User Tools

Site Tools


11699-d-y-ph-ninh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11699-d-y-ph-ninh-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(144,​238,​144);"><​i>​Parepigynum funingense</​i></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(144,​238,​144);">​Tình trạng bảo tồn</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div style="​text-align:​ center"><​img alt="​Status iucn3.1 EN vi.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​70/​Status_iucn3.1_EN_vi.svg/​220px-Status_iucn3.1_EN_vi.svg.png"​ width="​220"​ height="​59"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​70/​Status_iucn3.1_EN_vi.svg/​330px-Status_iucn3.1_EN_vi.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​70/​Status_iucn3.1_EN_vi.svg/​440px-Status_iucn3.1_EN_vi.svg.png 2x" data-file-width="​240"​ data-file-height="​64"/><​br/>​Nguy cấp<​small>​ (IUCN 3.1)</​small></​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(144,​238,​144);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Plantae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +Angiospermae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +Eudicots</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +Asterids</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Gentianales</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Apocynaceae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân họ <​small>​(<​i>​subfamilia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Apocynoideae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tông <​small>​(<​i>​tribus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Apocyneae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​Parepigynum</​b></​i><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Tsiang &amp; P.T.Li</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​P. funingense</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(144,​238,​144);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Parepigynum funingense</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Tsiang &amp; P.T.Li </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Dây phú ninh</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Parepigynum funingense</​b></​i>​) là một loài thực vật thuộc họ Apocynaceae. Đây là loài đặc hữu của Trung Quốc.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​China Plant Specialist Group 2004. <​i>​Parepigynum funingense</​i>​. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Truy cập 23 tháng 8 năm 2007.</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d7/​Adenium_boehmianum.jpg/​40px-Adenium_boehmianum.jpg"​ width="​40"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d7/​Adenium_boehmianum.jpg/​60px-Adenium_boehmianum.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d7/​Adenium_boehmianum.jpg/​80px-Adenium_boehmianum.jpg 2x" data-file-width="​2648"​ data-file-height="​1986"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến phân họ La bố ma  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1264
 +Cached time: 20181010183805
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.124 seconds
 +Real time usage: 0.150 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1348/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13067/​2097152 bytes
 +Template argument size: 838/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.026/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 931 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 126.590 ​     1 -total
 + ​84.20% ​ 106.586 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​53.60% ​  ​67.847 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​12.00% ​  ​15.187 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Apocynoideae-stub
 +  9.78%   ​12.380 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.10%    7.724      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  5.31%    6.717      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.65%    5.882      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +  3.67%    4.643      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  1.90%    2.403      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​549196-0!canonical and timestamp 20181010183805 and revision id 24117345
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
11699-d-y-ph-ninh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)