User Tools

Site Tools


11607-sms-gefion-la-gi

SMS Gefion có thể là:

  • Một chiếc tàu khu trục từng phục vụ cho Hải quân Phổ, SMS Gefion (1843)
  • Một tuần dương hạm từng phục vụ cho Hải quân Đế chế Đức, SMS Gefion (1893)
11607-sms-gefion-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)