User Tools

Site Tools


11732-nh-th-nh-la-gi

Nhị Thành là xã thuộc huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Mục lục

 • 1 Điều kiện tự nhiên
 • 2 Vị trí địa lý
 • 3 Hành chính
 • 4 Lịch sử
 • 5 Kinh tế xã hội
 • 6 Giáo dục y tế
 • 7 Giao thông thủy lợi
 • 8 Văn hoá
 • 9 Tham khảo
 • Tây: Thị trấn Thủ Thừa,
 • Tây Nam và Nam Bình Thạnh, Thủ Thừa.
 • Đông Thạnh Đức, Nhựt Chánh- Bến Lức và Mỹ Bình - Tân Trụ

Toàn xã chia thành 7 ấp: Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5, Ấp 6, Ấp 7.

11732-nh-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)