User Tools

Site Tools


11650-tr-ng-l-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11650-tr-ng-l-ng-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Trưởng làng</​b>​ hay <​b>​trưởng thôn</​b>​ là người đứng đầu một đơn vị cộng đồng dân cư (làng, thôn, xóm, ấp...) do người dân trong cộng đồng bầu ra để thay mặt và đại diện cho cộng đồng giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống dân cư. Khác với già làng có chức năng lãnh tụ tinh thần thì trưởng làng không phải là người lãnh tụ tinh thần, họ thường được giao chủ trì một số lễ hội, cúng tế, hỏi cưới... theo sự đồng thuận của cộng đồng nhưng việc chủ trì lế lễ, thờ cúng có thể được giao về cho trưởng họ của mỗi họ.
 +</​p><​p>​Trưởng làng có vai trò quan trọng trong việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện hương ước, lệ làng. Đây cũng là chức danh là cầu nối để liên lạc giữa cộng đồng dân cư với chính quyền trung ương hoặc địa phương. Trưởng làng là người có uy tín và thường được "ăn trên, ngồi trước"​ trong làng. Trưởng làng thường là người lớn tuổi nhưng vẫn đủ minh mẫn và có kiến thức nhất định để giải quyết các công việc chung của xóm làng. Trưởng làng được hình thành thông qua con đường bầu cử, cộng đồng sẽ chọn những người có uy tín, đạo đức và tài năng trong làng để bầu ra.
 +</p>
  
 +
 +<​ul><​li>​Ruth Benedict. Patterns of Culture, New American Library, 1934</​li>​
 +<​li>​Marvin Harris. Our Kind, Harper Perennial, 1989</​li></​ul>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1335
 +Cached time: 20181013104429
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.040 seconds
 +Real time usage: 0.051 seconds
 +Preprocessor visited node count: 136/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4368/​2097152 bytes
 +Template argument size: 177/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.004/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​26.933 ​     1 -total
 + ​90.50% ​  ​24.374 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_l&#​7883;​ch_s&#​7917;​
 + ​84.25% ​  ​22.691 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​68.57% ​  ​18.469 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  9.23%    2.485      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​797535-0!canonical and timestamp 20181013104429 and revision id 43644693
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11650-tr-ng-l-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)