User Tools

Site Tools


11588-v-n-qu-c-gia-annan-river-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11588-v-n-qu-c-gia-annan-river-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Vườn quốc gia Annan River</​b>​ là một vườn quốc gia ở Queensland, Úc.
 +Vườn Quốc gia Sông Annan nằm ở bán đảo Cape York ở Viễn Bắc Queensland, Úc. Sông Annan từ đó vườn quốc gia được đặt tên, đánh dấu khu vực phía bắc và phía tây của công viên. Phía đông của công viên là Vịnh Walker ở biển Coral. Công viên được công bố vào năm 2006.
 +Nó được tạo ra để bảo tồn sự đa dạng của các kiểu thảm thực vật vùng đất thấp trong khu vực. Chúng bao gồm các vùng đất ngập nước biển, rừng bạch đàn và những cây dâu tây bán kết dãy núi Dowling. ​ Nó cũng bảo vệ những nơi và những loài có ý nghĩa văn hoá đối với các chủ sở hữu truyền thống. ​
 +</p>
  
 +<​p>​Vườn quốc gia rộng 8.690 hecta (21.500 acre) bao gồm nhiều đỉnh núi như Núi Ellen, Núi Mcintosh, Dowlings Hills và Đồi Camp. Nó được chia cắt bởi đường cao tốc Mulligan. Vườn quốc gia Sông Annan nằm trong bán đảo Cape York và tiểu vùng ướt của  bang Queensland.
 +</p>
 +
 + 
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1308
 +Cached time: 20181020204020
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.088 seconds
 +Real time usage: 0.107 seconds
 +Preprocessor visited node count: 342/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35943/​2097152 bytes
 +Template argument size: 256/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.013/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 748 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​65.257 ​     1 -total
 + ​78.61% ​  ​51.297 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​V&#​432;&#​7901;​n_qu&#​7889;​c_gia_Queensland
 + ​73.18% ​  ​47.754 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​16.88% ​  ​11.017 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Queensland-geo-stub
 + ​14.28% ​   9.320      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.56%    4.280      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.49%    2.928     66 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +  4.23%    2.759      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.41%    1.570     28 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​798022-0!canonical and timestamp 20181020204020 and revision id 26566125
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11588-v-n-qu-c-gia-annan-river-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)