User Tools

Site Tools


11710-th-nh-s-n-b-th-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11710-th-nh-s-n-b-th-c-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Thành Sơn.</​div>​
 +<​p><​b>​Thành Sơn</​b>​ là xã thuộc huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Xã Thành Sơn nằm ở phía tây bắc của huyện Bá Thước.
 +</p>
 +
 +<​p>​Xã Thành Sơn vào thời Lê-Nguyễn là vùng đất thuộc huyện Cẩm Thủy, phủ Thiệu Thiên, Thanh Hóa<sup id="​cite_ref-LangThanhhoaIIa_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​. Đến năm Thành Thái thứ 14 (1902), thuộc tổng Cổ Lũng, châu Quan Hóa. Vào năm Khải Định thứ 10 (1925), tổng Cổ Lũng chuyển về châu Tân Hóa mới thành lập<​sup id="​cite_ref-LangThanhhoaIIb_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​. Năm 1943, tổng Cổ Lũng nhập với tổng Thiết Ống thành một bang của châu Quan Hóa. Sau Cách mạng tháng Tám (1945), tổng Cổ Lũng thuộc châu Tân Hóa mới tái lập, đến tháng 11 năm 1945, châu Tân Hóa đổi thành châu Bá Thước theo tên của thủ lĩnh Cầm Bá Thước trong phong trào Cần vương<​sup id="​cite_ref-LangThanhhoaIIc_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Tháng 3 năm 1948, xã Thành Sơn lúc này là vùng đất thuộc xã Quốc Thành, huyện Bá Thước<​sup id="​cite_ref-LangThanhhoaIIc_6-1"​ class="​reference">​[6]</​sup>​. Năm 1964, xã Quốc Thành được chia thành 5 xã là Lũng Cao, Thành Sơn, Thành Lâm, Lũng Niêm và Cổ Lũng<​sup id="​cite_ref-QD107_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup>,​ tên gọi Thành Sơn chính thức xuất hiện từ đây. Sau khi thành lập, xã Thành Sơn gồm các chòm: Eo Kén, Phả Ban, Kho Mường (Hua Mường), Đông Điểng, Phả Khà, Bắng và làng Nông Công<​sup id="​cite_ref-LangThanhhoaIId_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +<​p>​Xã Thành Sơn có quốc lộ 15C chạy qua.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li><​span class="​citation book">​Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá. <​i>​Tên làng xã Thanh Hoá, tập II</​i>​. Nhà xuất bản Thanh Hoá, 2001.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATh%C3%A0nh+S%C6%A1n%2C+B%C3%A1+Th%C6%B0%E1%BB%9Bc&​amp;​rft.au=Ban+nghi%C3%AAn+c%E1%BB%A9u+v%C3%A0+bi%C3%AAn+so%E1%BA%A1n+l%E1%BB%8Bch+s%E1%BB%AD+Thanh+Ho%C3%A1&​amp;​rft.aulast=Ban+nghi%C3%AAn+c%E1%BB%A9u+v%C3%A0+bi%C3%AAn+so%E1%BA%A1n+l%E1%BB%8Bch+s%E1%BB%AD+Thanh+Ho%C3%A1&​amp;​rft.btitle=T%C3%AAn+l%C3%A0ng+x%C3%A3+Thanh+Ho%C3%A1%2C+t%E1%BA%ADp+II&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Nh%C3%A0+xu%E1%BA%A5t+b%E1%BA%A3n+Thanh+Ho%C3%A1%2C+2001&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QD19-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD19Ds-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD124-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 124/​2004/​QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-LangThanhhoaIIa-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá, sách đã dẫn, tập II, tr 9.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-LangThanhhoaIIb-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá, sách đã dẫn, tập II, tr 24.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-LangThanhhoaIIc-6">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá, sách đã dẫn, tập II, tr 10.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD107-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 107-NV ngày 02-4-1964 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-LangThanhhoaIId-8"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá, sách đã dẫn, tập II, tr 21.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1266
 +Cached time: 20181012020511
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.144 seconds
 +Real time usage: 0.176 seconds
 +Preprocessor visited node count: 743/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 18117/​2097152 bytes
 +Template argument size: 584/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3048/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.040/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.48 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 138.722 ​     1 -total
 + ​41.32% ​  ​57.317 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​32.81% ​  ​45.519 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​17.87% ​  ​24.794 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 + ​15.29% ​  ​21.206 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​13.84% ​  ​19.201 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​13.05% ​  ​18.104 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_B&​aacute;​_Th&#​432;&#​7899;​c
 + ​10.86% ​  ​15.071 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.10%   ​11.243 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.58%    7.742      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​796555-0!canonical and timestamp 20181012020511 and revision id 13024528
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11710-th-nh-s-n-b-th-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)