User Tools

Site Tools


11723-nielsen-soundscan-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11723-nielsen-soundscan-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nielsen SoundScan</​b>​ là một hệ thống thu thập thông tin do Mike Fine và Mike Shalett tạo ra. SoundScan theo dõi doanh số bán các sản phẩm âm nhạc và video nhạc tại Mỹ và Canada. Dữ liệu được thu thập và được công bố hàng tuần vào thứ tư đến các khách hàng của họ, bao gồm các hãng thu âm, tạp chí, công ty xuất bản, các nhà bán lẻ âm nhạc, đài truyền hình... SoundScan cũng cung cấp các số liệu cho các bảng xếp hạng của tạp chí âm nhạc <​i>​Billboard</​i>,​ và do vậy nó trở thành nguồn chính thức cho số lượng đĩa nhạc được tiêu thụ trong ngành công nghiệp âm nhạc.
 +</​p><​p>​Nielsen SoundScan bắt đầu theo dõi doanh số cho <​i>​Nielsen</​i>​ từ ngày 1 tháng 3 năm 1991.<​sup id="​cite_ref-hiphopdx_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Ngày 25 tháng 5 năm 1991, bảng xếp hạng Billboard 200 với dữ liệu từ Nielsen SoundScan lần đầu tiên được phát hành,<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ và bảng xếp hạng Hot 100 tương ứng được phát hành ngày 30 tháng 11 năm 1991.
 +</​p><​p>​Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Hoa Kỳ cũng theo dõi doanh số đĩa để phục vụ cho việc cấp chứng nhận cho đĩa nhạc, tuy nhiên họ không dùng số liệu từ Nielsen SoundScan mà bằng hệ thống chứng nhận RIAA của riêng họ.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1270
 +Cached time: 20181013163136
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.068 seconds
 +Real time usage: 0.086 seconds
 +Preprocessor visited node count: 205/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6827/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2617/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.019/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.33 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​68.668 ​     1 -total
 + ​78.39% ​  ​53.826 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​53.48% ​  ​36.725 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​21.47% ​  ​14.740 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​19.26% ​  ​13.223 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​12.07% ​   8.287      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.77%    4.652      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​796204-0!canonical and timestamp 20181013163136 and revision id 41133722
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11723-nielsen-soundscan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)