User Tools

Site Tools


11598-qu-ch-ph-m-nh-h-ng-la-gi

Quách Phẩm là tên gọi tắt của nhà cách mạng Quách Văn Phẩm (1920-1941). Tên ông được đặt cho một số địa danh ở Việt Nam như sau:

  • Xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.
  • Xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.
  • Xã cũ Quách Phẩm thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Minh Hải. Được công nhận chính thức năm 1976. Năm 1978, tách thành 2 xã Quách Phẩm A, thuộc huyện Cái Nước, và Quách Phẩm B, huyện Năm Căn, đều thuộc tỉnh Minh Hải.
  • Xã cũ Quách Phẩm A thuộc huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải. Năm 1979 bị giải thể, tách thành 5 xã Quách Phẩm, Hòa Điền (thuộc huyện Cái Nước), Tân Trung, An Lập và Tân An (thuộc huyện Năm Căn).
  • Xã cũ Quách Phẩm B thuộc huyện Năm Căn, tỉnh Minh Hải. Năm 1979 bị giải thể, tách thành 5 xã Ngọc Chánh, Tân Hùng (thuộc huyện Ngọc Hiển), Thanh Tùng, Tân Điền và Hiệp Tùng (thuộc huyện Năm Căn).
11598-qu-ch-ph-m-nh-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)