User Tools

Site Tools


11747-al-kooper-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11747-al-kooper-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox vcard" style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​fn"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:​ #​f0e68c">​Al Kooper</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Al Kooper 22A.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d8/​Al_Kooper_22A.jpg/​250px-Al_Kooper_22A.jpg"​ width="​250"​ height="​285"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d8/​Al_Kooper_22A.jpg/​375px-Al_Kooper_22A.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d8/​Al_Kooper_22A.jpg/​500px-Al_Kooper_22A.jpg 2x" data-file-width="​2072"​ data-file-height="​2360"/><​p>​Al Kooper tại một cuộc phỏng vấn vào năm 2009</​p></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #​f0e68c">​Thông tin nghệ sĩ</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên khai sinh</​th><​td class="​nickname">​
 +Alan Peter Kuperschmidt</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nghệ danh</​th><​td class="​nickname">​
 +Roosevelt Gook</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sinh</​th><​td>​
 +5 tháng 2, 1944 <span class="​noprint">​(74 tuổi)</​span><​br/>​Brooklyn,​ New York, Hoa Kỳ</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nghề nghiệp</​th><​td class="​role">​
 +Nhạc công, nhà sản xuất thu âm, nhạc sĩ</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhạc cụ</​th><​td class="​note">​
 +Guitar, organ, keyboards, ca sĩ, bass, mandolin, trống</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Hợp tác với</​th><​td>​
 +Mike Bloomfield, The Blues Project, Blood, Sweat &amp; Tears, Bob Dylan</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Al Kooper</​b>​ (tên khai sinh <​b>​Alan Peter Kuperschmidt</​b>;​ ngày 5 tháng 2 năm 1944) là một nhạc sĩ người Mỹ, nhà sản xuất thu âm và nhạc công, nổi tiếng với việc thành lập nhóm Blood, Sweat &amp; Tears (mặc dù ông không ở lại với nhóm đủ lâu để chia sẻ sự nổi tiếng của nhóm), cung góp mặt vào các buổi thu âm cho Bob Dylan khi Dylan bước sang giai đoạn nhạc điện tử vào năm 1965, và cũng kết thân với các nhạc công ghita như Mike Bloomfield và Stephen Stills để thu âm album <​i>​Super Session</​i>​. Ông đã có một sự nghiệp solo thành công từ đó, ông cũng viết nhạc phim, giảng dạy sáng tác âm nhạc. Ông tiếp tục biểu diễn trực tiếp cho đến ngày hôm nay.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Solo">​Solo</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​H.E1.BB.A3p_t.C3.A1c"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Hợp_tác">​Hợp tác</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​T.C3.A0i_li.E1.BB.87u"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Tài_liệu">​Tài liệu</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li><​i>​Al'​s Big Deal/​Unclaimed Freight/An Al Kooper Anthology</​i>​ (1975)</​li></​ul><​h4><​span id="​C.C5.A9ng_xu.E1.BA.A5t_hi.E1.BB.87n_trong"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Cũng_xuất_hiện_trong">​Cũng xuất hiện trong</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li><​i>​Pronounced Leh-Nerd Skin-Nerd - Lynyrd Skynyrd</​i>​ (1973)</​li>​
 +<​li><​i>​Second Helpings - Lynyrd Skynyrd</​i>​ (1974)</​li>​
 +<​li><​i>​Nuthin'​ Fancy - Lynyrd Skynyrd</​i>​ (1975)</​li>​
 +<​li><​i>​He’s A Rebel: The Gene Pitney Story Retold</​i>​ (2002)</​li></​ul><​h4><​span id="​Ngu.E1.BB.93n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Nguồn">​Nguồn</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li><​b>​Mike Bloomfield</​b>​ - <i>Me and Big Joe</​i>​ - Re/Search Publications,​ 1st edition December 1999, ISBN 188930705X ISBN 978-1889307053</​li>​
 +<​li><​i>​Michael Bloomfield'</​i>​ - <b>If You Love These Blues: An Oral History</​b>​ Backbeat Books, 1st edition September 2000 - ISBN 978-0879306175 (with CD of uniussed music)</​li>​
 +<​li><​b>​ Ken Brooks</​b>​ - <​i>​The Adventures of Mike Bloomfield and Al Kooper with Paul Butterfield và David Clayton Thomas</​i>​ Agenda Ltd, February 1999, ISBN 1899882901 ISBN 978-1899882908</​li>​
 +<​li><​b>​Al Kooper</​b>​ - <​i>​Backstage Passes: Rock '​N'​ Roll Life in the Sixties</​i>​ - Stein &amp; Day Pub (1st edition February 1977) ISBN 0812821718 - ISBN 978-0812821710</​li>​
 +<​li><​b>​Al Kooper</​b>​ - <i> Backstage Passes and Backstabbing Bastards: Memoirs of a Rock '​N'​ Roll Survivor</​i>​ Billboard Books (Updated Edition - September 1998) ISBN 0823082571 ISBN 978-0823082575</​li>​
 +<​li><​b>​Al Kooper</​b>​ - <​i>​Backstage Passes and Backstabbing Bastards</​i>​ - Hal Leonard Corporation,​ new edition February 2008, ISBN 0879309229 ISBN 978-0879309220</​li>​
 +<​li><​b>​Ed Ward</​b>​ - <​i>​Michael Bloomfield, The rise and fall of an American guitar hero</​i>,​ Cherry Lane Books (1983), ISBN 0895241579 ISBN 978-0895241573</​li></​ul>​
 +<table class="​cquote"​ role="​presentation"​ style="​margin:​auto;​ border-collapse:​ collapse; border: none; background-color:​ transparent;​ width: auto;"><​tbody><​tr><​td style="​width:​ 20px; vertical-align:​ top; border: none; color: #B2B7F2; font-size: 40px; font-family:​ 'Times New Roman',​ Times, serif; font-weight:​ bold; line-height:​ .6em; text-align: left; padding: 10px 10px;">​“
 +</td>
 +<td style="​vertical-align:​ top; border: none; padding: 4px 10px;">​Tôi thật hài lòng khi được ở Anh, tôi có thể chỉ ngồi và rót trà uống để vượt qua những cơn nguy kịch.
 +</td>
 +<td style="​width:​ 20px; vertical-align:​ bottom; border: none; color: #B2B7F2; font-size: 40px; font-family:​ 'Times New Roman',​ Times, serif; font-weight:​ bold; line-height:​ .6em; text-align: right; padding: 10px 10px;">​”
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i>​NME</​i>​ - tháng 7 năm 1971<sup id="​cite_ref-NME_Rock_'​N'​_Roll_Years_1_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-The_Great_Rock_Discography-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Strong,​ Martin C. (2000). <​i>​The Great Rock Discography</​i>​ (ấn bản 5). Edinburgh: Mojo Books. tr. 543–544. ISBN 1-84195-017-3.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAl+Kooper&​amp;​rft.au=Strong%2C+Martin+C.&​amp;​rft.aufirst=Martin+C.&​amp;​rft.aulast=Strong&​amp;​rft.btitle=The+Great+Rock+Discography&​amp;​rft.date=2000&​amp;​rft.edition=5th&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=1-84195-017-3&​amp;​rft.pages=543-544&​amp;​rft.place=Edinburgh&​amp;​rft.pub=Mojo+Books&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-NME_Rock_'​N'​_Roll_Years_1-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Tobler,​ John (1992). <​i>​NME Rock '​N'​ Roll Years</​i>​ (ấn bản 1). London: Reed International Books Ltd. tr. 228. CN 5585.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AAl+Kooper&​amp;​rft.au=Tobler%2C+John&​amp;​rft.aufirst=John&​amp;​rft.aulast=Tobler&​amp;​rft.btitle=NME+Rock+%27N%27+Roll+Years&​amp;​rft.date=1992&​amp;​rft.edition=1st&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=228&​amp;​rft.place=London&​amp;​rft.pub=Reed+International+Books+Ltd&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Al Kooper</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​table id="​persondata"​ class="​persondata"​ style="​border:​1px solid #aaa; display:​none;​ speak:​none;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2">​Dữ liệu nhân vật
 +</​th></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÊN
 +</td>
 +<​td>​Kooper,​ Al
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÊN KHÁC
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÓM TẮT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NGÀY SINH
 +</td>
 +<​td>​ngày 5 tháng 2 năm 1944
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NƠI SINH
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NGÀY MẤT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NƠI MẤT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1322
 +Cached time: 20181030071158
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.200 seconds
 +Preprocessor visited node count: 830/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10933/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1240/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 14/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2070/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.036/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.62 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 157.309 ​     1 -total
 + ​48.87% ​  ​76.870 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_musical_artist
 + ​41.54% ​  ​65.341 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​26.39% ​  ​41.516 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​20.99% ​  ​33.023 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +  7.53%   ​11.848 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +  7.13%   ​11.218 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +  6.85%   ​10.776 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Birth_date_and_age
 +  5.68%    8.935      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  3.90%    6.128      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​796212-0!canonical and timestamp 20181030071158 and revision id 26211480
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11747-al-kooper-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)