User Tools

Site Tools


11657-l-h-u-c-th-ng-t-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11657-l-h-u-c-th-ng-t-ng-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Lê Hữu Đức</​b>​ (sinh 14 tháng 2 năm 1955) là một chính khách và sĩ quan cấp cao trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, hàm Thượng tướng.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Lê Hữu Đức sinh ngày 14 tháng 2 năm 1955 tại xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Trước năm 1997, là Trung đoàn trưởng Trung đoàn tên lửa 285
 +</​p><​p>​Năm 1997, bổ nhiệm làm Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn Phòng không 363 (Đoàn Phòng Không Hải Phòng), thăng quân hàm Thượng tá
 +</​p><​p>​Năm 1999, bổ nhiệm làm Sư đoàn trưởng Sư đoàn Phòng không 363 (thay cho Đại tá Dương Anh Tuấn).
 +</​p><​p>​Năm 2003, bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Quân Chủng Phòng Không Không Quân, thăng quân hàm Thiếu tướng.
 +</​p><​p>​Năm 2007, bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân chủng Phòng Không-Không quân, thăng quân hàm Trung tướng
 +</​p><​p>​Năm 2010, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thành viên Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, Ủy viên Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương, Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội.
 +</​p><​p>​Năm 2011, Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Năm 2016, Lê Hữu Đức nghỉ chờ hưu.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1274
 +Cached time: 20181029141101
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.208 seconds
 +Preprocessor visited node count: 824/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10325/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1142/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2309/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.036/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.58 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 150.645 ​     1 -total
 + ​58.57% ​  ​88.236 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&#​7875;​u_s&#​7917;​_qu&​acirc;​n_nh&​acirc;​n
 + ​45.79% ​  ​68.985 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​28.03% ​  ​42.232 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​22.95% ​  ​34.574 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​13.33% ​  ​20.077 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +  9.36%   ​14.099 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  5.84%    8.804      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ng&​agrave;​y_sinh_v&​agrave;​_tu&#​7893;​i
 +  5.00%    7.527      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​QH
 +  3.65%    5.494      4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​QH/​d&#​7919;​_li&#​7879;​u
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​795344-0!canonical and timestamp 20181029141100 and revision id 40788739
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11657-l-h-u-c-th-ng-t-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)