User Tools

Site Tools


11584-highland-warriors-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11584-highland-warriors-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Highland Warriors</​b>​ (tạm dịch: <​i>​Chiến binh vùng cao nguyên</​i>​) là trò chơi máy tính thuộc thể loại chiến lược thời gian thực lấy bối cảnh lịch sử nước Anh thời Trung Cổ do hãng Soft Enterprises phát triển và Data Becker phát hành vào ngày 20 tháng 1 năm 2003.
 +</​p><​p>​Người chơi sẽ trải qua 4 chiến dịch lớn trong <​i>​Highland Warriors</​i>:​ thống nhất đất nước dưới quyền một vị vua duy nhất, tham gia cuộc viễn chinh Scotland của Anh quốc, vào vai người anh hùng William Wallace nổi dậy chống lại quân đội Anh hay vào vai Robert the Bruce tái thống nhất các bộ tộc và tuyên bố độc lập.
 +</p>
  
 +<​p><​i>​Highland Warriors</​i>​ mang lối chơi kiểu truyền thống của một game RTS điển hình: khai thác tài nguyên, xây dựng căn cứ, xây dựng quân đội và tấn công đối phương để giành lấy chiến thắng. Nông dân xây dựng các công trình và khai thác năm loại tài nguyên: gỗ, lương thực, đá, quặng sắt và vàng.
 +</​p><​p>​Mỗi phe trong Highland Warriors có các đơn vị quân khác nhau, chủ yếu là bộ binh, kỵ binh, cung thủ và các loại xe công thành khác, thậm chí một số phe có cả các đơn vị sử dụng phép thuật. Tuy nhiên game không cung cấp thông tin của các đơn vị quân nên người chơi sẽ gặp khó khăn về vấn đề mua hay nâng cấp quân. <​i>​Highland Warriors</​i>​ có một lựa chọn khá hay cho phép người chơi kích hoạt kỹ năng Blood Frenzy (máu điên cuồng). Ở trạng thái này quân của người chơi sẽ tự động tấn công bất kỳ kẻ thù nào đến gần, tuy nhiên đổi lại người chơi sẽ mất quyền điều khiển đơn vị quân đó.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1257
 +Cached time: 20181016065628
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.072 seconds
 +Real time usage: 0.128 seconds
 +Preprocessor visited node count: 443/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7046/​2097152 bytes
 +Template argument size: 753/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.024/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 895 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 102.925 ​     1 -total
 + ​92.24% ​  ​94.941 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_tr&​ograve;​_ch&#​417;​i_&#​273;​i&#​7879;​n_t&#​7917;​
 + ​88.57% ​  ​91.159 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​16.95% ​  ​17.449 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vgratings
 + ​14.26% ​  ​14.673 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Unbulleted_list
 + ​10.30% ​  ​10.603 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vgrelease
 +  8.93%    9.195      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Collapsible_list
 +  7.65%    7.872      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.62%    2.697      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Px
 +  2.50%    2.574      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Video_game_release/​abbr
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​796867-0!canonical and timestamp 20181016065628 and revision id 37698697
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11584-highland-warriors-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)