User Tools

Site Tools


11660-vi-n-an-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11660-vi-n-an-ng-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Viên An.</​div>​
 +<​p><​b>​Viên An Đông</​b>​ là một xã thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, Việt Nam. Xã này nằm trên bán đảo Cà Mau, gần mũi Cà Mau.
 +</​p><​p>​Xã có diện tích 135,​67 km²,​ dân số năm 1999 là 15652 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 115 người/​km².
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​p>​Xã Viên An Đông được thành lập ngày 25 tháng 7 năm 1979 theo Quyết định <​b>​275-CP</​b><​sup id="​cite_ref-CP275_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ của Hội đồng Chính phủ, theo đó chia xã Viên An thành ba xã lấy tên là xã Viên An Đông, xã Viên An Tây và xã Đất Mũi.
 +</​p><​p>​Quyết định <​b>​75-HĐBT</​b><​sup id="​cite_ref-HD75_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ ngày 17 tháng 5 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Viên An Đông thuộc huyện Năm Căn cũ, tỉnh Minh Hải.
 +</​p><​p>​Quyết định <​b>​168-HĐBT</​b><​sup id="​cite_ref-HD16_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ ngày 17 tháng 12 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Viên An Đông trực thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Minh Hải.
 +<​i><​b>​- xã Viên An Đông thuộc huyện Ngọc Hiển mới</​b></​i>​ <​i>​từ ngày 17 tháng 12 năm 1984<sup id="​cite_ref-HD16_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ đến nay.</​i>​
 +</p>
 +<​ul><​li>​Nghị quyết <sup id="​cite_ref-QH_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau. Khi đó, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển thuộc tỉnh Cà Mau.</​li>​
 +<​li>​Nghị định <​b>​138/​2003/​NĐ-CP</​b><​sup id="​cite_ref-ND13_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập huyện Năm Căn trên cơ sở của huyện Ngọc Hiển, xã Viên An Đông thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.</​li>​
 +<​li>​Nghị định <​b>​138/​2003/​NĐ-CP</​b><​sup id="​cite_ref-ND13_6-1"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập huyện Năm Căn trên cơ sở của huyện Ngọc Hiển, xã Viên An Đông thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1266
 +Cached time: 20181012025827
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.148 seconds
 +Real time usage: 0.199 seconds
 +Preprocessor visited node count: 966/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 34475/​2097152 bytes
 +Template argument size: 672/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4537/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.054/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 163.432 ​     1 -total
 + ​54.15% ​  ​88.493 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​49.02% ​  ​80.116 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​24.48% ​  ​40.010 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​20.23% ​  ​33.061 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​19.37% ​  ​31.659 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.60%   ​15.691 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Ng&#​7885;​c_Hi&#​7875;​n
 +  7.32%   ​11.970 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.54%   ​10.690 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_C&​agrave;​_Mau
 +  6.48%   ​10.585 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1254089-0!canonical and timestamp 20181012025827 and revision id 40664190
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11660-vi-n-an-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)