User Tools

Site Tools


11581-d-ch-b-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11581-d-ch-b-nh-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​16/​2014_West_Africa_Ebola_Epidemic_-_New_Cases_per_Week.svg/​220px-2014_West_Africa_Ebola_Epidemic_-_New_Cases_per_Week.svg.png"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​16/​2014_West_Africa_Ebola_Epidemic_-_New_Cases_per_Week.svg/​330px-2014_West_Africa_Ebola_Epidemic_-_New_Cases_per_Week.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​16/​2014_West_Africa_Ebola_Epidemic_-_New_Cases_per_Week.svg/​440px-2014_West_Africa_Ebola_Epidemic_-_New_Cases_per_Week.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Ví dụ về một dịch bệnh cho thấy số ca nhiễm mới thay đổi theo thời gian.</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Dịch bệnh</​b>​ (tiếng Anh: <​b>​epidemic</​b>,​ trong tiếng Hy Lạp, từ dịch bệnh có nghĩa là <​i>​ἐπί </​i>​epi<​i>​ "upon or above" và δῆμος </​i>​demos<​i>​ "​people"​ </i>) là sự lây lan nhanh chóng của một bệnh truyền nhiễm với số lượng lớn những người bị nhiễm trong một  cồng đồng hoặc một khu vực trong vòng một thời gian ngắn, thường là hai tuần hoặc ít hơn. Ví dụ, nhiễm não mô cầu, tỷ lệ mắc vượt quá 15 trường hợp trên 100.000 người trong hai tuần liên tiếp được coi là một vụ dịch.<​sup id="​cite_ref-Principles_of_Epidemiology_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-Green_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Dịch bệnh truyền nhiễm thường được gây ra bởi một số yếu tố trong đó có một sự thay đổi trong sinh thái của số lượng vật chủ (ví dụ như sự gia tăng hoặc tăng mật độ của một loài vector), một sự thay đổi di truyền trong các ổ mầm bệnh hoặc bắt đầu của một tác nhân gây bệnh mới nổi (do sự biến đổi các tác nhân gây bệnh hoặc vật chủ). Nói chung, dịch bệnh xảy ra khi hệ miễn dịch vật chủ hoặc là một tác nhân gây bệnh mới xuất hiện hoặc một mầm bệnh mới nổi đột nhiên giảm xuống dưới đó được tìm thấy trong trạng thái cân bằng đặc hữu và ngưỡng truyền được vượt quá.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Một dịch bệnh có thể được giới hạn trong một không gian; Tuy nhiên, nếu nó lây lan sang các quốc gia hoặc châu lục khác  và ảnh hưởng đến số lượng lớn người dân người dân mắ bệnh, nó có thể được gọi là một đại dịch.<​sup id="​cite_ref-Principles_of_Epidemiology_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Các tuyên bố về một dịch bệnh thường đòi hỏi dựa trên cơ sở về số lượng hay tỷ lệ mới mắc của một bệnh; Dịch bệnh xảy ra do các bệnh nhất định, chẳng hạn như cúm, được định nghĩa là gia tăng đáng kể các trường hợp bị nhiễm, cũng được xác định dựa trên cơ sở này<sup id="​cite_ref-Green_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​. Vài trường hợp của một bệnh rất hiếm có thể phân loại là một dịch bệnh, còn những trường hợp của các bệnh phổ biến như cảm lạnh thông thường không được coi là dịch bệnh.
 +</​p><​p>​Tuy vậy, khái niệm về dịch ngày nay không chỉ giới hạn trong các bệnh truyền nhiễm nữa. Các 
 +bệnh ung thư phổi, tai nạn giao thông, tác dụng có hại của thuốc như thalidomide ma túy cũng 
 +có thể là những bệnh dịch, mà tác nhân gây bệnh không phải là vi sinh vật. Hiện nay chúng ta phải đối mặt với các bệnh truyền nhiễm, nhưng trong tương lai không xa chúng ta lại phải ​
 +đương đầu với những vụ dịch của các bệnh không nhiễm trùng đang xảy ra ở các nước phát triển.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 40em; -webkit-column-width:​ 40em; column-width:​ 40em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-Principles_of_Epidemiology-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book"><​i>​Principles of Epidemiology,​ Second Edition</​i>​ <span style="​font-size:​85%;">​(PDF)</​span>​. Atlanta, Georgia: Centers for Disease Control and Prevention.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AD%E1%BB%8Bch+b%E1%BB%87nh&​amp;​rft.btitle=Principles+of+Epidemiology%2C+Second+Edition&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.place=Atlanta%2C+Georgia&​amp;​rft.pub=Centers+for+Disease+Control+and+Prevention&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.facmed.unam.mx%2Fdeptos%2Fsalud%2Fbibliotecav%2Fepi_course.pdf&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Green-2">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation journal">​Green MS, Swartz T, Mayshar E, Lev B, Leventhal A, Slater PE, Shemer Js (tháng 1 năm 2002). “When is an epidemic an epidemic?​”. <​i>​Isr. Med. Assoc. J.</​i>​ <​b>​4</​b>​ (1): 3–6. PMID 11802306.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AD%E1%BB%8Bch+b%E1%BB%87nh&​amp;​rft.atitle=When+is+an+epidemic+an+epidemic%3F&​amp;​rft.au=Green+MS%2C+Swartz+T%2C+Mayshar+E%2C+Lev+B%2C+Leventhal+A%2C+Slater+PE%2C+Shemer+Js&​amp;​rft.aulast=Green+MS%2C+Swartz+T%2C+Mayshar+E%2C+Lev+B%2C+Leventhal+A%2C+Slater+PE%2C+Shemer+Js&​amp;​rft.date=th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+2002&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issue=1&​amp;​rft.jtitle=Isr.+Med.+Assoc.+J.&​amp;​rft.pages=3-6&​amp;​rft.volume=4&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F11802306&​amp;​rft_id=info%3Apmid%2F11802306&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">"​epidemic"​. <​i>​The Encyclopedia of Ecology and Environmental Management</​i>,​ Blackwell Science. Oxford: Blackwell Publishers, 1998. Credo Reference. Web. 17 September 2012.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1303
 +Cached time: 20181028193936
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.164 seconds
 +Real time usage: 0.212 seconds
 +Preprocessor visited node count: 427/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 21318/​2097152 bytes
 +Template argument size: 220/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3675/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.033/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.69 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 126.854 ​     1 -total
 + ​54.20% ​  ​68.752 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​37.80% ​  ​47.948 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_book
 + ​13.15% ​  ​16.685 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7843;​m_h&#​7885;​a_t&#​7921;​_nhi&​ecirc;​n
 + ​12.85% ​  ​16.297 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​11.24% ​  ​14.254 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​11.17% ​  ​14.172 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​10.09% ​  ​12.797 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Refbegin
 +  9.42%   ​11.946 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wiktionary
 +  8.46%   ​10.736 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_journal
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​795991-0!canonical and timestamp 20181028193936 and revision id 39784540
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11581-d-ch-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)