User Tools

Site Tools


11589-synyster-gates-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11589-synyster-gates-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox vcard" style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​fn"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:​ #​f4bf92">​Synyster Gates</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Syncrop2.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2e/​Syncrop2.jpg/​250px-Syncrop2.jpg"​ width="​250"​ height="​377"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2e/​Syncrop2.jpg/​375px-Syncrop2.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2e/​Syncrop2.jpg/​500px-Syncrop2.jpg 2x" data-file-width="​1383"​ data-file-height="​2083"/><​p>​Synyster Gates (2009)</​p></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #​f4bf92">​Thông tin nghệ sĩ</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên khai sinh</​th><​td class="​nickname">​
 +Brian Elwin Haner, Jr.</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sinh</​th><​td>​
 +7 tháng 7, 1981 <span class="​noprint">​(37 tuổi)</​span><​br/>​Huntington Beach, California, Hoa Kỳ</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thể loại</​th><​td>​
 +Heavy metal, Hard rock, Avant-garde metal, Post-hardcore,​ Metalcore</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nghề nghiệp</​th><​td class="​role">​
 +Nhạc sĩ</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhạc cụ</​th><​td class="​note">​
 +Guitar, Piano</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span class="​nowrap">​Năm hoạt động</​span></​th><​td>​
 +1999–hiện tại</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Hãng đĩa</​th><​td>​
 +Good Life Recordings, Hopeless, Warner Bros., Bucktan</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Hợp tác với</​th><​td>​
 +Avenged Sevenfold, Pinkly Smooth, Good Charlotte</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #​f4bf92">​Nhạc cụ nổi bật</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​note"​ style="​text-align:​center">​
 +Schecter Synyster Custom</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Brian Elwin Haner, Jr.</​b>,​ sinh ngày 7 tháng 7 năm 1981, còn được biết đến với tên <​b>​Synyster Gates</​b>​ hay đơn giản là <​b>​SYN</​b>​. Anh là tay guitar chính của band nhạc Hard rock - Metalcore Avenged Sevenfold của Hoa Kỳ.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Brian Haner, Jr. sinh tại California, Hoa Kỳ.
 +</​p><​p>​Anh có thời gian học ở Học viện Âm nhạc ở Hollywood, học về jazz và nhạc cổ điển.
 +</​p><​p>​Haner được The Rev - một người bạn học và cũng là thành viên của band Avenged Sevenfold - mời gia nhập band với tư cách là tay guitar chính (Lead).
 +</p>
 +
 +<​p>​Synyster Gates gia nhập Avenged Sevenfold cuối năm 1999 - đầu năm 2000, trước khi band thu âm album đầu tay là <​i>​Sounding the Seventh Trumpet</​i>​.
 +</​p><​p>​Sau đó, anh cùng Avenged Sevenfold tiếp tục phát hành các album: <​i>​Waking the Fallen, City of Evil, Avenged Sevenfold, Nightmare</​i>​ và một bản live <​i>​Live in the LBC &amp; Diamonds in the Rough</​i>​.
 +</​p><​p>​Gates được trao nhiều giải thưởng, trong đó có giải "Young Shredder"​ của Metal Hammer, "​Guitarist of the Year" của tạp chí Total Guitar năm 2006 và giải "​Revolver Golden God" cùng với thành viên guitar phụ (Rhythm) của band là Zacky Vengeance năm 2011.
 +</p>
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Guitar">​Guitar</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Synyster Gates chủ yếu sử dụng guitar của hãng Schecter.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Schecter Synyster Gates Signature Special.</​li>​
 +<​li>​Schecter Synyster Gates Signature Custom.</​li>​
 +<​li>​Schecter Synyster Gates Custom với chữ REV ở cần đàn (R ở fret 9, E ở fret 7 và V ở fret 5)</​li>​
 +<​li>​Schecter Synyster Gates Custom Prototype</​li>​
 +<​li>​Schecter Synyster Special Prototype</​li>​
 +<​li>​Schecter Synyster Deluxe Prototype</​li>​
 +<​li>​Schecter Synyster Special</​li>​
 +<​li>​Schecter Synyster Deluxe</​li>​
 +<​li>​Schecter Avenger</​li>​
 +<​li>​Schecter C-1 Classic - Transparent Blue</​li>​
 +<​li>​Schecter Custom C-1 FR</​li>​
 +<​li>​Schecter Hellraiser C-1 FR</​li>​
 +<​li>​Schecter PT Fastback</​li>​
 +<​li>​Schecter S-1</​li>​
 +<​li>​Schecter Banshee</​li>​
 +<​li>​Gibson Les Paul</​li>​
 +<​li>​Ibanez - RG Prestige</​li></​ul>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1333
 +Cached time: 20181029111317
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.124 seconds
 +Real time usage: 0.170 seconds
 +Preprocessor visited node count: 609/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9216/​2097152 bytes
 +Template argument size: 905/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 14/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.045/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.25 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 134.152 ​     1 -total
 + ​51.39% ​  ​68.941 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_musical_artist
 + ​45.87% ​  ​61.540 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​43.99% ​  ​59.020 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​28.40% ​  ​38.103 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  9.82%   ​13.178 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Birth_date_and_age
 +  6.35%    8.522      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +  3.93%    5.266      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MONTHNAME
 +  2.48%    3.322      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.11%    2.836      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tu&#​7893;​i
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​798233-0!canonical and timestamp 20181029111317 and revision id 24059958
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11589-synyster-gates-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)