User Tools

Site Tools


11592-l-nh-th-b-c-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11592-l-nh-th-b-c-c-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​20°0′N</​span>​ <span class="​longitude">​133°0′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​20°N 133°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​-20.000;​ 133.000</​span></​span></​span></​span>​
 +<​b>​Lãnh thổ Bắc Úc</​b>​ (<​i>​Northern Territory</​i>,​ viết tắt <​i>​NT</​i>​) là một vùng lãnh thổ liên bang của Úc, bao phủ phần lớn vùng trung tâm lục địa Úc cũng như các khu vực phía bắc. Nó giáp với Tây Úc về phía tây, phía nam giáp Nam Úc, phía đông giáp Queensland. Phía bắc là Biển Timor, Biển Arafura và Vịnh Carpentaria. Tuy có diện tích hơn 1.349.129 kilômét vuông (520.902 sq mi),​ lớn thứ 3 Úc, dân cư trong vùng lãnh thổ rất thưa thớt. Với dân số 244.000 (2016), đây là vùng có dân số thấp nhất Úc, chưa bằng một nửa Tasmania.<​sup id="​cite_ref-abs_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​Lịch sử Lãnh thổ Bắc Úc bắt đầu từ hơn 40.000 trước, khi những người thổ dân đến đây. Họ đã tiếp xúc với người Makassar để trao đổi mua bán hải sâm từ ít nhất thế kỷ 18. Người châu Âu trông thấy bờ biển lãnh thổ Bắc Úc lần đầu tiên vào thế kỷ 17. Sau đó, người Anh đã cố gắn tìm cách định cư tại vùng duyên hải này. Sau ba lần thất bại (1824–1828,​ 1838–1849,​ and 1864–66), họ đã thành công năm 1869 khi thành lập nên Darwin. Ngày nay, nền kinh thế của yếu dựa vào du lịch, đặc biệt là nhờ vườn quốc gia Kakadu ở Top End và vườn quốc gia Uluru-Kata Tjuta ở trung Úc, và khai mỏ.
 +</​p><​p>​Thủ phủ và thành phố lớn nhất là Darwin. Dân cư không tập trung ở vùng duyên hải mà rải rác dọc theo xa lộ Stuart. Những điểm dân cư lớn khác ngoài Darwin là Palmerston, Alice Springs, Katherine, Nhulunbuy, và Tennant Creek.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​12px-Commons-logo.svg.png"​ width="​12"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/>​ Phương tiện liên quan tới Northern Territory tại Wikimedia Commons
 +</p>
 + 
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Lãnh thổ Bắc Úc</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1300
 +Cached time: 20181010185617
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.212 seconds
 +Real time usage: 0.271 seconds
 +Preprocessor visited node count: 737/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 28891/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1892/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4035/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.069/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.66 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 200.452 ​     1 -total
 + ​27.78% ​  ​55.691 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​21.39% ​  ​42.886 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_web
 + ​20.49% ​  ​41.076 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​17.05% ​  ​34.172 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coor_title_dm
 +  9.09%   ​18.211 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​States_and_territories_of_Australia
 +  7.30%   ​14.628 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&​Uacute;​c
 +  7.16%   ​14.355 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.01%   ​14.051 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Australia_state_or_territory
 +  6.86%   ​13.751 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​230864-0!canonical and timestamp 20181010185617 and revision id 26268144
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11592-l-nh-th-b-c-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)