.072/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 196.173 ​     1 -total
 + ​59.83% ​ 117.363 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​54.79% ​ 107.480 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.09% ​  ​43.328 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​18.12% ​  ​35.550 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​11.82% ​  ​23.191 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.59%   ​18.811 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_&#​272;&#​7847;​m_D&#​417;​i
 +  8.30%   ​16.286 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.24%   ​14.212 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.28%   ​12.319 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_C&​agrave;​_Mau
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1251909-0!canonical and timestamp 20181011101052 and revision id 26508681
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11566-qu-ch-ph-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)