User Tools

Site Tools


11608-las-tunas-t-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11608-las-tunas-t-nh-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Las Tunas</​b>​ là một tỉnh của Cuba. Các đô thị chính của tỉnh gồm Puerto Padre, Amancio và thành phố thủ phủ Victoria de Las Tunas (đôi khi cũng gọi là Las Tunas). Tỉnh Las Tunas được thành lập năm 1976 khi được chia tách từ khu vực tỉnh cũ Oriente. Bờ biển phía nam mở ra vịnh Guacanayabo,​ chủ yếu là đầm lầy và rừng ngập mặn đặc trưng. Khu vực này khá ẩm ướt và được sử dụng để trồng mía.
 +</p>
  
 +
 +
 +<table class="​wikitable sortable"><​tbody><​tr><​th>​Tên gọi</​th>​
 +<​th>​Dân số<​br/>​(2004)</​th>​
 +<​th>​Diện tích<​br/>​(km²)</​th>​
 +<​th>​Tọa độ
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Amancio</​td>​
 +<​td>​41523</​td>​
 +<​td>​85}</​td>​
 +<​td><​small><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​20°49′11″B</​span>​ <span class="​longitude">​77°35′3″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​20,​81972°B 77,​58417°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​20.81972;​ -77.58417</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​Amancio</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Colombia</​td>​
 +<​td>​32942</​td>​
 +<​td>​563</​td>​
 +<​td><​small><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​20°59′27″B</​span>​ <span class="​longitude">​77°24′57″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​20,​99083°B 77,​41583°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​20.99083;​ -77.41583</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​Colombia</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Jesús Menéndez</​td>​
 +<​td>​51002</​td>​
 +<​td>​638</​td>​
 +<​td><​small><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​21°09′49″B</​span>​ <span class="​longitude">​76°28′38″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​21,​16361°B 76,​47722°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​21.16361;​ -76.47722</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​Jesús Menéndez</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Jobabo</​td>​
 +<​td>​49403</​td>​
 +<​td>​884</​td>​
 +<​td><​small><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​20°54′29″B</​span>​ <span class="​longitude">​77°16′59″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​20,​90806°B 77,​28306°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​20.90806;​ -77.28306</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​Jobabo</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Majibacoa</​td>​
 +<​td>​40264</​td>​
 +<​td>​621</​td>​
 +<​td><​small><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​20°55′2″B</​span>​ <span class="​longitude">​76°52′34″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​20,​91722°B 76,​87611°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​20.91722;​ -76.87611</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​Calixto</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Manatí</​td>​
 +<​td>​33573</​td>​
 +<​td>​953</​td>​
 +<​td><​small><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​21°18′53″B</​span>​ <span class="​longitude">​76°56′15″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​21,​31472°B 76,​9375°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​21.31472;​ -76.93750</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​Manatí</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Puerto Padre</​td>​
 +<​td>​93705</​td>​
 +<​td>​1178</​td>​
 +<​td><​small><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​21°11′43″B</​span>​ <span class="​longitude">​76°36′5″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​21,​19528°B 76,​60139°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​21.19528;​ -76.60139</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​Puerto Padre</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Las Tunas</​td>​
 +<​td>​187438</​td>​
 +<​td>​891</​td>​
 +<​td><​small><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​20°57′36″B</​span>​ <span class="​longitude">​76°57′16″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​20,​96°B 76,​95444°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​20.96000;​ -76.95444</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​Las Tunas</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​small>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​dl><​dd><​i>​Nguồn:​ Thống kê dân số năm 2004.</​i><​sup id="​cite_ref-atenas_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​i>​Area from 1976 municipal re-distribution.</​i><​sup id="​cite_ref-statoids_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​dd></​dl>​
 +<​p>​Năm 2004, tỉnh Las Tunas có tổng dân số là 529.850.<​sup id="​cite_ref-atenas_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ với tổng diện tích 6.587,​75 km<​sup>​2</​sup>​ (2.543,​54 sq mi)<​sup class="​noprint Inline-Template"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Chuyển đổi: Giá trị “6587.75” nên được viết theo tiếng Việt: “6.587,​75”">​Chuyển đổi: Số không hợp lệ</​span></​i>​]</​sup>,<​sup id="​cite_ref-census2002_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1326
 +Cached time: 20181012082522
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.384 seconds
 +Real time usage: 0.454 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2280/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 48814/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2798/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4009/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.082/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.95 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 363.484 ​     1 -total
 + ​65.78% ​ 239.097 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox
 + ​13.70% ​  ​49.802 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​11.04% ​  ​40.134 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox2_unit
 + ​10.55% ​  ​38.345 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.20% ​  ​37.063 ​     8 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 +  9.44%   ​34.302 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 +  9.15%   ​33.255 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox2_unit/​area
 +  6.68%   ​24.264 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7881;​nh_Cuba
 +  5.87%   ​21.331 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​794878-0!canonical and timestamp 20181012082522 and revision id 14097004
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11608-las-tunas-t-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)