User Tools

Site Tools


11689--p-ph-ch-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11689--p-ph-ch-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​2011_Japanese_power_saving_poster_03.jpg/​220px-2011_Japanese_power_saving_poster_03.jpg"​ width="​220"​ height="​311"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​2011_Japanese_power_saving_poster_03.jpg/​330px-2011_Japanese_power_saving_poster_03.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​2011_Japanese_power_saving_poster_03.jpg/​440px-2011_Japanese_power_saving_poster_03.jpg 2x" data-file-width="​597"​ data-file-height="​843"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Bích chương Nhật Bản 2011, nhắc nhở dân chúng tiết kiệm điện lực</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​6/​6a/​Phuquy.png/​220px-Phuquy.png"​ width="​220"​ height="​220"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​6/​6a/​Phuquy.png/​330px-Phuquy.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​6/​6a/​Phuquy.png/​440px-Phuquy.png 2x" data-file-width="​11814"​ data-file-height="​11814"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một poster tranh dân gian ở Việt Nam</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Áp phích</​b>​ (từ tiếng Pháp: <​i>​affiche</​i>​) hay <​b>​bích chương</​b>​ là một ấn phẩm kích thước lớn có tính cách vừa thông tin, vừa nghệ thuật, được thiết kế qua các thủ pháp tạo hình mang tính thẩm mỹ cao nhằm mục đích truyền đạt đến người xem bằng thị giác thông tin chính về một sản phẩm, một sự kiện hay một vấn đề. Đề tài bích chương có thể là quảng cáo, thông báo, tuyên truyền hay cổ động.
 +</​p><​p>​Bích chương thường được in trên giấy hay bìa cứng gồm chữ khổ lớn và hình ảnh dễ bắt mắt. Bích chương có thể được yết thị ở trên tường vách, trong cửa bày hàng, lồng trong kính, nhất là những nơi đông người qua lại, mời gọi mọi người chú ý.
 +</p>
  
 +<​p>​Về mặt thương mại bích chương được dùng để quảng cáo các sản phẩm hàng hóa.
 +</​p><​p>​Trong các vận động bầu cử thì bích chương là phương tiện thông tin về các đảng phái và ứng cử viên hoặc các vấn đề cần vận động.
 +</p>
 +
 +<​p>​Vị trí trình bày của áp phích thường là những nơi công cộng và đối tượng thưởng thức là công chúng mọi tầng lớp trong xã hội nên thông tin dù được phản ánh trực tiếp hay gián tiếp đều phải súc tích, đơn giản, dễ dàng nhận biết ghi nhớ và mang tính đại chúng cao nhất.
 +</​p><​p>​Ngày nay, áp phích quảng cáo thường được in với diện tích lớn, được thiết kế đa dạng về màu sắc, ngôn ngữ tạo hình, phong phú về hình thức bố cục, tùy theo ý tưởng của nhà thiết kế vào từng loại sản phẩm hay sự kiện.
 +</​p><​p>​Áp phích quảng cáo có bố cục:
 +</p>
 +<​ol><​li>​Thường đơn giản</​li>​
 +<​li>​Mang tính khái quát cao</​li>​
 +<​li>​Tính tương phản mạnh giữa</​li></​ol><​ul><​li>​Các thành tố trong bố cục như: hình với nền, hình với chữ; mảng lớn với mảng nhỏ, phần chính với phần phụ,</​li>​
 +<​li>​Màu sắc: thường là những gam màu mạnh, màu tươi sáng có sức lan toả mạnh mẽ. Màu liên quan đến sản phẩm hay màu logo của công ty nhằm tăng tính nhận biết và cạnh tranh. Những gam màu ấn tượng không theo một trật tự màu sắc nào trước đó. Màu tương phản mạnh nhằm thu hút thị giác của người xem ở mọi khoảng cách.</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1330
 +Cached time: 20181016220105
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.068 seconds
 +Real time usage: 0.104 seconds
 +Preprocessor visited node count: 232/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9833/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.024/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 945 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​72.870 ​     1 -total
 + ​71.99% ​  ​52.461 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​49.65% ​  ​36.177 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​19.32% ​  ​14.077 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​17.27% ​  ​12.585 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  9.43%    6.869      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.86%    3.543      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wiki_h&​oacute;​a
 +  3.36%    2.446      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​528743-0!canonical and timestamp 20181016220105 and revision id 37620214
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11689--p-ph-ch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)