User Tools

Site Tools


11634-s-n-chanh-d-ch-hoa-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11634-s-n-chanh-d-ch-hoa-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-style"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt="​Tango style Wikipedia Icon.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Tango_style_Wikipedia_Icon.svg/​48px-Tango_style_Wikipedia_Icon.svg.png"​ width="​48"​ height="​48"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Tango_style_Wikipedia_Icon.svg/​72px-Tango_style_Wikipedia_Icon.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Tango_style_Wikipedia_Icon.svg/​96px-Tango_style_Wikipedia_Icon.svg.png 2x" data-file-width="​48"​ data-file-height="​48"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span"><​b>​Đây là một bài mồ côi vì không có hoặc có ít bài khác liên kết đến nó.</​b><​br/><​span style="​font-size:​ 88%">​Xin hãy tạo liên kết đến bài này trong các bài của các chủ đề liên quan. <​i>​(tháng 7 2018)</​i></​span><​span class="​hide-when-compact"/><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(144,​238,​144);"><​i>​Melodinus axillaris</​i></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(144,​238,​144);">​Tình trạng bảo tồn</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div style="​text-align:​ center"><​img alt="​Status iucn3.1 VU vi.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​Status_iucn3.1_VU_vi.svg/​220px-Status_iucn3.1_VU_vi.svg.png"​ width="​220"​ height="​59"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​Status_iucn3.1_VU_vi.svg/​330px-Status_iucn3.1_VU_vi.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​Status_iucn3.1_VU_vi.svg/​440px-Status_iucn3.1_VU_vi.svg.png 2x" data-file-width="​240"​ data-file-height="​64"/><​br/>​Sắp nguy cấp<​small>​ (IUCN 3.1)</​small></​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(144,​238,​144);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Plantae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +Angiospermae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +Eudicots</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +Asterids</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Gentianales</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Apocynaceae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân họ <​small>​(<​i>​subfamilia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Rauvolfioideae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tông <​small>​(<​i>​tribus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Melodineae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Melodinus</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​M. axillaris</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(144,​238,​144);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Melodinus axillaris</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​W. T. Wang </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Sơn chanh Dịch Hoa</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Melodinus axillaris</​b></​i>​) là một loài thực vật thuộc họ Apocynaceae. Đây là loài đặc hữu của khu vực miền nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​China Plant Specialist Group 2004. <​i>​Melodinus axillaris</​i>​. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Truy cập 22 tháng 8 năm 2007.</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​08/​Alstonia_scholaris.jpg/​40px-Alstonia_scholaris.jpg"​ width="​40"​ height="​63"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​08/​Alstonia_scholaris.jpg/​60px-Alstonia_scholaris.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​08/​Alstonia_scholaris.jpg/​80px-Alstonia_scholaris.jpg 2x" data-file-width="​752"​ data-file-height="​1192"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến phân họ Ba gạc  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1265
 +Cached time: 20181017040402
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.160 seconds
 +Real time usage: 0.208 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1389/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 16048/​2097152 bytes
 +Template argument size: 871/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.043/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.27 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 176.866 ​     1 -total
 + ​55.63% ​  ​98.387 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​32.73% ​  ​57.897 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Orphan
 + ​30.21% ​  ​53.440 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​29.69% ​  ​52.508 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  7.88%   ​13.936 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rauvolfioideae-stub
 +  6.26%   ​11.064 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.92%   ​10.469 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  4.09%    7.228      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +  3.58%    6.336      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​551146-0!canonical and timestamp 20181017040402 and revision id 41240916
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
11634-s-n-chanh-d-ch-hoa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)