User Tools

Site Tools


11590-b-p-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11590-b-p-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bếp</​b>​ là nơi để chế biến và nấu nướng thức ăn. Trong tiếng Việt, bếp đôi khi còn được hiểu là vật dùng để nấu thức ăn, thường là bếp lò, bếp than hay củi. Thông thường trong bếp ở nông thôn Việt Nam gồm có bếp đun (bằng gas hay than, củi...), dụng cụ nhà bếp như nồi, xoong, chảo, dao, thớt, rổ rá... Ở thành phố phòng bếp thường được kết hợp làm phòng ăn của gia đình.
 +</​p><​p>​Vật liệu làm bếp chủ yếu là tre nứa gỗ và đất nung, bếp được đun bằng nhiên liệu chính là  củi và rơm rạ. Sau này bếp được cải tiến thành những chiếc kiềng bằng sắt, thép... nguyên liệu vẫn là rơm rạ và củi khô.
 +</​p><​p>​Sau đó, bếp dầu, bếp điện, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp từ, bếp điện từ nối tiếp nhau được đưa ra thị trường. ​
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1252
 +Cached time: 20181016215841
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.160 seconds
 +Real time usage: 0.226 seconds
 +Preprocessor visited node count: 453/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 33140/​2097152 bytes
 +Template argument size: 376/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.036/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.23 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 130.092 ​     1 -total
 + ​27.70% ​  ​36.036 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ph&​ograve;​ng
 + ​26.52% ​  ​34.496 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​7848;​m_th&#​7921;​c
 + ​25.83% ​  ​33.599 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​23.82% ​  ​30.989 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Sidebar
 + ​21.30% ​  ​27.711 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​12.30% ​  ​16.001 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​7849;​m_th&#​7921;​c_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​11.90% ​  ​15.484 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​10.34% ​  ​13.448 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.21%    6.784      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​798488-0!canonical and timestamp 20181016215841 and revision id 43542037
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11590-b-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)