User Tools

Site Tools


11716-nh-y-c-u-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11716-nh-y-c-u-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d1/​Reverse_5391.JPG/​220px-Reverse_5391.JPG"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d1/​Reverse_5391.JPG/​330px-Reverse_5391.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d1/​Reverse_5391.JPG/​440px-Reverse_5391.JPG 2x" data-file-width="​3888"​ data-file-height="​2592"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một vận động viên nhảy cầu</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Nhảy cầu</​b>​ là môn thể thao nhảy hoặc rơi vào nước từ một nền tảng hoặc bàn đạp, trong khi thực hiện cú nhào lộn. Nhảy câu là một môn thể thao được quốc tế công nhận và là một môn thể thao tại Thế vận hội.
 +</​p><​p>​Nhảy cầu là một trong những môn thể thao thu hút khán giả nhất tại Thế vận hội. Vận động viên môn nhảy cầu sở hữu nhiều đặc điểm của các vận động viên thể dục và vũ công.
 +</​p><​p>​Các quốc gia mạnh về môn này có thể kể đến là Trung Quốc, Mỹ, Ý, Australia và Canada.
 +</p>
 +<​h2><​span id="​C.C3.A1c_v.E1.BA.ADn_.C4.91.E1.BB.99ng_vi.C3.AAn_nh.E1.BA.A3y_c.E1.BA.A7u_n.E1.BB.95i_ti.E1.BA.BFng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_vận_động_viên_nhảy_cầu_nổi_tiếng">​Các vận động viên nhảy cầu nổi tiếng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​Australia:​ Matthew Mitcham, Mathew Helm, Chantelle Newbery, Robert Newbery, Dean Pullar, Melissa Wu, Rebecca Gilmore, and Loudy Tourky</​li>​
 +<​li>​Canada:​ Myriam Boileau, Philippe Comtois, Alexandre Despatie, Arturo Miranda, Blythe Hartley, Émilie Heymans, Anne Montminy, Beverly Boys, and Irene MacDonald</​li>​
 +<​li>​Trung Quốc: Fu Mingxia, Gao Min, Guo Jingjing, Hu Jia, Lao Lishi, Li Na, Li Ting, Wu Minxia, Peng Bo, Sang Xue, Tian Liang, Xiao Hailiang, Xiong Ni, He Chong, Chen Ruolin, Huo Liang, Wang Xin, Yang Jinghui, and Liang Boxi</​li>​
 +<​li>​Đức:​ Jan Hempel, Patrick Hausding, Sascha Klein, Stephan Feck</​li>​
 +<​li>​Ý:​ Klaus Dibiasi, Giorgio Cagnotto, Tania Cagnotto</​li>​
 +<​li>​Mexico:​ Joaquín Capilla, Carlos Girón, Rommel Pacheco, Fernando Platas, Paola Espinosa, Yahel Castillo</​li>​
 +<​li>​Hà Lan: Edwin Jongejans</​li>​
 +<​li>​Nga:​ Alexander Dobroskok, Gleb Galperin, Vera Ilina, Igor Lukashin, Ioulia Pakhalina, and Dmitri Sautin</​li>​
 +<​li>​Vương quốc Anh: Leon Taylor, Peter Waterfield, Jason Statham, Tom Daley</​li>​
 +<​li>​Hoa Kỳ: Hobie Billingsley,​ Lesley Bush, Jennifer Chandler, Mary Ellen Clark, Scott Donie, Michael Galitzen, Barbara Gilders, Fletcher Gilders, Bruce Kimball, Micki King, Dana Kunze, Beatrice Kyle, Sammy Lee, Mark Lenzi, Greg Louganis, Pat McCormick, Cynthia Potter, Aileen Riggin, Jeanne Stunyo, Laura Wilkinson, Wendy Wyland</​li>​
 +<​li>​Venezuela:​ Jhonmar Castillo</​li></​ul>​
  
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Nhảy cầu</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1252
 +Cached time: 20181011022656
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.092 seconds
 +Real time usage: 0.120 seconds
 +Preprocessor visited node count: 333/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 16053/​2097152 bytes
 +Template argument size: 361/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.014/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 762 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​62.547 ​     1 -total
 + ​50.55% ​  ​31.616 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​47.90% ​  ​29.958 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​38.35% ​  ​23.989 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​22.58% ​  ​14.125 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 + ​21.93% ​  ​13.718 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​M&​ocirc;​n_th&#​7875;​_thao_Th&#​7871;​_v&#​7853;​n_h&#​7897;​i_M&​ugrave;​a_h&​egrave;​
 + ​18.58% ​  ​11.624 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 + ​18.29% ​  ​11.439 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​13.25% ​   8.287      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +  4.36%    2.730      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​798279-0!canonical and timestamp 20181011022656 and revision id 26136384
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11716-nh-y-c-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)