User Tools

Site Tools


11596-hatohobei-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11596-hatohobei-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Flag_of_Hatohobei.svg/​200px-Flag_of_Hatohobei.svg.png"​ width="​200"​ height="​125"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Flag_of_Hatohobei.svg/​300px-Flag_of_Hatohobei.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Flag_of_Hatohobei.svg/​400px-Flag_of_Hatohobei.svg.png 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​500"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Tobi Island</​b>,​ hay <​i>​Hatohobei</​i>​ (tiếng Tobi), là bang cực nam của quốc đảo Palau, gồm có <​b>​Đảo Tobi</​b>​ và một hòn đảo hoang. Tổng diện tích của bang là 0.88 km². Dân số của bang là 80 năm 1962, 51 năm 1995, và 23 năm 2000, nhưng đã tăng lên 44 vào năm 2005,là bang có dân số ít nhất của Palau.Tiếng Tobi, Tiếng Anh và Tiếng Sonsorol là các ngôn ngữ chính thức của bang
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​Hatohobei.png/​200px-Hatohobei.png"​ width="​200"​ height="​209"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​Hatohobei.png/​300px-Hatohobei.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​7/​76/​Hatohobei.png 2x" data-file-width="​365"​ data-file-height="​382"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Satellite Image of Tobi Island</​div></​div></​div>​
  
 +
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​32/​Helen_Reef-NASA.png/​200px-Helen_Reef-NASA.png"​ width="​200"​ height="​322"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​32/​Helen_Reef-NASA.png/​300px-Helen_Reef-NASA.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​32/​Helen_Reef-NASA.png/​400px-Helen_Reef-NASA.png 2x" data-file-width="​742"​ data-file-height="​1195"/> ​ <div class="​thumbcaption">​NASA Satellite Imagery of Helen Reef</​div></​div></​div>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1249
 +Cached time: 20181011073836
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.048 seconds
 +Real time usage: 0.063 seconds
 +Preprocessor visited node count: 103/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6210/​2097152 bytes
 +Template argument size: 0/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 5/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.010/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 724 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​35.083 ​     1 -total
 + ​90.23% ​  ​31.657 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Bang_Palau
 + ​84.35% ​  ​29.594 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  9.49%    3.331      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.42%    1.551     15 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​795768-0!canonical and timestamp 20181011073836 and revision id 21167283
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11596-hatohobei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)