User Tools

Site Tools


11612-t-n-n-t-y-la-gi

Tân Ân Tây là một xã thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Xã có diện tích 110,96 km², dân số năm 1999 là 12022 người,[1] mật độ dân số đạt 108 người/km².

- Xã Tân Ân Tây có 11.096 ha diện tích tự nhiên và 10.030 nhân khẩu.

- xã Tân Ân thuộc huyện Năm Căn cũ đến ngày 17 tháng 12 năm 1984[3]

  • Quyết định 75-HĐBT[4] ngày 17 tháng 5 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Tân Ân thuộc huyện Năm Căn cũ, tỉnh Minh Hải.
  • Quyết định 168-HĐBT[3] ngày 17 tháng 12 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Tân Ân trực thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Minh Hải.

- xã Tân Ân thuộc huyện Ngọc Hiển mới từ ngày 17 tháng 12 năm 1984[3] đến nay.

  • Nghị quyết [5] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau. Khi đó, xã Tân Ân,huyện Ngọc Hiển thuộc tỉnh Cà Mau.

- thành lập xã Tân Ân Tây từ ngày 25 tháng 06 năm 1999[6]

  • Nghị định 42/1999/NĐ-CP[6] ngày 25 tháng 06 năm 1999 của Chính phủ về việc thành lập xã Tân Ân Tây trên cơ sở 11.096 ha diện tích tự nhiên và 10.030 nhân khẩu của xã Tân Ân.
  • Nghị định 138/2003/NĐ-CP[7] ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập huyện Năm Căn trên cơ sở của huyện Ngọc Hiển, xã Tân Ân Tây thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
11612-t-n-n-t-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)