User Tools

Site Tools


11594-in-the-name-of-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11594-in-the-name-of-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​In the Name Of</​b>​ là một hãng thu âm được lập ra bởi ca sĩ người Anh Lily Allen.
 +</p>
  
 +<​p>​Lily Allen đã bắt tay vào việc thành lập một hãng thu âm từ năm 2009, thời điểm mà cô thông báo là sẽ tạm rút khỏi âm nhạc và công việc thu âm của mình. Cô nói cô muốn thành lập một hãng thu âm riêng bởi cô đã chán chường ngành công nghiệp âm nhạc. "​Hiện tại tôi đang lập một hãng thu âm, và tham gia vào nhiều công việc khác nhau. Nền công nghiệp âm nhạc cần thay đổi và chúng ta cần phải suy nghĩ lại về nhiều điều."<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Tháng 1 năm 2011, người đại diện của Allen xác nhận cô đang mở hãng thu âm có tên In the Name Of. Nghệ sĩ đầu tiên ký hợp đồng với hãng là một ban nhạc noise pop đến từ New York, Cults. Sony hỗ trợ cho công ty và họ đã cho Allen 100.000£ để thuê nhân công và mở một văn phòng, theo tạp chí <​i>​The Sun</​i>​.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181011014339
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.124 seconds
 +Real time usage: 0.162 seconds
 +Preprocessor visited node count: 901/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 34506/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3598/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2141/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.048/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.95 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 131.757 ​     1 -total
 + ​37.08% ​  ​48.849 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​33.58% ​  ​44.246 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lily_Allen
 + ​32.04% ​  ​42.218 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_Musical_artist
 + ​31.32% ​  ​41.261 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​24.04% ​  ​31.677 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_h&​atilde;​ng_ghi_&​acirc;​m
 + ​21.80% ​  ​28.717 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​21.20% ​  ​27.939 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​13.91% ​  ​18.328 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_musical_artist
 +  8.88%   ​11.694 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​795136-0!canonical and timestamp 20181011014339 and revision id 41150584
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11594-in-the-name-of-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)