User Tools

Site Tools


11586-lau-t-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11586-lau-t-nh-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Lau</​b>​ là một trong 14 tỉnh của Fiji. Tỉnh lỵ được đặt tại Tubou, ở cuối phía nam của đảo Lakeba. Tỉnh là một phần của Khu vực Đông, một hệ thống cấp bậc truyền thống của các tù trưởng ở miền bắc và đông Fiji. Về mặt địa lý tỉnh gồm Quần đảo Lau.
 +</p>
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Đơn vị hành chính của Fiji</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Khu vực</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Trung tâm <​b>​·</​b> ​ Đông <​b>​·</​b> ​ Bắc <​b>​·</​b> ​ Tây</​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​9"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​img alt="​Flag of Fiji" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Fiji.svg/​80px-Flag_of_Fiji.svg.png"​ width="​80"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Fiji.svg/​120px-Flag_of_Fiji.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Fiji.svg/​160px-Flag_of_Fiji.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tỉnh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Ba <​b>​·</​b> ​ Bua <​b>​·</​b> ​ Cakaudrove <​b>​·</​b> ​ Kadavu <​b>​·</​b> ​ Lau <​b>​·</​b> ​ Lomaiviti <​b>​·</​b> ​ Macuata <​b>​·</​b> ​ Nadroga Navosa <​b>​·</​b> ​ Naitasiri <​b>​·</​b> ​ Namosi <​b>​·</​b> ​ Ra <​b>​·</​b> ​ Rewa <​b>​·</​b> ​ Serua <​b>​·</​b> ​ Tailevu</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Lãnh thổ phụ thuộc</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Rotuma</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thành phố</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Lautoka <​b>​·</​b> ​ Suva</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thị trấn</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Ba <​b>​·</​b> ​ Labasa <​b>​·</​b> ​ Lami <​b>​·</​b> ​ Levuka <​b>​·</​b> ​ Nadi  <​b>​·</​b> ​ Nasinu <​b>​·</​b> ​ Nausori <​b>​·</​b> ​ Savusavu <​b>​·</​b> ​ Sigatoka <​b>​·</​b> ​ Tavua</​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​18°20′N</​span>​ <span class="​longitude">​178°30′T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​18,​333°N 178,​5°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​-18.333;​ -178.500</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1273
 +Cached time: 20181015172413
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.080 seconds
 +Real time usage: 0.100 seconds
 +Preprocessor visited node count: 187/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14633/​2097152 bytes
 +Template argument size: 0/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 5/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.033/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 895 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​72.591 ​     1 -total
 + ​51.21% ​  ​37.172 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​44.41% ​  ​32.235 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fiji
 + ​41.17% ​  ​29.883 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  4.11%    2.982      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.59%    1.882     26 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​797390-0!canonical and timestamp 20181015172413 and revision id 17831192
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
11586-lau-t-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)