User Tools

Site Tools


11658-fresnedillas-de-la-oliva-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11658-fresnedillas-de-la-oliva-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Fresnedillas de la Oliva</​span><​br/><​span class="​nickname"​ style="​font-size:​78%">​Fresnedillas de la Oliva</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Hình nền trời của" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7b/​Ayuntamiento_De_Fresnedillas.jpg/​250px-Ayuntamiento_De_Fresnedillas.jpg"​ width="​250"​ height="​167"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7b/​Ayuntamiento_De_Fresnedillas.jpg/​375px-Ayuntamiento_De_Fresnedillas.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7b/​Ayuntamiento_De_Fresnedillas.jpg/​500px-Ayuntamiento_De_Fresnedillas.jpg 2x" data-file-width="​3872"​ data-file-height="​2592"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Hiệu kỳ của" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​Bandera_de_Fresnedillas_de_la_Oliva.png/​100px-Bandera_de_Fresnedillas_de_la_Oliva.png"​ width="​100"​ height="​66"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​Bandera_de_Fresnedillas_de_la_Oliva.png/​150px-Bandera_de_Fresnedillas_de_la_Oliva.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​Bandera_de_Fresnedillas_de_la_Oliva.png/​200px-Bandera_de_Fresnedillas_de_la_Oliva.png 2x" data-file-width="​325"​ data-file-height="​216"/><​br/><​small><​b>​Hiệu kỳ</​b></​small></​td><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Ấn chương chính thức của" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a6/​Escudo_de_Fresnedillas.svg/​100px-Escudo_de_Fresnedillas.svg.png"​ width="​100"​ height="​177"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a6/​Escudo_de_Fresnedillas.svg/​150px-Escudo_de_Fresnedillas.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a6/​Escudo_de_Fresnedillas.svg/​200px-Escudo_de_Fresnedillas.svg.png 2x" data-file-width="​550"​ data-file-height="​975"/><​br/><​small><​b>​Ấn chương</​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Vị trí của Fresnedillas de la Oliva" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Fresnedillas_de_la_Oliva_%28Madrid%29_mapa.svg/​250px-Fresnedillas_de_la_Oliva_%28Madrid%29_mapa.svg.png"​ width="​250"​ height="​250"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Fresnedillas_de_la_Oliva_%28Madrid%29_mapa.svg/​375px-Fresnedillas_de_la_Oliva_%28Madrid%29_mapa.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Fresnedillas_de_la_Oliva_%28Madrid%29_mapa.svg/​500px-Fresnedillas_de_la_Oliva_%28Madrid%29_mapa.svg.png 2x" data-file-width="​400"​ data-file-height="​400"/><​br/><​small>​Vị trí của Fresnedillas de la Oliva</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Fresnedillas de la Oliva trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​27.507%;​left:​48.842%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Fresnedillas de la Oliva" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Fresnedillas de la Oliva" width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​23px-Flag_of_Spain.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​35px-Flag_of_Spain.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​45px-Flag_of_Spain.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​Tây Ban Nha</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Vùng</​th><​td>​
 +Vùng</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tỉnh</​th><​td>​
 +<img alt="​Flag of the Community of Madrid.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/​20px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png"​ width="​20"​ height="​13"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/​30px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/​40px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png 2x" data-file-width="​1100"​ data-file-height="​700"/>​ Madrid</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Chính quyền<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Thị trưởng</​th><​td>​
 +Antonio Reguilón Botello</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đất liền</​th><​td>​
 +28,​20 km<​sup>​2</​sup>​ (1,​090 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Độ cao<span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +901 m (2,​956 ft)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +0/​km<​sup>​2</​sup>​ (0/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +CET (UTC+1)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST)</​span></​th><​td>​
 +CEST (UTC+2)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Mã bưu chính</​th><​td class="​adr">​
 +<span class="​postal-code">​28214</​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tên gọi dân cư</​th><​td>​
 +Jarando</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Trang web</​th><​td>​
 +Ayuntamiento Fresnedillas</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Fresnedillas de la Oliva</​b>​ là một đô thị trong Cộng đồng Madrid, Tây Ban Nha. Đô thị này có diện tích 28,2 km², dân số theo điều tra năm 2010 của Viện thống kê quốc gia Tây Ban Nha là 1507 người. Đô thị này nằm ở khu vực có độ cao mét trên mực nước biển.
 +</p>
  
 +
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Các đô thị của Cộng đồng Madrid</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​La Acebeda  •  Ajalvir • ​ Alameda del Valle • ​ El Álamo  •  Alcalá de Henares • ​ Alcobendas • ​ Alcorcón • ​ Aldea del Fresno • ​ Algete • ​ Alpedrete • ​ Ambite • ​ Anchuelo • ​ Aranjuez • ​ Arganda del Rey • ​ Arroyomolinos • ​ El Atazar  •  Batres • ​ Becerril de la Sierra • ​ Belmonte de Tajo • ​ El Berrueco  •  Berzosa del Lozoya • ​ Boadilla del Monte • ​  El Boalo • ​ Braojos • ​ Brea de Tajo • ​ Brunete • ​ Buitrago del Lozoya • ​ Bustarviejo • ​ Cabanillas de la Sierra • ​ La Cabrera  •  Cadalso de los Vidrios • ​ Camarma de Esteruelas • ​  Campo Real • Canencia • ​ Carabaña • ​ Casarrubuelos • ​ Cenicientos • ​ Cercedilla • ​ Cervera de Buitrago • ​ Chapinería • ​ Chinchón • ​ Ciempozuelos • ​ Collado Mediano • ​ Collado Villalba • ​ Colmenar de Oreja • ​ Colmenar del Arroyo • ​ Colmenar Viejo • ​ Colmenarejo • ​ Corpa • ​ Coslada • ​ Cubas de la Sagra • ​ El Escorial • ​ Estremera • ​ Fresnedillas de la Oliva • ​ Fresno de Torote • ​ Fuenlabrada • ​ Fuente el Saz de Jarama • ​ Fuentidueña de Tajo • ​ Galapagar • ​ Garganta de los Montes • Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago • ​ Gascones • ​ Getafe • ​ Griñón • ​ Guadalix de la Sierra • ​ Guadarrama • ​ La Hiruela  •  Horcajo de la Sierra • ​ Horcajuelo de la Sierra • ​ Hoyo de Manzanares • ​ Leganés • ​ Loeches • ​ Lozoya • ​ Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias • ​ Madarcos • ​ Madrid • ​ Majadahonda • ​ Manzanares el Real • ​ Meco • ​ Miraflores de la Sierra • ​ El Molar • ​ Los Molinos • ​ Montejo de la Sierra • ​ Moraleja de Enmedio • ​ Moralzarzal • ​ Morata de Tajuña • ​ Móstoles • ​ Navacerrada • ​ Navalafuente • Navalagamella • ​ Navalcarnero • ​ Navarredonda y San Mamés • ​ Navas del Rey • ​ Nuevo Baztán • ​ Olmeda de las Fuentes • ​ Orusco de Tajuña • ​ Paracuellos de Jarama • ​ Parla • ​ Pedrezuela • ​ Pelayos de la Presa • ​ Perales de Tajuña • ​ Pezuela de las Torres • ​ Pinilla del Valle • ​ Pinto • ​ Piñuécar-Gandullas • ​ Pozuelo de Alarcón • ​ Pozuelo del Rey • ​ Puebla de la Sierra • ​ Puentes Viejas • ​ Quijorna • ​ Rascafría • ​ Redueña • ​ Ribatejada • ​ Rivas-Vaciamadrid • ​ Robledillo de la Jara • ​ Robledo de Chavela • Robregordo • ​ Las Rozas de Madrid  •  Rozas de Puerto Real • ​ San Agustín del Guadalix • ​ San Fernando de Henares • ​ San Lorenzo de El Escorial • ​ San Martín de la Vega • ​ San Martín de Valdeiglesias • ​ San Sebastián de los Reyes • ​ Santa María de la Alameda • Santorcaz • ​ Los Santos de la Humosa  •  La Serna del Monte  •  Serranillos del Valle • ​ Sevilla la Nueva • ​ Somosierra • ​ Soto del Real • ​ Talamanca de Jarama • ​ Tielmes • ​ Titulcia • ​ Torrejón de la Calzada • ​ Torrejón de Velasco • ​ Torrelaguna • ​ Torrelodones • ​ Torremocha de Jarama • ​ Torres de la Alameda • ​ Tres Cantos • ​ Valdaracete • ​ Valdeavero • Valdelaguna • ​ Valdemanco • ​ Valdemaqueda • ​ Valdemorillo • ​ Valdemoro • ​ Valdeolmos-Alalpardo • ​ Valdepiélagos • ​ Valdetorres de Jarama • ​ Valdilecha • ​ Valverde de Alcalá • ​ El Vellón  •  Venturada • ​ Villa del Prado • ​ Villaconejos • ​ Villalbilla • ​ Villamanrique de Tajo • ​ Villamanta • ​ Villamantilla • ​ Villanueva de la Cañada • ​ Villanueva del Pardillo • Villanueva de Perales • ​ Villar del Olmo • ​ Villarejo de Salvanés • ​ Villaviciosa de Odón • ​ Villavieja del Lozoya • ​ Zarzalejo</​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​1"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​img alt="​Flag of the Community of Madrid"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/​50px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png"​ width="​50"​ height="​32"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/​75px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg/​100px-Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg.png 2x" data-file-width="​1100"​ data-file-height="​700"/></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1270
 +Cached time: 20181013021823
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.336 seconds
 +Real time usage: 0.420 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3716/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 59794/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4896/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 24/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.103/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.58 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 355.576 ​     1 -total
 + ​87.90% ​ 312.568 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&​oacute;​m_t&#​7855;​t_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_T&​acirc;​y_Ban_Nha
 + ​86.23% ​ 306.627 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​67.29% ​ 239.282 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  7.65%   ​27.186 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&​ocirc;​_th&#​7883;​_c&#​7911;​a_C&#​7897;​ng_&#​273;&#​7891;​ng_Madrid
 +  7.52%   ​26.736 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  7.29%   ​25.933 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  7.17%   ​25.483 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.66%   ​23.670 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.19%   ​22.009 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​795592-0!canonical and timestamp 20181013021823 and revision id 23702035
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
11658-fresnedillas-de-la-oliva-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)