User Tools

Site Tools


11667-v-n-qu-c-gia-tamborine-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11667-v-n-qu-c-gia-tamborine-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox vcard" style="​width:​22em;​font-size:​ 85%; border-spacing:​ 3px; width: 300px;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold">​Vườn quốc gia Tamborine</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​ 100%;">​
 +<div style="​background-color:​ #​CDE5B2;">​IUCN loại II (Vườn quốc gia)</​div></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding:​ 0em 0em 0em 0.3em;">​Tọa độ</​th><​td style="​padding:​ 0em 0.3em;">​
 +<span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​27°51′37″N</​span>​ <span class="​longitude">​153°10′42″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​27,​86028°N 153,​17833°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​-27.86028;​ 153.17833</​span></​span></​span></​span><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​27°51′37″N</​span>​ <span class="​longitude">​153°10′42″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​27,​86028°N 153,​17833°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​-27.86028;​ 153.17833</​span></​span></​span></​span></​span></​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding:​ 0em 0em 0em 0.3em;">​Diện tích</​th><​td style="​padding:​ 0em 0.3em;">​
 +11,​60 km<​sup>​2</​sup>​ (4,​48 sq mi)<​sup class="​noprint Inline-Template"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Chuyển đổi: Giá trị “11.60” nên được viết theo tiếng Việt: “11,​60”">​Chuyển đổi: Số không hợp lệ</​span></​i>​]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding:​ 0em 0em 0em 0.3em;">​Thành lập</​th><​td style="​padding:​ 0em 0.3em;">​
 +1993</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding:​ 0em 0em 0em 0.3em;"><​span style="​white-space:​ nowrap">​Cơ quan quản lý</​span></​th><​td style="​padding:​ 0em 0.3em;">​
 +Queensland Parks and Wildlife Service</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding:​ 0em 0em 0em 0.3em;">​Website chính thức</​th><​td style="​padding:​ 0em 0.3em;">​
 +Tamborine National Park</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Vườn quốc gia Tamborine</​b>​ là một vườn quốc gia ở Gold Coast hinterland của South East Queensland, Australia, 45 km về phía nam Brisbane. Vườn quốc gia có diện tích 11,06 km² trên cao nguyên núi Tamborine và các đồi xung quanh. Cao nguyên này dài 8 km, rộng 5 km và có độ cao 525 mét. Khu vực bảo vệ được chia thành 14 khu bảo tồn riêng rẽ<sup id="​cite_ref-qh_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ tạo thành vườn quốc gia chen lẫn với làng.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-qh-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Tamborine National Park”. <​i>​queenslandholidays.com.au</​i>​. Tourism Queensland<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AV%C6%B0%E1%BB%9Dn+qu%E1%BB%91c+gia+Tamborine&​amp;​rft.atitle=Tamborine+National+Park&​amp;​rft.date=9+th%C3%A1ng+9+n%C4%83m+2010&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=queenslandholidays.com.au&​amp;​rft.pub=Tourism+Queensland&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.queenslandholidays.com.au%2Fthings-to-see-and-do%2Ftamborine-national-park%2Findex.cfm&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible collapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"​ style="​background:#​abdb75;"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";​background:#​abdb75;;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";​background:#​abdb75;;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";​background:#​abdb75;;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Vườn quốc gia Queensland</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background:#​bbeb85;">​Trung tâm</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Sông Auburn <​b>​·</​b>​ Cao nguyên Blackdown <​b>​·</​b>​ Carnarvon <​b>​·</​b>​ Humboldt <​b>​·</​b>​ Kroombit Tops <​b>​·</​b>​ Núi Walsh <​b>​·</​b>​ Đảo Whitsunday <​b>​·</​b>​ </​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​15"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​img alt="​Flag of Queensland.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​Flag_of_Queensland.svg/​100px-Flag_of_Queensland.svg.png"​ width="​100"​ height="​50"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​Flag_of_Queensland.svg/​150px-Flag_of_Queensland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​Flag_of_Queensland.svg/​200px-Flag_of_Queensland.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​500"/></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background:#​bbeb85;">​Darling Downs</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Núi Bunya <​b>​·</​b>​ Girraween <​b>​·</​b>​ Dãy Main <​b>​·</​b>​ Núi Binga <​b>​·</​b>​ Southwood <​b>​·</​b>​ Sundown <​b>​·</​b>​ Dãy Wondul <​b>​·</​b>​ </​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background:#​bbeb85;">​Viễn Bắc</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Alwal • Annan River • Bulleringa • Barron Gorge • Bowling Green • Cape Melville • Cedar Bay • Chillagoe-Mungana • Daintree • Edmund Kennedy • Endeavour River • Eubenangee Swamp • Family Islands • Fitzroy Island • Flinders Group • Forty Mile Scrub • Green Island • Girringun • Goold Island • Hann Tableland • Hinchinbrook Island • Hope Islands • Hull River • Iron Range • Jardine River • Lakefield • Lama Lama • Lizard Island • Marpa • Michaelmas and Upolu Cays • Mitchell-Alice Rivers • Mount Webb • Mungkan Kandju • Raine Island • Russell River • Staaten River • Starcke • The Palms • Three Islands • Tully Gorge • Turtle Group • Undara Volcanic • Wooroonooran • Yungaburra</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background:#​bbeb85;">​Bắc</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Brook Islands <​b>​·</​b>​ Bowling Green Bay <​b>​·</​b>​ Cape Palmerstone <​b>​·</​b>​ Eungella <​b>​·</​b>​ Holbourne Island <​b>​·</​b>​ Lake Bindegolly <​b>​·</​b>​ </​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background:#​bbeb85;">​Tây nam</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Bendidee <​b>​·</​b>​ Currawinya <​b>​·</​b>​ Idalia <​b>​·</​b>​ Simpson Desert <​b>​·</​b>​ </​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background:#​bbeb85;">​Tây bắc</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Boodjamulla <​b>​·</​b>​ Culgoa Floodplain <​b>​·</​b>​ </​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background:#​bbeb85;">​Trung tây</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Bladensburg <​b>​·</​b>​ Camooweal Caves <​b>​·</​b>​ </​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background:#​bbeb85;">​Brisbane và Surrounds</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Blue Lake • Bribie Island • Burleigh Head • Conondale • D'​Aguilar • Eudlo Creek • Fort Lytton • Glass House Mountains • Great Sandy • Kondalilla • Lamington • Mapleton Falls • Mooloolah River • Moogerah Peaks • Moreton Island • Mount Barney • Mount Chinghee • Mount Coolum • Noosa • Nerang • St Helena Island • Springbrook • Tamborine • </​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1239
 +Cached time: 20181011222541
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.180 seconds
 +Real time usage: 0.232 seconds
 +Preprocessor visited node count: 643/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 56091/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4953/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1098/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.076/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.2 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 186.507 ​     1 -total
 + ​57.37% ​ 106.991 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_protected_area_of_Australia
 + ​54.38% ​ 101.425 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​20.38% ​  ​38.004 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​V&#​432;&#​7901;​n_qu&#​7889;​c_gia_Queensland
 + ​18.78% ​  ​35.017 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​17.13% ​  ​31.949 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​15.04% ​  ​28.052 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​13.73% ​  ​25.606 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​11.78% ​  ​21.970 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.45%   ​13.895 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​797774-0!canonical and timestamp 20181011222541 and revision id 41106642
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
11667-v-n-qu-c-gia-tamborine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)