User Tools

Site Tools


11704-qu-n-o-babuyan-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11704-qu-n-o-babuyan-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a3/​Babuyan_islands_en.png/​220px-Babuyan_islands_en.png"​ width="​220"​ height="​133"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a3/​Babuyan_islands_en.png/​330px-Babuyan_islands_en.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a3/​Babuyan_islands_en.png/​440px-Babuyan_islands_en.png 2x" data-file-width="​1205"​ data-file-height="​731"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​div class="​magnify"><​a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​T%E1%BA%ADp_tin:​Babuyan_islands_en.png"​ class="​internal"​ title="​Phóng lớn"/></​div>​Quần đảo Babuyan</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​06/​Smith_Volcano_1.jpg/​220px-Smith_Volcano_1.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​06/​Smith_Volcano_1.jpg/​330px-Smith_Volcano_1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​06/​Smith_Volcano_1.jpg/​440px-Smith_Volcano_1.jpg 2x" data-file-width="​1280"​ data-file-height="​960"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​div class="​magnify"><​a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​T%E1%BA%ADp_tin:​Smith_Volcano_1.jpg"​ class="​internal"​ title="​Phóng lớn"/></​div>​Núi lửa Smith</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Quần đảo Babuyan</​b>​ là một quần đảo nằm ở phía bắc của đảo Luzon, Philippines. Quần đảo này cách đảo Luzon qua Eo biển Babuyan và các tỉnh đảo cực bắc Batanes của Philippines qua Eo biển Balintang.
 +</​p><​p>​Quần đảo Babuyan gồm có 5 đảo chính là đảo Babuyan, đảo Calayan, đảo Camiguin, đảo Dalupiri và đảo Fuga. Về mặt địa chất, quần đảo là một phần của Vòng cung Núi lửa Luzon.
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​Information on Fuga Island</​li>​
 +<​li>​Babuyan Wordlist at the Austronesian Basic Vocabulary Database</​li></​ul><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​19°15′B</​span>​ <span class="​longitude">​121°40′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​19,​25°B 121,​667°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​19.250;​ 121.667</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1255
 +Cached time: 20181014075317
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.064 seconds
 +Real time usage: 0.081 seconds
 +Preprocessor visited node count: 84/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 1921/​2097152 bytes
 +Template argument size: 0/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 4/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.023/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 752 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​48.622 ​     1 -total
 + ​93.93% ​  ​45.669 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 +  5.23%    2.541      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​782600-0!canonical and timestamp 20181014075317 and revision id 18158373
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
11704-qu-n-o-babuyan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)