User Tools

Site Tools


11707-tam-giang-ng-la-gi

Tam Giang Đông là một xã thuộc huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Xã có diện tích 95,31 km², dân số năm 2000 là 5468 người,[1] mật độ dân số đạt 57 người/km².

Ngày 29 tháng 8 năm 2000, Chính phủ ra Nghị định 41/2000/NĐ-CP[3], chia tách, thành lập các xã thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, thành lập xã Tam Giang Đông trên cơ sở 9.530,79 ha diện tích tự nhiên và 5.468 nhân khẩu của xã Tam Giang.

Ngày 17 tháng 11 năm 2003, Chính phủ ra Nghị định 138/2003/NĐ-CP[4] ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập huyện Năm Căn trên cơ sở của huyện Ngọc Hiển, xã Tam Giang Đông thuộc huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

11707-tam-giang-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)