User Tools

Site Tools


11610-tr-t-tuy-t-ho-t-h-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11610-tr-t-tuy-t-ho-t-h-nh-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-style"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt="​Tango style Wikipedia Icon.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Tango_style_Wikipedia_Icon.svg/​48px-Tango_style_Wikipedia_Icon.svg.png"​ width="​48"​ height="​48"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Tango_style_Wikipedia_Icon.svg/​72px-Tango_style_Wikipedia_Icon.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Tango_style_Wikipedia_Icon.svg/​96px-Tango_style_Wikipedia_Icon.svg.png 2x" data-file-width="​48"​ data-file-height="​48"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span"><​b>​Đây là một bài mồ côi vì không có hoặc có ít bài khác liên kết đến nó.</​b><​br/><​span style="​font-size:​ 88%">​Xin hãy tạo liên kết đến bài này trong các bài của các chủ đề liên quan. <​i>​(tháng 7 2018)</​i></​span><​span class="​hide-when-compact"/><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Trượt tuyết</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ (tiếng Nga: <​i>​Снежные дорожки</​i>​) là một bộ phim hoạt hình khai thác đề tài thể thao của đạo diễn Boris Dyozhkin, ra mắt lần đầu năm 1963.
 +</p>
  
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Xem phim trực tuyến</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1303
 +Cached time: 20181017070638
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.060 seconds
 +Real time usage: 0.094 seconds
 +Preprocessor visited node count: 191/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7669/​2097152 bytes
 +Template argument size: 137/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 345/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.018/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 775 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​80.020 ​     1 -total
 + ​66.12% ​  ​52.911 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Orphan
 + ​61.03% ​  ​48.836 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​23.09% ​  ​18.474 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​21.07% ​  ​16.859 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​11.24% ​   8.998      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  8.33%    6.669      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.28%    3.422      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  2.84%    2.271      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PAGENAMEU
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​795574-0!canonical and timestamp 20181017070638 and revision id 41240176
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
11610-tr-t-tuy-t-ho-t-h-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)