User Tools

Site Tools


site6449

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

site6449 [2018/12/20 06:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​caption>​ Hiệp hội Helmholtz </​caption><​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​i>​ Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren eV </​i></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Logo của Hiệp hội Helmholtz.svg " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​94/​Helmholtz_Association%27s_Logo.svg/​220px-Helmholtz_Association%27s_Logo.svg.png"​ width="​220"​ height="​67"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​94/​Helmholtz_Association%27s_Logo.svg/​330px-Helmholtz_Association%27s_Logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​94/​Helmholtz_Association%27s_Logo.svg/​440px-Helmholtz_Association%27s_Logo.svg.png 2x" data-file-width="​1075"​ data-file-height="​325"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #​efefef">​ Tổng quan về cơ quan </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Được thành lập </​th><​td>​ <li style="​text-indent:​ -1em; padding-left:​ 1em;">​ Arbeitsgemeinschaft der Großforschungseinrichtungen (AGF) </li> </ul> </​div>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Trụ sở </​th><​td>​ Bon và Berlin </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Nhân viên </​th><​td>​ </​th><​td>​ 4,38 tỷ euro (3,14 lõi và 1,24 tài trợ của bên thứ ba) <sup id="​cite_ref-report2017_1-1"​ class="​reference">​ [1] </​sup>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Cơ quan điều hành </​th><​td/></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Trang web </​th><​td>​ www.musholtz.de </​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Hiệp hội các Trung tâm nghiên cứu Đức </b> (tiếng Đức: <i lang="​de">​ Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren </i>) là tổ chức khoa học lớn nhất ở Đức. Nó là một liên minh của 18 trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật và sinh học. Nhiệm vụ chính thức của Hiệp hội là &​quot;​giải quyết những thách thức lớn của khoa học, xã hội và công nghiệp&​quot;​. Do đó, các nhà khoa học tại Helmholtz tập trung nghiên cứu về các hệ thống phức tạp ảnh hưởng đến cuộc sống của con người và môi trường. Tên của hiệp hội là nhà sinh lý học và vật lý học người Đức Hermann von Helmholtz. <sup id="​cite_ref-about_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​ Ngân sách hàng năm của Hiệp hội Helmholtz lên tới 4,4 tỷ euro, trong đó khoảng 70% được huy động từ các quỹ công cộng. 30% ngân sách còn lại được 18 Trung tâm Helmholtz mua lại dưới hình thức tài trợ hợp đồng. Các quỹ công cộng được cung cấp bởi chính phủ liên bang (90%) và phần còn lại của các quốc gia Đức (10%). <sup id="​cite_ref-about_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-report2017_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Members">​ Thành viên </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2f/​Map_of_Helmholtz_Centers_2017_shortened.png/​250px-Map_of_Helmholtz_Centers_2017_shortened.png"​ width="​250"​ height="​317"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​2/​2f/​Map_of_Helmholtz_Centers_2017_shortened.png 1.5x" data-file-width="​315"​ data-file-height="​400"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Bản đồ của Trung tâm Helmholtz ở Đức </​div></​div></​div> ​ <p> Thành viên của Hiệp hội Helmholtz là:  </​p> ​ <​ul><​li>​ Viện nghiên cứu biển và cực của Alfred Wegener (<i> Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung </​i>​AWI),​ Bremerhaven </​li> ​ <li> Synchrotron Electron của Đức (<i> , DESY), Hamburg </​li> ​ <li> Trung tâm nghiên cứu ung thư của Đức (<i> Deutsches Krebsforschungszentrum </​i>​DKFZ),​ Heidelberg </​li> ​ <li> Trung tâm hàng không vũ trụ Đức (<i> Deutsches Zentrum für Luft- Cologne </​li> ​ <li> Trung tâm Đức về các bệnh thoái hóa thần kinh Đức (<i> Trung tâm nghiên cứu về bệnh suy nhược thần kinh Erkrankungen </i>; DZNE), Bon [1990010] của Trung tâm nghiên cứu về khoa học thần kinh của Đức (1919010] of Technology (<i> Karlsruher Institut für Technologie </​i>​KIT),​ (trước đây là Forschungszentrum Karlsruhe), Karlsruhe </​li> ​ <li> Trung tâm nghiên cứu nhiễm trùng Helmholtz, [[199009009] Helmholtz-Zent HZI), Braunschweig </​li> ​ <li> Trung tâm nghiên cứu khoa học địa chất Đức của GFZ (<i> Helmholtz-Zentrum Potsdam - Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ </​i>​Potsdam </​li> ​ <li> Helmholtz-Zent được biết đến với cái tên <i> Gesellschaft für Kernenergieverwertung ở Schiffbau und Schiffahrt mbH </i> (GKSS) </​li> ​ <li> Helmholtz München Trung tâm nghiên cứu sức khỏe môi trường Đức (HMGU), Neuherberg Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung </​i>​),​ Darmstadt </​li> ​ <li> Helmholtz-Zentrum Berlin cho Vật liệu và Năng lượng (<i> Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie </​i>​Trung tâm nghiên cứu <i> Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung </​i>​UFZ),​ Leipzig </​li> ​ <li> Viện Vật lý Plasma Max Planck (<i> Max-Planck-Institut für Plasmaphysik </​i>​IPP) Garched </​li> ​ <li> Trung tâm y học phân tử Max Delbrück trong Hiệp hội Helmholtz (<i> Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft </​i>​MDC),​ Berlin-Cong (HZDR) trước đây gọi là <i> Forschungszentrum Dresden-Rossendorf </i> (FZD) đã thay đổi năm 2011 từ Hiệp hội Leibniz thành Hiệp hội Helmholtz của Trung tâm nghiên cứu Đức, <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Dresden </​li> ​ <li> Trung tâm nghiên cứu Helmholtz trước đây gọi là Viện Khoa học Hàng hải Leibniz (IFM-GEOMAR) </​li></​ul><​p>​ Viện Helmholtz là quan hệ đối tác giữa Trung tâm Helmholtz và một trường đại học (các viện không phải là thành viên của Hiệp hội Helmholtz). Ví dụ về các viện Helmholtz bao gồm: ​ </​p> ​ <​ul><​li>​ Viện Helmholtz cho Nghiên cứu Nhiễm trùng dựa trên RNA (HIRI), Wurzburg, sẽ được thành lập vào năm 2017 <sup id="​cite_ref-hiri_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Programme_structure">​ Cấu trúc chương trình </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Các công trình của các trung tâm được phân loại thành các chương trình, được chia thành sáu nhóm nghiên cứu. <sup id="​cite_ref-pof_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ Các trung tâm Helmholtz được nhóm theo nhóm nghiên cứu mà chúng thuộc về:  </​p> ​ <​ul><​li>​ <b> Năng lượng </b> bao gồm các đóng góp từ DLR, KIT, FZJ, GFZ, HZB, HZDR, IPP. Các chủ đề là năng lượng tái tạo, chuyển đổi hiệu quả năng lượng, phản ứng tổng hợp hạt nhân và an toàn hạt nhân. </​li> ​ <li> <b> Trái đất và môi trường </b> được nghiên cứu tại AWI, DLR, FZJ, KIT, HZI, GEOMAR, GFZ, HZG, HMGU, UZ. Các chủ đề là <i> trái đất đang thay đổi </​i><​i>​ hệ thống biển, ven biển và vùng cực </​i>​khí quyển và khí hậu, hệ sinh học và chủ đề <i> môi trường trên cạn </i>. </b> được nghiên cứu tại DKFZ, FZJ, KIT, HZI, DZNE HZG, HMGU, GSI, HZB, HZDR, MDC và UFZ. Điều này bao gồm nghiên cứu ung thư, nghiên cứu về bệnh tim mạch và bệnh chuyển hóa, chức năng (rối loạn) của hệ thần kinh, nhiễm trùng và miễn dịch, nghiên cứu sức khỏe môi trường, genom so sánh đối với sức khỏe con người. </​li> ​ <li> <b> Key Technologies </b> được nghiên cứu tại FZJ, KIT, HZG. Trong một chủ đề duy nhất có sự hợp tác của HZB. </​li> ​ <li> <b> Cấu trúc của vật chất </b> được nghiên cứu tại DESY, FZJ, KIT, HZG, GSI, HZB, HZDR. Các chủ đề là vật lý cơ bản và hạt nhân, hadron và vật lý hạt nhân, nghiên cứu PNI (nghiên cứu với Photons, neutron và ion), nghiên cứu hàng không, vũ trụ và vận tải. </​li> ​ <li> <b> Hàng không, không gian và vận tải </b> được nghiên cứu tại DLR . Các chủ đề nghiên cứu chính là tính di động, hệ thống thông tin và thông tin liên lạc. </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​The_Helmholtz_Climate_Initiative">​ Sáng kiến ​​khí hậu Helmholtz </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​3/​30/​REKLIM_Logo.svg/​220px-REKLIM_Logo.svg.png"​ width="​220"​ height="​125"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​3/​30/​REKLIM_Logo.svg/​330px-REKLIM_Logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​3/​30/​REKLIM_Logo.svg/​440px-REKLIM_Logo.svg.png 2x" data-file-width="​420"​ data-file-height="​238"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Logo của sáng kiến ​​<​i>​ Thay đổi khí hậu khu vực </i> trong số các trung tâm Helmholtz đã đề cập ở trên là một phần của <i> Helmholtz Climate Initiative Climate </i> (bằng tiếng Đức: <i> Regionale Klimainitiative </i>) REKLIM để giải quyết các tương tác giữa khí quyển, biển và biển bề mặt đất. Những tương tác này xác định khí hậu của Trái đất. Quan sát chi tiết và nghiên cứu quá trình được kết hợp trong sáng kiến. Đối với giai đoạn cấp vốn 2009-2013, sáng kiến ​​REKLIM có ngân sách 32,2 triệu Euro. <sup id="​cite_ref-ClimateOfficeSouth_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​  Trong giai đoạn cấp vốn này, chương trình được chia thành bảy chủ đề, mỗi chủ đề được tổ chức thành nhiều gói công việc khác nhau.  </​p> ​ <​ol><​li><​b>​ Mô hình kết hợp các hệ thống trái đất khu vực </b>. Các khu vực kiểu mẫu là Bắc Cực và Châu Âu. Mô hình khu vực có độ phân giải cao được sử dụng để mô phỏng bầu khí quyển, đại dương, băng biển, băng, bề mặt đất, đất, thảm thực vật, hóa học aerosol và các thành phần khác trên quy mô khu vực. </​li> ​ <li> <b> Thay đổi mực nước biển và bảo vệ bờ biển </b>. Tác động của động lực sông băng và dòng chảy băng, phản ứng của đại dương đối với sự nóng lên và làm tan chảy nước được nghiên cứu đặc biệt đối với Greenland. </​li> ​ <li> <b> Biến đổi khí hậu khu vực ở Bắc Cực </b> Buộc và lâu dài các hiệu ứng tại giao diện đất-biển </​li> ​ <li> <b> Bề mặt đất trong hệ thống khí hậu </b> </​li> ​ <li> <b> Tương tác hóa học-khí hậu trên quy mô toàn cầu đến khu vực </b> </​li> ​ <li> <b> </b> Bão, mưa lớn, lũ lụt và hạn hán </​li> ​ <li> <b> Kinh tế xã hội và quản lý </b> Chiến lược thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu </​li></​ol><​p>​ Trong giai đoạn cấp vốn thứ hai (2011-2015),​ đã có thêm ba chủ đề. thêm. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Open_access">​ Truy cập mở </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Hiệp hội Helmholtz là một trong những người ký ban đầu của Tuyên bố Berlin năm 2003 về Tiếp cận mở đối với tri thức trong khoa học và nhân văn. Cam kết này đối với việc xuất bản truy cập mở của nghiên cứu khoa học sau đó đã được Hội đồng thành viên của nó, một hội đồng giám đốc của Trung tâm Helmholtz phê duyệt. Trong Nghị quyết tháng 9 năm 2004, Hội đồng đã thông qua cam kết sau: Các ấn phẩm của Hiệp hội Helmholtz trong tương lai, không có ngoại lệ, sẽ được cung cấp miễn phí, miễn là không có thỏa thuận mâu thuẫn nào với các nhà xuất bản hoặc những người khác. nhiệm vụ truy cập mở nghiêm ngặt. Hiệp hội Helmholtz khuyến khích truy cập mở vàng, trong khi truy cập mở xanh được thúc đẩy thông qua các kho lưu trữ thể chế của các Trung tâm Helmholtz riêng lẻ. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ Để tiếp tục ý tưởng về khoa học mở, Hiệp hội Helmholtz duy trì Văn phòng điều phối khoa học mở Helmholtz. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ 19659021] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Lưu ý: Forschungszentrum Karlsruhe thường được viết tắt là <i> FZK </​i>​mặc dù điều này vi phạm quyền của <i> Feuerverzinkerei ​ </​p> ​   <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1327 ​ Cached time: 20181211175928 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.436 seconds ​ Real time usage: 0.592 seconds ​ Preprocessor visited node count: 1331/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 17741/​2097152 bytes  Template argument size: 1286/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 9/40  Expensive parser function count: 6/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 10923/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.276/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 11.97 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 519.481 1 -total ​  ​34.21% 177.721 1 Template:​Lang-de ​  ​21.72% 112.821 1 Template:​Infobox_Government_agency ​  ​17.98% 93.407 1 Template:​Reflist ​  ​17.15% 89.097 1 Template:​Infobox ​  ​16.55% 85.986 1 Template:​Commons_category ​  ​15.61% 81.085 3 Template:​Cite_web ​  8.32% 43.229 1 Template:​Authority_control ​  3.52% 18.303 7 Template:​Unbulleted_list ​  2.57% 13.337 1 Template:​Br_separated_entries ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​734041-0!canonical and timestamp 20181211175928 and revision id 865615478 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +Ghế sofa bọc nỉ nổi ẩm mốc vào mùa nồm phải làm sao? 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​wikilagi-site">​visit site</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​myvu-designer">​Thiết kế nội thất</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​leafdesign-vn">​Thiết kế nội thất nhà ống - phố</​a>​ 
 +<​strong>​Ghế sofa</​strong>​ bọc nỉ với mẫu mã và màu sắc đa dạng đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Dòng ghế sofa này khó bảo quản hơn sofa da vì nó dễ thấm hút. Tuy nhiên thực tế vẫn có những cách chăm sóc, bảo quản sofa bọc nỉ hiệu quả. Nhiều người lo lắng không biết sử dụng ghế sofa vải nỉ vào mùa nồm có gặp hiện tượng ẩm mốc không và nên xử lý ra sao? Loại bỏ ẩm mốc xuất hiện trên ghế sofa bọc nỉ là cách giúp cho bộ ghế luôn như mới. ​ Ghế sofa bọc nỉ thường mang đến sự trẻ trung và vẻ đẹp hiện đại cho không gian. Dòng ghế này có ưu điểm là màu sắc đa dạng, bắt mắt, bạn có thể dễ dàng chọn theo sở thích và cả không gian phòng khách nhà mình. Tuy nhiên, ghế sofa vải nỉ lại không dễ bảo quản và làm sạch, dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Và bạn cần tìm ra những giải pháp giữ gìn hiệu quả. ​ <​strong>​Ghế sofa bọc nỉ có bị mốc vào mùa nồm không?</​strong> ​ <img class="​alignnone size-full wp-image-2764 aligncenter"​ src="​http://​muatuao.com/​wp-content/​uploads/​2018/​03/​ghe-sofa-boc-ni-noi-moc-vao-mua-nom-phai-lam-sao.-1.png"​ alt="​ghe-sofa-boc-ni-noi-moc-vao-mua-nom-phai-lam-sao. 1" width="​715"​ height="​473"​ />  Nhiều người băn khoăn liệu ghế sofa vải nỉ có bị ẩm mốc khi mùa nồm đến không? Thực tế những loại vật liệu vải thường bị ảnh hưởng bởi thời tiết nên cũng dễ hiểu khi có nhiều người lo lắng đến vậy. ​ Vào mùa nồm <​strong>​ghế sofa vải nỉ</​strong>​ hay bị ẩm mốc nếu không bảo quản đúng cách. Nhiệt độ thấp làm ghế sofa dễ bị ẩm, từ đó dễ bám bụi, lâu ngày sẽ bị mốc. Nếu không xử lý kịp thời sẽ khiến ghế sofa nhanh hỏng. Do đó, bạn cần xử lý nhanh chóng hiện tượng ẩm mốc trên sofa.  <​strong>​Cách loại bỏ vết ẩm mốc trên ghế sofa bọc nỉ</​strong> ​ Khi ghế sofa bằng vải nỉ bị ẩm mốc bạn cần phải xử lý nhanh chóng. Trước hết, bạn cần vệ sinh sạch sẽ ghế sofa và không nên để lâu. Có thể dùng chất tẩy rửa chuyên dụng hoặc nhờ đến dịch vụ làm sạch sofa tại nhà.  <img class="​alignnone size-full wp-image-2765 aligncenter"​ src="​http://​muatuao.com/​wp-content/​uploads/​2018/​03/​ghe-sofa-boc-ni-noi-moc-vao-mua-nom-phai-lam-sao.-2.jpg"​ alt="​ghe-sofa-boc-ni-noi-moc-vao-mua-nom-phai-lam-sao. 2" width="​600"​ height="​400"​ />  Bạn nên chọn sofa vải nỉ có đệm rời tựa rời, điều này sẽ dễ dàng hơn trong việc vệ sinh. Khi sofa bị ẩm mốc bạn có thể tháo rời và mang đi giặt, xả chút nước xả thì đã có thể đánh bay vết bẩn và để lại mùi thơm dễ chịu. ​ Đừng quên xem xét môi trường, không gian gia đình bạn như thế nào, khô ráo hay dễ bị ẩm. Nếu như căn phòng thường xuyên bị ẩm thì bạn nên xem xét có chọn sofa vải nỉ hay không. Vì nếu chọn ghế sẽ rất dễ bị ẩm và bạn phải thường xuyên làm sạch, vệ sinh đấy. ​ Để tránh ẩm mốc, bạn không nên đặt <​strong>​ghế sofa phòng khách</​strong>​ ở những nơi ẩm thấp mà hãy chọn nơi thoáng mát. Như vậy có thể hạn chế tối đa tình trạng ẩm, kéo dài tuổi thọ hơn. Bên cạnh đó, bạn hãy luôn giữ không gian thoáng đãng, khô ráo bằng điều hòa vào mùa nồm, mở cửa để ánh nắng rọi vào. 
 +Ghế sofa bọc nỉ nổi ẩm mốc vào mùa nồm phải làm sao? </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
site6449.txt · Last modified: 2018/12/20 06:54 (external edit)