User Tools

Site Tools


11663--i-n-l-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11663--i-n-l-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Điền Lư</​b>​ là xã thuộc huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Xã Điền Lư nằm ở phía đông của huyện Bá Thước, thuộc hữu ngạn sông Mã.
 +</p>
 +
 +<​p>​Xã Điền Lư gồm đất Mường Khô và một phần của đất Mường Khương<​sup id="​cite_ref-LangThanhhoaIId_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>,​ thời Lê-Nguyễn là vùng đất thuộc huyện Cẩm Thủy, phủ Thiệu Thiên, Thanh Hóa<sup id="​cite_ref-LangThanhhoaIIa_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​. Đến năm Thành Thái thứ 16 (1904), thuộc tổng Điền Lư, châu Quan Hóa. Vào năm Khải Định thứ 10 (1925), tổng Điền Lư chuyển về châu Tân Hóa mới thành lập<​sup id="​cite_ref-LangThanhhoaIIb_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup>​. Năm 1943, tổng Điền Lư trở lại thuộc huyện Cẩm Thủy. Sau Cách mạng tháng Tám (1945), tổng Điền Lư thuộc châu Tân Hóa mới tái lập, đến tháng 11 năm 1945, châu Tân Hóa đổi thành châu Bá Thước theo tên của thủ lĩnh Cầm Bá Thước trong phong trào Cần Vương<​sup id="​cite_ref-LangThanhhoaIIc_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Tháng 3 năm 1948, xã Điền Lư lúc này là vùng đất thuộc xã Hồ Điền, huyện Bá Thước<​sup id="​cite_ref-LangThanhhoaIIc_7-1"​ class="​reference">​[7]</​sup>​. Năm 1964, xã Hồ Điền được chia thành 4 xã là Điền Quang, Điền Hạ, Điền Thượng, Điền Lư<sup id="​cite_ref-QD107_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup>,​ tên gọi Điền Lư chính thức xuất hiện từ đây. Khi mới thành lập, xã Điền Lư gồm các chòm: Don Đặc, Rè Bát, Giát, Rầm Tám, Cồ Vàn, Kéo, Mường Do, Chiềng Lãm, Giềng Vơ, Trúc, Song Chót, Triu, Ngán Xịa, Cộc và Điền Lư<sup id="​cite_ref-LangThanhhoaIId_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Năm 1984, xã Điền Lư được chia thành hai xã là Điền Lư (mới) và Điền Trung<​sup id="​cite_ref-QD163_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup>​. Xã Điền Lư lúc này có các chòm: Chót, Xi, Vỏ, Chiềng, Triu, Đắc, Điền Lý (Zon), Điền Giang (Bát) và Song<sup id="​cite_ref-LangThanhhoaIId_4-2"​ class="​reference">​[4]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Hiện nay xã Điền Lư gồm các chòm: Chiềng Lẫm, Triu Cao, Zon (Điền Lý), Bát (Điền Giang), Riềng, Vỏ, Sông Mã, Điền Tiến<​sup id="​cite_ref-LangThanhhoaIId_4-3"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ và chòm Phố.
 +</p>
 +
 +
 +<​p>​Xã Điền Lư có tỉnh lộ 217 chạy qua.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li><​span class="​citation book">​Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá. <​i>​Tên làng xã Thanh Hoá, tập II</​i>​. Nhà xuất bản Thanh Hoá, 2001.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C4%90i%E1%BB%81n+L%C6%B0&​amp;​rft.au=Ban+nghi%C3%AAn+c%E1%BB%A9u+v%C3%A0+bi%C3%AAn+so%E1%BA%A1n+l%E1%BB%8Bch+s%E1%BB%AD+Thanh+Ho%C3%A1&​amp;​rft.aulast=Ban+nghi%C3%AAn+c%E1%BB%A9u+v%C3%A0+bi%C3%AAn+so%E1%BA%A1n+l%E1%BB%8Bch+s%E1%BB%AD+Thanh+Ho%C3%A1&​amp;​rft.btitle=T%C3%AAn+l%C3%A0ng+x%C3%A3+Thanh+Ho%C3%A1%2C+t%E1%BA%ADp+II&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Nh%C3%A0+xu%E1%BA%A5t+b%E1%BA%A3n+Thanh+Ho%C3%A1%2C+2001&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QD19-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD19Ds-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD124-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 124/​2004/​QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-LangThanhhoaIId-4">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​d</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá, sách đã dẫn, tập II, tr 13.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-LangThanhhoaIIa-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá, sách đã dẫn, tập II, tr 9.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-LangThanhhoaIIb-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá, sách đã dẫn, tập II, tr 24.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-LangThanhhoaIIc-7">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá, sách đã dẫn, tập II, tr 10.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD107-8"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 107-NV ngày 02-4-1964 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD163-9"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 163-HĐBT ngày 14-12-1984 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181014015818
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.144 seconds
 +Real time usage: 0.179 seconds
 +Preprocessor visited node count: 778/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 18073/​2097152 bytes
 +Template argument size: 612/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4330/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.039/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.48 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 136.462 ​     1 -total
 + ​42.52% ​  ​58.025 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​33.86% ​  ​46.200 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​17.98% ​  ​24.538 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 + ​16.09% ​  ​21.962 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_B&​aacute;​_Th&#​432;&#​7899;​c
 + ​13.32% ​  ​18.178 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​11.41% ​  ​15.572 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​10.27% ​  ​14.011 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  6.92%    9.448      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.34%    8.649      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​796543-0!canonical and timestamp 20181014015818 and revision id 32172587
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11663--i-n-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)