User Tools

Site Tools


11645--i-n-quang-la-gi

Điền Quang là xã thuộc huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã Điền Quang nằm ở phía nam của huyện Bá Thước.

Xã Điền Quang là một phần của đất Mường Ấm[4], thời Lê-Nguyễn là vùng đất thuộc huyện Cẩm Thủy, phủ Thiệu Thiên, Thanh Hóa[5]. Đến năm Thành Thái thứ 16 (1904), thuộc tổng Điền Lư, châu Quan Hóa. Vào năm Khải Định thứ 10 (1925), tổng Điền Lư chuyển về châu Tân Hóa mới thành lập[6]. Năm 1943, tổng Điền Lư trở lại thuộc huyện Cẩm Thủy. Sau Cách mạng tháng Tám (1945), tổng Điền Lư thuộc châu Tân Hóa mới tái lập, đến tháng 11 năm 1945, châu Tân Hóa đổi thành châu Bá Thước theo tên của thủ lĩnh Cầm Bá Thước trong phong trào Cần Vương[7].

Tháng 3 năm 1948, xã Điền Quang lúc này là vùng đất thuộc xã Hồ Điền, huyện Bá Thước[7]. Năm 1964, xã Hồ Điền được chia thành 4 xã là Điền Lư, Điền Hạ, Điền Thượng, Điền Quang[8], tên gọi Điền Quang chính thức xuất hiện từ đây.

Khi mới thành lập, xã Điền Quang gồm các chòm: Đào, Khước, Mướn, Cộ, Mười, Lũng, Un Trướn, Đồn Mướn, Mù Khò, Ấm, Khà, Mý, Xê, Mít Muổng. Hiện nay gồm các làng: Đào, Ấm, Mượn, Cộ, Luyện, Mười, Un, Thứng, Khước, Vàng Ví, Khò Mít, Quóc, Sê và Rống[4].

Xã Điền Quang có tỉnh lộ 217 chạy qua.

  • Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá. Tên làng xã Thanh Hoá, tập II. Nhà xuất bản Thanh Hoá, 2001. 
  1. ^ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ.
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
  4. ^ a ă Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá, sách đã dẫn, tập II, tr 15.
  5. ^ Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá, sách đã dẫn, tập II, tr 9.
  6. ^ Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá, sách đã dẫn, tập II, tr 24.
  7. ^ a ă Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá, sách đã dẫn, tập II, tr 10.
  8. ^ Quyết định số 107-NV ngày 02-4-1964 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
11645--i-n-quang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)