User Tools

Site Tools


11644-qu-ch-ph-m-b-c-la-gi

Quách Phẩm Bắc là một xã thuộc huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Xã có diện tích 40,62 km², dân số năm 1999 là 10071 người,[1] mật độ dân số đạt 248 người/km².

- xã Quách Phẩm thuộc huyện Cái Nước từ ngày 25 tháng 07 năm 1979[3] đến ngày 17 tháng 05 năm 1984[4]

  • Quyết định 275-CP[3] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia xã Quách Phẩm A thành hai xã lấy tên là xã Quách Phẩm và xã Hòa Điền, huyện Cái Nước thuộc tỉnh Minh Hải.

- xã Quách Phẩm thuộc huyện Ngọc Hiển (cũ) từ ngày 17 tháng 05 năm 1984[4] đến ngày 17 tháng 12 năm 1984[5]

  • Quyết định 75-HĐBT[4] ngày 17 tháng 05 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, cắt xã Quách Phẩm của huyện Cái Nước sáp nhập vào huyện Ngọc Hiển cũ, tỉnh Minh Hải.

- xã Quách Phẩm thuộc huyện Đầm Dơi từ ngày 17 tháng 12 năm 1984[5]

  • Quyết định 168-HĐBT[5] ngày 17 tháng 12 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng đổi tên huyện Ngọc Hiển hiện nay thành huyện Đầm Dơi. Khi đó, xã Quách Phẩm thuộc huyện Đầm Dơi
  • Nghị quyết [6] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, Khi đó, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi thuộc tỉnh Cà Mau.

- Thành lập xã Quách Phẩm Bắc ngày 25 tháng 06 năm 1999[7].

  • Nghị định 42/1999/NĐ-CP[7] ngày 25 tháng 06 năm 1999 của Chính phủ về việc thành lập xã Quách Phẩm Bắc trên cơ sở có 4.061,5 ha diện tích tự nhiên và 10.291 nhân khẩu của xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.
11644-qu-ch-ph-m-b-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)